Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng GD

PHÒNG  GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS HƯƠNG SƠN

 

Số: 15/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hương Sơn,  ngày 04  tháng 10  năm 2010

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN

 

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là nhà trường), để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hội đồng tự đánh giá :

a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 25/ QĐ-THCS Hương Sơn ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng. Hội đồng gồm có 13 thành viên như sau:

                           TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.      

Đinh Văn Xuân

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2.      

Dương Tuệ Minh

CT Công Đoàn

Phó Chủ tịch HĐ

3.      

Ngô Thị Hường

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

4.      

Ngô Thị Thu Thuỷ

Thư ký Hội đồng

Thư ký HĐ

5.      

Phạm Thị Vân

 Tổ phó Tổ Văn Phòng

Uỷ viên HĐ

6.      

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó Tổ KHTN

Uỷ viên HĐ

7.      

Dương Đình Huy

Tổ trưởng KHXH

Uỷ viên HĐ

8.      

Nguyễn Lê Xuân

Tổ trưởng KHTN

Uỷ viên HĐ

9.      

Hoàng Thị Thắm

GV Toán lý

Uỷ viên HĐ

10.  

Phạm Thị Lương

 GV Anh văn

Uỷ viên HĐ

11.  

Dương Thị Phương

GV Sinh hóa

Uỷ viên HĐ

12.  

Dương Thị Lan Hương

GV Thể chất

Uỷ viên HĐ

13.  

Vũ Văn Chiến

BT chi đoàn

Uỷ viên HĐ

         

b- Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ngô Thị Thu Thuỷ

Thư ký Hội đồng

Nhóm trưởng

2

Dương Thị Hồng Thuý

GV Văn sử

Uỷ Viên

3

Phạm Thị Lương

GV Anh Văn

Uỷ viên

 

c- Các nhóm công tác chuyên trách:

            - Nhóm 1:  Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 1 (Chiến lược phát triển trường THCS – 2 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Đinh Văn Xuân

Hiệu trưởng

 

2.             

Nguyễn Mai Lan

Giáo viên – TPT Đội

Nhóm trưởng

3.             

Nguyễn Thanh Mai

Nhân viên Thư Viện

Thành viên

         

- Nhóm 2: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 2 (Tổ chức và quản lý Nhà trường – 15 tiêu chí )

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Ngô Thị Hường

Phó Hiệu trưởng

 

2.             

Hoàng Thị Thắm

GV toán lý

Nhóm trưởng

3.             

Dương Thị Phương

GV Sinh Hoá

Nhóm Phó

4.             

Lê Thị Luận

Giáo viên Sinh Hoá

Thành viên

5.             

Dương Thị Hồng Thuý

Giáo viên Văn Sử

Thành viên

6.             

Nguyễn Thị Kim

Giáo viên Sinh Địa

Thành viên

7.             

Dương Thị Thuý

Giáo viên Văn Sử

Thành viên

8.             

Phạm Thị Oanh

Giáo viên Toán Lý

Thành viên

         

- Nhóm 3: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  3 ( Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và học sinh – 6 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Nguyễn Thị Hà

Tổ Phó Tổ KHTN

Nhóm trưởng

2.             

Dương Thị Cúc

Giáo viên  Toán Lý

Thành viên

3.             

Dương Thị Thu

Giáo viên Toán lý

Thành viên

         

- Nhóm 4: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  4 (Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục – 12 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Dương Tuệ Minh

CT Công đoàn

Nhóm trưởng

2.             

Phạm Thị Lương

GV Tiếng Anh

Nhóm Phó

3.             

Dương Thị Lan Hương

GV Thể chất

 Nhóm Phó

4.             

Dương Thị Thư

Giáo viên Thể chất

Thành viên

5.             

Hoàng Thị Hương

Giáo viên Anh văn

Thành viên

6.             

Đỗ Thị Thuận

GV Văn Sử

Thành viên

7.             

Dương Văn Nam

Giáo viên Hoạ

Thành viên

         

- Nhóm 5: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  5 (Tài Chính, và  CSVC – 6 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Dương Đình Huy

Tổ trưởng TổKHXH

Nhóm trưởng

2.             

