CV 4444/SGD&ĐT-GDTrH V/v tổ chức thi IOE các cấp

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 4444/SGD&ĐT- GDTrH

V/v: Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường, cấp huyện/thành phố/ thị xã

 năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11  năm 2011

 

    

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố, thị xã);

- Các trường Trung học phổ thông;

 

          Thực hiện Quyết định số 4480/QĐ - BGD ĐT ngày 06/10/2010 của Bộ GD & ĐT ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông; công văn số 7285/BGD ĐT- GDTrH ngày 01/11/2011 của BGD&ĐT về việc triển khai Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2011- 2012; công văn số 3313/SGD&ĐT - GDTrH ngày 07/9/2011 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2011-2012 và thông báo khẩn của BTC cấp Quốc gia về việc tổ chức thi cấp trường, chuẩn bị cho thi cấp huyện/thành phố, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

 

          1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học và THCS tổ chức cuộc thi IOE cấp trường như sau: thi cấp trường là vòng 15 do Ban tổ chức cấp trường thực hiện. Học sinh tham gia thi cấp trường phải hoàn thành 14 vòng tự luyện trước ngày 30/11/2011. Các đơn vị lập danh sách thi cấp trường chậm nhất trước 11h00 ngày 02/12/2011 và thông báo danh sách đến học sinh dự thi.

2. Các trường Trung học Phổ thông có thể thi cấp trường vòng sơ khảo là vòng 15 và vòng chung khảo là vòng 20. Ban Giám hiệu các trường thông báo cho tất cả học sinh tham gia cuộc thi: phải hoàn thành các vòng tự luyện và sơ khảo trước thời điểm nhà trường lập danh sách học sinh thi chung khảo cấp trường (Sở GD&ĐT ủy quyền cho các trường chủ động lập kế hoạch, nhưng chậm nhất trước 11h00 ngày 02/12/2011 và thông báo danh sách đến học sinh để kịp tổ chức thi vòng sơ khảo).

          3. Các đơn vị cần lưu ý:

- Kỳ thi cấp trường có thể tổ chức thi làm nhiều đợt. Các đợt thi cấp trường tổ chức trong khoảng thời gian từ 8h45' ngày 3/12/2011 đến hết ngày 9/12/2011. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, số lượng học sinh thi, nhà trường công bố lịch thi cho học sinh trước ngày thi.

- Thời gian làm bài của học sinh tối đa là 60 phút.

- Các đơn vị cần thực hiện đúng quy định của BTC cấp toàn quốc về việc lập, bảo mật và sử dụng mã số thi của đơn vị; hồ sơ vòng thi; khen thưởng và lập đội  tuyển dự thi cấp huyện/ thành phố, thị xã.

- Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật thông tin cuộc thi trên trang website: http://ioe.vn để thực hiện đúng hướng dẫn của BTC .

- Vòng thi cấp huyện/thành phố/thị xã đối với các trường TH, THCS do Ban tổ chức cấp Phòng GD&ĐT thực hiện và cấp trường đối với các trường THPT do Ban tổ chức cấp trường các trường thực hiện là vòng thi thứ 20, được tổ chức  vào cùng một thời điểm quy định. Theo phân công của BTC cấp toàn quốc  tỉnh Thái Nguyên thuộc bảng C, lịch thi như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 12/2/2012 theo lịch:

+ Lớp 3; 4; 5: từ 9h00 đến 10h00

+ Lớp 6; 7; 8; 9: từ 13h30 đến 14h30

+ Lớp 10; 11; 12: từ 15h30 đến 16h30

- Học sinh thi cấp huyện/ thành phố/thị xã bắt buộc phải qua kỳ thi cấp trường và được nhà trường cử đi thi.

 

Trên đây là một số hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường và chuẩn bị cho vòng thi cấp huyện/ thành phố, thị xã của Sở GD&ĐT, nhận được công văn này các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần liên hệ với phòng GDTrH (ĐT: 0280 3841 063, 0280 3841 064) để kịp thời giải quyết. Mọi thắc mắc về kỹ thuật, sự cố khi dự thi, đề nghị các đơn vị cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nóng của BTC cấp quốc gia có trên trang web www.ioe.vn hoặc qua địa chỉ email: ioe@moet.edu.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- PTDTNT, PTVCVB, VH 1, TSQ (để th/hiện);

- Lưu VT, GDTrH, GDTH, VP.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Vũ Thị Nga

 

 

 

Địa chỉ : Xã Minh Đức - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :