Ký cam kết phòng chống cháy nổ

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS HỒNG TIẾN

 


Số: 15 /CV - THCS

V/v tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hồng Tiến, ngày 30 tháng 12/ 2011

 

        Kính gửi : Đ/c   - Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn;

                                  - Tổng phụ trách đội giáo viên chủ nhiệm các lớp.

 

          Thực hiện công văn số : 1158/UBND - CA ngày 13/12/2011 của Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên về việc tăng cường công tác PCCC, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VLN&CCHT), quản lý sử dụng pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Nhằm đảm bảo ANTT địa phương trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012.

          Thực hiện công văn số 1144/CV - CAH ngày 15/12/2011 của Trưởng Công an huyện Phổ Yên về việc tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phổ Yên đã có công văn chỉ đạo và yêu cầu các nhà trường thực hiện việc tuyên truyền cho CBGV và học sinh, ký cam kết phòng trống cháy nổ trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012:

          - Vậy nhà trường chỉ đạo cho các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các khối, lớp tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết không tàng chữ và sử dụng pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, công tác PCCC, vật liệu nổ. (có mẫu ký cam kết kèm theo).

          - Các đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn thu và nộp bản cam kết của bộ phận mình phụ trách về BGH, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm thu nộp bản cam kết cho đồng chí cho Đ/C Đào Thị Huệ TPT Đội trước ngày 05/01/2011. Yêu cầu các bản cam kết của các lớp đóng thành quyển và có tờ tổng hợp chung của toàn lớp. Đồng chí TPT Đội có trách nhiệm Tổng hợp chung của toàn trường theo mẫu.

          Nhận được công văn này, Trường THCS Hồng Tiến yêu cầu các Bộ phận, các tổ chuyên môn, các lớp triển khai và tổ chức cho CBGV,  học sinh ký cam kết đầy đủ và nộp bản cam kết đúng qui định.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu VP, CM

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chuyền

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.563632