Phạm Thị Vân

Tổ phó Tổ Văn phòng

Thành viên

3.             

Dương Thị Bài

N. viên T. bị, T. nghiệm

Thành viên

         

- Nhóm 6: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn 6 (Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội – 2 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Vũ Văn Chiến

Bí Thư Chi Đoàn

Nhóm trưởng

2.             

Lăng Thị Tươi

Nhân viên YTế

Thành viên

3.             

Dương Thị Lý

Giáo viên Văn Sử

 Thành viên

 

          - Nhóm 7: Thu thập tư liệu, chuẩn bị các loại báo cáo, xây dựng bộ hồ sơ theo tiêu chuẩn  7 ( Kết quả rèn luyện, học tập của học sinh – 4 tiêu chí)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1.             

Nguyễn Lê Xuân

Tổ trưởng Tổ Địa, Sử

Nhóm trưởng

2.             

Bùi Thị Hải Yến

Giáo viên

Thành viên

3.             

Dương Thị Chinh

Giáo viên

Thành viên

3. Công cụ đánh giá

Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở  - Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT, ngày 12  tháng 5 năm 2009.

4. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

- Xác định trách nhiệm chung của mọi thành viên trong nhà trường đều được huy động để tham gia; Hoạt động tự đánh giá liên quan đến các nhân, tổ chức nào thì các nhân và tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, hồ sơ minh chứng cho Hội đồng tự đánh giá thông qua các nhóm công tác. Nhà trường đầu tư tài chính, CSVC, văn phòng phẩm... và các điều kiện khác để thu thập tư liệu, xây dựng và bảo quản bộ hồ sơ tự đánh giá theo đúng yêu cầu của cấp trên.

5-    Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí :

Các nhóm công tác căn cứ dự thảo  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” (Đã Photo gửi các nhóm công tác) để phân công tiến hành thu thập thông tin minh chứng.

Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập như sau:

TT

Tiêu chuẩn, Tiêu chí

Các hoạt động

Cá nhân phụ trách cùng với nhóm công tác liên quan

Thời điểm  cung cấp

1

Tiêu chuẩn 1

- Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

- Duyệt chiến lược phát triển nhà trường

- Nhóm 1 và Hiệu trưởng trực tiếp xây dựng và thông qua hội đồng sư phạm

- Từ T12/2010 đến T5/2011

2

Tiêu chuẩn 2

 

- Làm thủ tục thành lập Hội đồng trường

- Tổ thư ký căn cứ Điều lệ lập hồ sơ trình Huyện. (Đ/c Thuỷ)

T12/2010

1- Cơ cấu tổ chức

- Đ/c Ngô Thị Hường phân công từng thành viên phụ trách, phối hợp với tất cả các CBGV trong trường ( Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, Đoàn Đội, các Tổ trưởng...để tổ chức thu thập thông tin minh chứng cho các tiêu chí bên.

- Trách nhiệm của ai người đó phải phối hợp cùng Nhóm để thu thập minh chứng.

- Nhóm có trách nhiệm hoàn thiện.

- Đ/c Ngô Thị Hường

cùng các Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng Văn phòng.

- Từ T12/2010 đến T5/2011

 

2- Thủ tục thành lập; các hồ sơ  của Hội đồng trường

3&4- Hội đồng thi đua, Kỷ luật, Hội đồng tư vấn...

5&6- Hồ sơ Tổ trưởng CM và Tổ VP trong các năm làm căn cứ đánh giá.

7- Chỉ đạo kiểm tra đánh giá  thực hiện kế hoạch

8- Kiểm tra chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm

9&10- Đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh

11- Bồi dưỡng chuẩn hoá nâng cao trình độ CBGV

12- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

13- Quản lý hành chính

14- Công tác thông tin

15- Khen thưởng, kỷ luật  CBGV và HS

3

Tiêu chuẩn 3

- Hồ sơ, bằng cấp của CBQL, GV, NV

- Phân công toàn thể Nhóm 3 tổng hợp  hoàn chỉnh

- Các cá nhiên liên quan: HT, CĐ, TPT…

- Từ T12/2010 đến T5/2011

- Kế hoạch  hoạt động Đoàn đội và hồ sơ Đoàn Đội

4

Tiêu chuẩn 4

- Kế hoạch dạy học, Phiếu báo giảng...

