TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 – 2011

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 – 2011

CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

 

           

Căn cứ chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ, và kế hoạch năm học 2010-2011 của CĐ tr ưu ờng THCS Minh Đ ức  , UBKT công đoàn  xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai và tổ chức thực hiện, đến cuối năm học. Kết quả đạt được như sau

 I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

-         Số tổ công đoàn                                     :    03

-         Tổng số công đoàn viên                         :    31           Nữ     : 14

-         Tổng số UV.UBKT Công đoàn cơ sở      :   03                    Nữ     : 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II/CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA

 

1. Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

- Số lần kiểm tra: 08

+ Kiểm tra đồng cấp: 02.

+ Kiểm tra  tổ công đoàn  : 06 lượt ( đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra ).

Qua quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra và tổng hợp các báo cáo từ các tổ công đoàn , UBKT Công đoàn  nhận thấy:

*Ưu điểm:

- Các tổ công đoàn  có chấp hành tốt các quy định của Công đoàn Việt Nam, các hoạt động có bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng của BCH công đoàn .

- Trong triển khai thực hiện có thể hiện tính sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của từng tổ công đoàn .

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ , kế hoạch năm học góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của nhà trường trong năm học 2010- 2011 .

 

*Một số hạn chế :

 

 - Việc vận động công đoàn viên thực hiện chỉ thị, nghị quyết cấp trên khá đầy đủ  nhưng có lúc còn  hình thức còn khô cứng, tính hấp dẫn chưa cao

2. Kiểm tra sử dụng tài chính công đoàn:

Việc thu chi tài chính được UBKT CĐ  đặc biệt chú ý và có biện pháp kiểm tra thường xuyên qua nhiều hình thức lồng ghép hoặc tổ chức riêng theo định kỳ hoặc đột xuất.

Năm qua UBKT CĐ    đã có 02 cuộc kiểm tra vi ệc sử dụng tài chính c ủa BCH C Đ ( Qu í IV n ăm 2010 v à qu í I n ăm 2011) . Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, việc thu, chi và quản lý, trích nộp, sử dụng các loại quỹ theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên được phân công có chú ý đóng góp vào việc thực hiện đầy đủ, đúng theo hướng dẫn thu, chi; cải tiến phương pháp làm việc; thiết lập, bảo quản hồ sơ, chứng từ…

*Ưu điểm:

Nhìn chung BCH  công đoàn đã   thực hiện tốt việc sử dụng kinh phí công đoàn. Chứng từ thu, chi thiết lập đầy đủ, hợp pháp, quyết toán kịp thời, không thầy dấu hiệu tiêu cực xảy ra

3/Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          - Không c ó đơn thư khiếu nại .

- Tư tưởng của phần lớn các  công đoàn viên ổn định; thái độ, tình cảm  có chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, vận động và học tập pháp luật nhất là Luật khiếu nại, tố cáo ở các CĐCS thật sự có hiệu quả.

4. Tổ chức, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra:

Ban  chấp  hành  C Đ  nhà trường   tiếp tục vận dụng kiến thức được tập huấn về nghiệp vụ ở năm học trước, linh hoạt vận dụng vào thực tiễn. BCH C Đ đã cửu ỷ viên BCH C Đ tham gia lớp tập huấn do Công đoàn ng ành tổ chức   

II. Nhận xét, đánh giá chung:

*Ưu điểm:

- Ủy ban kiểm tra CĐ nh à tr ư ờng đ ã  xây dựng được quy chế hoạt động, quy chế phối hợp cho cả nhiệm kỳ, kế hoạch năm học cách rõ ràng, cụ thể, khả thi. Từng thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động và tham gia tốt  các đợt kiểm tra.

- Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, hội họp thường kỳ. Nội dung cuộc họp đảm bảo nội dung cơ bản.

- Thực hiện chế độ báo cáo ở các CĐCS có tiến bộ về nội dung báo cáo lẫn thời gian quy định.

*Hạn chế:

- Do c ác u ỷ vi ên UBKT C Đ đ ều  ho ạt đ ộ ng  theo h ình  thức  kiêm nhi ệm nên có những lúc còn gặp lúng túng trong khi hoạt động   .

- Chế độ hội họp, nội dung hội họp còn hình thức, sơ cứng .

 

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động UBKT năm học 2009- 2010

 Trong quá trình , UBKT từng lúc sẽ cụ thể hóa c ác ho ạt động  nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của UBKT, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

                                                                         TM. UBKT

                                                                         Trưởng ban   

                                                              

 

 

                                                                      Nguyễn  Hải Yến

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ : Xã Minh Đức - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :