TRƯỜNG THCS BÌNH THUẬN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11-2011

        “T«n sư träng ®¹o” lµ nÐt ®Ñp truyÒn thèng tù ngµn x­a ®­îc cha «ng ta l­u truyÒn. §Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o- nh÷ng ng­êi ®· cèng hiÕn trän cuéc ®êi m×nh cho sù nghiÖp trång ngư­êi, cho sù nghiÖp giáo dục cña ®Êt n­ưíc, cho thÕ hÖ trÎ h«m nay, cha «ng ta ®· khuyªn r¨n con ch¸u: “Muèn sang th× b¾c cÇu kiÒu, muèn con hay ch÷ th× yªu kính thÇy”.

Nh»m nèi tiÕp truyÒn thèng ®¹o lÝ Êy, h«m nay hßa trong kh«ng khÝ t­ưng bõng phÊn khëi cña c¶ nư­íc hư­íng vÒ ngµy nhµ gi¸o VN - ngày 20/11, thÇy vµ trß trưêng THCS B×nh ThuËn ®· cã mÆt ®«ng ®ñ trong buæi lÔ mÝt tinh träng thÓ nµy.

      §Õn dù vµ chóc mõng buæi lÔ cã Ban ®¹i diÖn Héi CMHS , cïng 13 nhµ gi¸o l·o thµnh nguyªn lµ hiÖu tr­ưëng vµ gi¸o viªn cña nhµ trư­êng .

     

Mở đầu lễ kỷ niệm là các tiết mục văn nghệ chọn lọc của các em dâng tặng thầy cô giáo, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của các em đối với các thầy cô và nhà trường.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thân mật, với những hoạt động diễn ra sôi nổi: Cuộc thi thuyết trình về lẵng hoa giữa các khối lớp, những lời ca tiếng hát giao lưu của thầy, trò nhà trường và các vị đại biểu. Buổi lễ còn vinh dự được đón nhận  những lời phát biểu và những bó hoa tươi thắm của ban đại diện cha mẹ học sinh, của đại diện các nhà giáo lão thành…

Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người, góp phần động viên cổ vũ tinh thần, tăng thêm niềm tự hào của các thầy cô giáo và các em học sinh hứa hẹn những ngày tới với những thành công mới.


Một số hình ảnh về các hoạt động cháo mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Giao lưu chúc mừng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu tại địa phương

Văn nghệ chào mừng
Hội thi cắt rán báo ảnh chào mừng 20 - 11

Trao giải các Hội thi
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Bình Thuận - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.824571