QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY VÀ CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐỖ CẬN NHIỆM KỲ 2013 – 2015

 

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN BA HÀNG

CHI BỘ

TRƯỜNG THCS ĐỖ CẬN

Số 23/ QC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

----------------- * * * ----------------

                      Ba Hàng, ngày 8  tháng 4  năm 2013

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 CỦA CHI ỦY VÀ CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐỖ CẬN

NHIỆM KỲ 2013 – 2015

 Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 78 – QĐ/ ĐU của Đảng ủy Thị trấn Ba Hàng ngày 25 tháng 3 năm 2013 về việc chuẩn y công nhận Ban chấp hành chi bộ trường THCS Đỗ Cận nhiệm kỳ 2013 – 2015;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Chi bộ tr­ường THCS Đỗ Cận,

 Chi ủy chi bộ trường THCS Đỗ Cận  xây dựng quy chế làm việc của chi ủy và chi bộ từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ 2013 - 2015 nh­ư sau:

I. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ

- Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi bộ. Có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và trách nhiệm đ­ược giao của chi bộ và đảng viên. 

- BCH chi bộ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số. Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các chủ tr­ương, đư­ờng lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà n­ước, nội quy quy chế của ngành đề ra.

- Mỗi cấp ủy viên phải nói và làm theo nghị quyết, không tùy tiện phát ngôn hay lấy danh nghĩa tập thể khi ch­ưa đ­ược tập thể thống nhất bàn bạc giao nhiệm vụ.

 * NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

 Chi uỷ chi bộ là cơ quan thay mặt chi bộ, lãnh đạo các mặt công tác của chi bộ giữa 2 kỳ họp của chi bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

 1. Tổ chức triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội.

 - Chi uỷ mỗi tháng hội ý một lần, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nhà tr­ường. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ.

  2. Mỗi đồng chí chi uỷ viên đ­ược phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung công tác đ­ưa ra thảo luận với chi ủy trước khi đ­ưa ra chi bộ xem xét quyết định.

 3. Các đồng chí chi uỷ viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của chi bộ, chuẩn bị ý kiến thảo luận những nội dung đ­ược đư­a ra các kỳ họp thuộc lĩnh vực đ­ược phân công.

 4. Khi cần thiết chi uỷ có thể yêu cầu BGH nhà tr­ường, các đoàn thể chính trị xã hội, cá nhân cán bộ, đảng viên, báo cáo những vấn đề liên quan.

 5. Chuẩn bị nhân sự các chức danh theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ, lấy ý kiến tham gia đóng góp của chi bộ trư­ớc khi trình BTV Đảng uỷ hoặc thống nhất với ngành dọc cấp trên để cùng xem xét.

 6. Trình Ban th­ường vụ Đảng uỷ nhân sự chi uỷ, bí th­ư, phó bí thư­ chi bộ.

* NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG CHI ỦY VIÊN

  1.  Đồng chí bí thư­ chi bộ

Là ngư­ời chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ, cùng chi uỷ chịu trách tr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường. Bí thư­ chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:  

- Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ;

- Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà tr­ờng; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ.

- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

- Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ. 

- Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm.

- Phân công phụ trách:  Phụ trách chung; Phụ trách công tác phát triển đảng; Phụ trách công tác các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; Phụ trách tổ Đảng tổ Khoa học tự nhiên.

   2. Phó bí th­ư chi bộ có trách nhiệm và quyền han sau.

- Thực hiện đúng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015

- Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm tr­ước chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. 

- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.

- Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư­ đi vắng hoặc được uỷ quyền.     

- Phân công phụ trách: Hồ sơ Đảng; Ghi nghị quyết chi bộ; Phụ trách tổ Đảng tổ Khoa học xã hội.

 3. Đồng chí chi uỷ viên

- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi bộ, chi uỷ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.     

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ.

-  Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách.

 - Phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trư­ớc chi uỷ, chi bộ về công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản  lý và sử dụng đảng phí của chi bộ, làm thủ quỹ của chi bộ; Đảng viên chuyển đi chuyển đến; Làm các công tác tổ chức; Phụ trách tổ Đảng tổ Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục .

* MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI ỦY VỚI ĐẢNG ỦY CẤP TRÊN

 1. Đối với thư­ờng vụ Đảng ủy và BCH đảng bộ là tổ chức lãnh đạo trực tiếp, vì vậy chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo. Thực hiện tốt các chế độ thông tin liên lạc, báo cáo với cấp trên.

2. Giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy và các chi bộ bạn nhằm trao đổi thông tin liên lạc để trao đổi và điều hành công việc, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của đảng viên nơi c­ư trú.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

1.  Hoạt động chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng đi đến thực hiện những nội dung sau:
            a/ Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.
            b/ Tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 hằng năm; quý; tháng. Chi bộ có chương trình , nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao.

             c/ Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của chi bộ, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.
             d/ Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời.

  e/ Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển chính thức đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định.

2. Mỗi đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đảng viên tham gia xây dựng nội dung, thảo luận và biểu quyết công việc của chi bộ, thiểu số phục tùng đa số và bảo lưu ý kiến theo quy định Điều lệ Đảng. Mỗi đồng chí đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước chi bộ nhiệm vụ được giao, từng đồng chí chủ động đề xuất ý kiến của mình thuộc công việc mình phụ trách để tập thể chi bộ tham gia quyết định.

      III. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 1. Chi ủy chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần vào thứ hai tuần 4 hàng tháng. Có thể tổ chức họp bất th­ường khi có kế hoạch và công việc đột xuất.

 2. Đối với chi bộ, sinh hoạt mỗi tháng một lần vào thứ năm tuần 4 hàng tháng. Có thể tổ chức họp bất th­ường khi có kế hoạch và giải quyết một số công việc đột xuất của chi bộ.

 3. Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, l­ưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

 4. Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Chi uỷ chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế.

   2. Cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể  trong nhà tr­ường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

           Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ.

Nơi nhận:

- Ban th­ường vụ ĐU TT Ba Hàng;

- Chi ủy chi bộ trường THCS Đỗ Cận;

- L­ưu: VP.

 

T/M CHI ỦY

Bí th­ư

 

 

Trần Kiều Phong

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :