Hoi nghi can bo cong chuc

Héi nghÞ CBCC tr­êng THCS h­¬ng S¬n

n¨m häc 2011- 2012

 

Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2011 – 2012 vµ thùc hiÖn chØ ®¹o kÕ ho¹ch nhiÖm vô th¸ng 9 n¨m 2011 cña phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o TPTN, ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2011 tr­êng THCS H­¬ng S¬n ®· tæ chøc héi nghÞ CBCC n¨m häc.

Héi nghÞ ®· ®­îc ®ãn tiÕp sù cã mÆt cña ®ång chÝ NguyÔn TiÕn Dòng, thµnh uû viªn, tr­ëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ dù  vµ chØ ®¹o héi nghÞ

          Sau khi ®­îc nghe ®/c TrÇn ThÞ Ngäc Oanh – HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng ®äc b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010 – 2011 vµ ph­­¬ng h­íng ho¹t ®éng n¨m häc 2011 – 2012100% CBGV trong nhµ tr­êng ®· nhÊt trÝ x©y dùng vµ phÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu ®¨ng ký thi ®ua n¨m häc 2011 – 2012 nh­­­ sau:

Danh hiÖu tËp thÓ.

o       Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.

o       Tr­ưêng ®¹t tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c.

o       C«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuÊt s¾c.

o       Liªn ®éi m¹nh xuÊt s¾c cÊp tØnh

o       1 tæ L§XS :  Tæ KHTN, 1 tæ L§TT : Tæ KHXH

o       Líp TT - C§M : 12/12 = 100%

o       §¹t tiªu chuÈn c¬ quan v¨n hãa n¨m 2010.

o       §¨ng kÝ phÊn ®Êu theo tiªu chuÈn tr­­êng chuÈn Quèc gia.

 Danh hiÖu c¸ nh©n .

A/ Gi¸o viªn :

* Danh hiÖu thi ®ua:              Tæng sè CBGV : 30

o       CST§ :                                  4 ®/c

( Dù kiÕn x©y dùng: D.V©n, Nhµn, Nga, Hång,§.Liªn, V.Hµ)

o       Lao ®éng tiªn tiÕn :              21 ®/c   =  70 %

o       GVDG - TPT giái cÊp TP :     4 ®/c

( Dù kiÕn x©y dùng: Nhµn, Nga, Ly, §.Liªn,)

* Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n:

o       PhÊn ®Êu 100% GV cã 1 ®æi míi trong c«ng t¸c QL&DH

o       Tæ chøc chuyªn ®Ò :                      18 ®Ò tµi. (Mçi tæ 9 chuyªn ®Ò)

o       §ãng gãp quü KhuyÕn häc :                  100.000®/GV.

o       X©y dùng tñ s¸ch dïng chung:     §ãng gãp 1 cuèn tµi liÖu

o       100% GV tù lµm ®å dïng d¹y häc ®¬n gi¶n

o       Tæ chøc chuyªn ®Ò lín :                1 lÇn/1k×/1 tæ chuyªn m«n.

o       X©y dùng KH trao ®æi, häc tËp K/n  CM 1 lÇn / n¨m.

o       KiÓm tra néi bé tõng mÆt :             100% gi¸o viªn

o       KiÓm tra toµn diÖn , TTCM :          10 ®/c.

o       Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o.

o       Dù giê :                              20tiÕt/ n¨m, b×nh qu©n 4 tiÕt/ th¸ng

o       XÕp lo¹i hå s¬ c¸ nh©n :      A : 90%; B: 10%

B/ C«ng ®oµn viªn :

o       Phô n÷  2 giái cÊp TP :                                4 ®/c

o       Phô n÷ 2 giái cÊp CS :                                      21 ®/c

o       Gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸ :                    100% = 30/30®/c

o       CBC§ xuÊt s¾c  :                                     3®/c

o       C§V xuÊt s¾c:                                        21 ®/c

o       Ng­­­­êi cã c«ng x©y dùng TCC§:            2®/c

C/ Häc sinh

          TS häc sinh: 490 em

KÕt qu¶ xÕp lo¹i 2 mÆt gi¸o dôc  ®¹t: 

