Giờ thực hành môn công nghệ lớp 9 trường THCS Ký Phú-Đại Từ    Tuần qua,học sinh lớp 9 trường THCS Ký Phú đã có giờ thực hành môn công nghệ với món "Nộm đu đủ và Nộm su hào".Để chuẩn bị tốt cho buổi thực hành,cô giáo Hà Thị Thanh Ngân đã yêu cầu các lớp chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ như sau:(theo tổ)


 

v    §u ®ñ n¹o sîi :1kg.

v    Cµ rèt n¹o sîi:0,2kg.

v    L¹c rang chÝn,x¸t s¹ch vá:0,2kg.

v    T«m luéc chÝn bãc vá:0,2kg.

v    Rau th¬m,mïi:Mçi thø 1 mí nhá.

v    Muèi ,,đường,bét ngät, nước m¾m , dÊm,chanh, tái ,ít.

 

    ChuÈn bÞ c¸c dông cô sau:

v    B¸t to dïng ®Ó trén

v    §òa,mu«i ,th×a....

v    Mét ®Üa to ®Ñp ®Ó tr×nh bµy.

v    Mét kh¨n ni l«ng tr¶i bµn khi lµm ®Ó kh«ng lµm d©y bÈn ra bµn.

   .ChuÈn bÞ s½n b¸o c¸o thùc hµnh ®Ó khi lµm xong ®iÒn vµo sau ®ã nép cho GV.   - Nguyªn t¾c chung lµ trén c¸c nguyªn liÖu ®·  được s¬ chÕ cïng víi gia vÞ t¹o thµnh mãn ¨n cã gi¸ trÞ dinh  dưỡng cao được dïng lµm mãn khai vÞ.

 -Qui tr×nh thùc hiÖn gåm 3 b­ước:

*ChuÈn bÞ(s¬ chÕ)

*ChÕ biÕn(trén hçn hîp)

*Tr×nh bµy.

 -Yªu cÇu thµnh phÈm cña mãn ném lµ:

*Nguyªn liÖu gißn,gi÷ được mµu ®Æc trưng .

*VÞ võa ¨n,th¬m ngon.
*Tr×nh bµy ®Ñp,®¶m b¶o vÖ sinh thùc phÈm.

- Có 2 cách để tiến hành làm món nộm :    

C1:Trén dÇn tõng gia vÞ vµo hçn hîp nguyªn liÖu.NÕm võa ¨n th× dõng l¹i.

C2:Pha c¸c gia vÞ thµnh nước chấm

    Sau thời gian quy định,học sinh đã làm xong.Cô giáo Hà Thị Thanh Ngân đã yêu cầu học sinh nêu lại quy trình làm món nộm,yêu cầu thành phẩm cũng như một số lưu ý khi thực hành  và sau đó cô đã tiến hành đi chấm điểm cho sản phẩm  các tổ.


    Cuối giờ giáo viên đã yêu cầu học sinh thu dọn sạch lớp học rồi mới nhận xét giờ thực hành và cho điểm.Nhìn chung các em học sinh tỏ ra rất hào hứng với giờ thực hành công nghệ như thế này.Sau buổi thực hành,nhiều em học sinh,đặc biệt là học sinh nam đã có thể chế biến món nộm cho bữa ăn của gia đình mình.


                            Ban biên tập trang web trường THCS Ký Phú thực hiệnMột vài hình ảnh khác về giờ thực hành công nghệ của HS lớp 9
trường THCS Ký Phú:XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Ký Phú - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.726030