- Đ/c Dương Tuệ Minh phân công từng thành viên phụ trách, phối hợp với tất cả các CBGV trong trường (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, Đoàn Đội, các Tổ trưởng, các GVCN, GV dạy hướng nghiệp...) để tổ chức thu thập thông tin minh chứng cho các tiêu chí

 

- Trách nhiệm của ai người đó phải phối hợp cùng Nhóm để thu thập minh chứng.

- Nhóm có trách nhiệm hoàn thiện.

 

- Từ T12/2010 đến T5/2011

- Hồ sơ hoạt động dự giờ, thao giảng, thi GV dạy Giỏi...

- Hồ sơ về sử dụng thiết bị, áp dụng SKKN...

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 - Hoạt động và hồ sơ của GVCN

- Hoạt động giúp đỡ HS yếu kém

- Hoạt động phát huy truyền thống

- Hoạt động GD thể chất và y tế trường học

- Nội dung GD địa phương

- Hoạt động dạy thêm, học thêm

- Thực hiện chủ đề năm học, các cuộc vận động, phong trào thi đua

- Giáo dục kỹ năng sống

5

Tiêu chuẩn 5

- Hồ sơ tài chính

- Toàn bộ Nhóm 5 chuẩn bị.

- Những tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp:  Kế toán, Văn phòng, Thiết bị, Thư viện, Hiệu trưởng.

- Từ T12/2010 đến T5/2011

- Hồ sơ về khuôn viên trường học

- Hồ sơ về khối phòng học

- Hồ sơ về thư viện trường học

- Hồ sơ về thiết bị

- Hồ sơ về sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, nhà để xe...

6

Tiêu chuẩn 6

- Các Hồ sơ liên quan đến Ban đại diện Cha mẹ học sinh

- Toàn bộ Nhóm 6 chuẩn bị.

- Những tổ chức và cá nhân liên quan phối hợp: Ban Đại diện cha mẹ HS; Hiệu trưởng, Các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường.

- Từ T12/2010 đến T5/2011

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường

7

Tiêu chuẩn 7

- Kết quả đánh giá xếp HL và HK của   Học sinh

- Toàn nhóm 7 chuẩn bị.

- Các cá nhân liên quan: Văn phòng, GV dạy Hướng nghiệp của các năm (Có đánh giá), kết quả dạy nghề (Có trung tâm xác nhận); Đ/c Chiến (Hoạt động NGLL); Đ/c Thuỷ (HĐ xã hội và đoàn thể).

 

- Từ T12/2010 đến T5/2011

- Kết quả hoạt động GD nghề PT và hoạt động hướng nghiệp

- Hoạt động xã hội, đoàn thể, ngoài giờ lên lớp 

6- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục:

Thời gian

Các hoạt động

Tháng 10/2010

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         

Tháng 11/2010

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác.

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG, triễn khai kế hoạch TĐG và phân công nhiệm các thành viên, các nhóm công tác.

 

Từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2011

- Nhóm thư ký chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Thu thập thông tin và minh chứng ; (Các nhóm công tác)

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Họp Hội đồng TĐG  để:

       + Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

       + Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

        +  Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.

Tháng 06/2011

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung;

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG (nhóm thư ký)

 

Tháng 07/2011

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

 

Tháng 08/2011

- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tháng 09/2011

- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG cho Phòng Giáo dục.

 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục; đây là việc làm mới và khá khó khăn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị các thành viên cần hết sức cố gắng, sáng tạo để thu thập đầy đủ các thông tin minh chứng để kế hoạch tự đánh giá có thể thực hiện được, phản ánh được sự nỗ lực cố gắng chung của toàn thể CBGV-NV nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Văn Xuân

Địa chỉ : TT Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.867085