XÕp lo¹i

  Tèt - Giái

      Kh¸

    T.b×nh

YÕu

Häc lùc

16% = 79 hs

24% = 118 hs

55% = 269 hs

5% = 24 hs

H¹nh kiÓm

60% =294 hs

38% = 186 hs

2% = 10 hs

0

 

D/ ChØ tiªu bé m«n

 

TT

M«n

Giái

Kh¸

T.B×nh

YÕu

KÐm

 

 

%

%

%

%

%

1.      

To¸n

15

20

50

15

0

2.      

13

20

52

15

0

3.      

Ho¸

15

25

50

10

0

4.      

Sinh

15

25

50

10

0

5.      

CN

20

30

45

5

0

6.      

T.Dôc

30

60

10

0

0

7.      

V¨n

10

20

55

15

0

8.      

15

20

55

10

0

9.      

§Þa

15

20

55

10

0

10.  

Anh

10

20

60

10

0

11.  

GDCD

20

25

50

5

0

12.  

¢mNh¹c

40

40

20

0

0

13.  

MÜ ThuËt

40

60

20

0

0

PhÊn ®Êu thùc hiÖn:

- Tèt nghiÖp THCS :       97% trë lªn.

          - Lªn líp th¼ng :             95 %  trë lªn

          - Tû lÖ huy ®éng:           99%

          - Duy tr× hiÖu qu¶ :                   99,5%

          - Duy tr× ®¬n vÞ cã HSG cÊp TP vµ cÊp tØnh

-Héi nghÞ nhÊt trÝ víi c¸c b¶n b¸o c¸o tæng kÕt vµ ph­­­¬ng h­­­íng ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ ban TTND. QuyÕt t©m thùc hiÖn tèt 3 cuéc vËn ®éng vµ 1 phong trµo trong n¨m häc. Héi nghÞ còng ®Ò nghÞ l·nh ®¹o ®Þa ph­­­¬ng quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia trong n¨m 2011-2012 vµ  tæ chøc phèi hîp víi c¸c lùc l­­îng gi¸o dôc trªn ®Þa bµn ®Ó gióp häc sinh ®¶m b¶o “ Ba ®ñ ” khi tíi tr­­êng.

          Héi nghÞ còng ®· thèng nhÊt tuyÖt ®èi 30/30®/c =100% víi c¸c kÕt qu¶ thi ®ua n¨m häc 2010 – 2011 vµ c¸c chØ tiªu, ph­­­¬ng h­­íng ho¹t ®éng n¨m häc 2011 – 2012 do ®/c NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai – Chñ tÞch c«ng ®oµn nhµ tr­êng tr×nh bµy.

§ång chÝ §ç HiÒn L­­¬ng - Tr­­­ëng ban TTND thay mÆt BTT th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng thanh tra nhiÖm k×  2010 - 2011 vµ ph­­­¬ng h­­íng ho¹t ®éng cña ban TTND nhiÖm k×.

Tr­íc khi th«ng qua nghÞ quyÕt cña héi nghÞ, HiÖu tr­­ëng nhµ tr­êng th«ng qua quyÕt t©m th­­ vµ ph¸t ®éng thi ®ua x©y dùng " Tr­­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ", “Th¸ng khuyÕn häc”. QuyÕt t©m th­ biÓu thÞ sù chØ ®¹o tËp trung cña l·nh ®¹o nhµ tr­êng vµ ý chÝ cña tËp thÓ CBGV- NV  trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ n¨m häc 2011 - 2012

                                                                                                HiÖu tr­­­­ëng                                            

                                                                                      TrÇn ThÞ Ngäc Oanh                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ : Phường Hương Sơn - T.p Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :