Báo cáo thành tích cơ quan văn hóa

 CÔNG ĐOÀN GD PHÚ BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN  THCS TÂN ĐỨC           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:05  /BC-CĐCS                                  

                                                                         Tân Đức, ngày 02  tháng  01 năm 2012

   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA 3 NĂM  2009 - 2011

I- Đặc điểm, tình hình:

1. Tình hình chung:

- Tổng số  đoàn viên hiện tại của đơn vị (biên chế): 30 Nữ: 18

            Trong đó:    CBQL: 02; Nữ: 1.

                               Giáo viên:   22 ; Nữ: 11

                               Nhân viên: 03; Nữ: 03.

- Tổng số Đảng viên:   18; Nữ: 10.

- Số cán bộ tốt nghiệp Đại học: 16;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 16; CĐ: 11; TC: 3.

- Số đoàn viên 05 đ/c

       *) Trường gồm các tổ chức đoàn thể:

      +) Chi Bộ gồm 18 đảng viên, trong đó chính thức 17 dự bị 01.

      +) Công Đoàn trường gồm 30 Đoàn viên. Nam 12 Nữ 18.

      +) Chi Đoàn: Gồm có 5 Đoàn viên   Nam 0/ Nữ 05.

      +) Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Gồm 11 chi Đội và 384 Đội viên.

      +) Chi Hội Chữ thập đỏ: Giáo viên 30 Hội viên, Học sinh có 11 hội viên.

2. Thuận lợi:

Hoạt động Công đoàn của đơn vị thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của chi bộ nhà trường, của Công đoàn ngành cấp trên.

- BCH bao gồm những đồng chí có nhiều tâm huyết với nhiệm vụ được giao, được Đoàn viên  tín nhiệm,

- Các thành viên  Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa có uy tín tích cực chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

- Đa số đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức viên chức trong đơn vị có ý thức tốt, chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn có tinh thần và ý thức xây dựng cơ quan văn hóa.

3. Khó khăn:

- Một số đoàn viên chưa an tâm công tác, nơi ở còn gặp nhiều khó khăn nên có ảnh hưởng đến công tác của bản thân, đơn vị.

        - Các đồng chí trong BCH, Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa đảm nhận thêm các công tác kiêm nhiệm khác nên có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện kế hoạch đề ra ở đơn vị.

II. Những kết quả, thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa trong 3  năm 2009 -2011:

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào.

 Hằng  năm nhà trường đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa,  triển khai xây  dựng kế hoạch chỉ đạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

 Ban chỉ đạo đã phối hợp với BGH  và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa như:

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

- Cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.

- Cuộc vận động “Dân số kế hoạch hoá gia đình”.

- Cuộc vận động  xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”.

- Thực hiện  cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.

- Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Phong trào thi đua “Hai tốt”; “ Hai giỏi”.

- Phong trào “Xây dựng nhà giáo văn hóa”.

- Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”.

- Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

2. Kết quả thực hiện 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa:

+) Tiêu chuẩn 1: Cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm  vụ được giao;

Ban chỉ đạo đã  phối hợp với nhà trường, Công đoàn trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường,  phát động các  phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động trong ngành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ;

- Nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong suốt những năm qua không có trường hợp nào vi phạm. Đội ngũ CBGV, NV đều có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều đồng chí có ý thức tự học, tự rèn luyện để vươn lên.

- Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tham gia tích cực các lớp học chính trị, Nghị quyết của Đảng do ngành và địa phương tổ chức; Mọi cán bộ giáo viên luôn có phẩm chất chính trị tốt, kiên định vững vàng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không hoang mang giao động trước những khó khăn biến động về giá cả thị trường,  thường xuyên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan được thực hiện tốt. Kết quả không có CB, GV, NV nào vi phạm.

- Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”: được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân đồng tình ủng hộ, chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên, không còn hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh yếu kém, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.

- Tham mưu, phối hợp với BGH nhà trường tranh thủ sự cho phép và chỉ đạo của cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng  về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo; tham gia học Đại học nâng cao trình độ đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên cập chuẩn và 16 đồng chí trên chuẩn. 100% CBGV được tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng chuyên ngành và tập huấn sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tại Sở giáo dục và  Phòng Giáo dục- Đào tạo.

Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kĩ thuật, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kết quả, kinh nghiệm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong 3 năm qua có 45 SKKN được Hội đồng nghiệm thu của nhà trường tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng có hiệu quả ở đơn vị.      

- Thường xuyên tăng cường phối hợp với nhà trường phát động và tổ chức thực hiện các đợt thi đua, gắn liền nội dung thi đua với công tác dạy - học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phong trào thi đua “ Hai tốt ” chào mừng các ngày lễ lớn trong các năm học được  tổ chức thường xuyên và được 100% CBGV, HS trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia, đạt kết quả cao. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở được đẩy mạnh, đã giữ  phổ cập giáo dụcTHCS tiến tới phổ cập giáo dục Trung học phổ thông trong năm 2012,

+) Tiêu chuẩn 2: Xây dựng cơ quan có cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp;

Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên tu sửa, tôn tạo, xây dựng các công trình trong nhà trường đảm bảo về cơ cấu các khối công trình hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương, có đủ sân chơi, bãi tập cho học sinh, có cây xanh bóng mát, khuôn viên luôn xanh, sạch đẹp, thường xuyên có ý thức duy trì và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010, được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia lần 2 giai đoạn 2011-2015.

+) Tiêu chuẩn 3:

 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương, xét duyệt đề nghị cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Xây dựng Phong trào “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được CB,GV,CNV trong đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, toàn đơn vị không có gia đình sinh con thứ 3, 100% CBGV đã có gia đình, đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

Chi Bộ  trường  đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá tại khu dân cư, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng cơ quan văn hoá; vận động tham gia phòng chống tệ nạn xã hội... được đông đảo GV và HS tích cực lĩnh hội và thực hiện. Vận động CB,GV,CNV và HS tham gia bảo vệ thiên nhiên và các công trình phúc lợi... Đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng một xã hội phát triển. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc,  kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không sử dụng bia rượu trong giờ làm việc, không hút thuốc lá trong trường học và nơi công cộng thực hiện tốt luật giao thông trong suốt những năm qua không có đồng chí nào vi phạm.   

- Trong đơn vị luôn xây dựng phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, Thể dục, Thể thao trongb đơn vị và giao lưu với các đơn vị bạn tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi sau các buổi lao động, giảng dạy căng thẳng,

+)Tiêu chuẩn 4: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đạt chuẩn trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

Tổ chức Đảng trong nhà trường luôn là nòng cốt lãnh đạo mọi phong trào hoạt động, chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đúng hướng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nhà trường.

- Mỗi cán bộ Đảng viên luôn là hạt nhân lãnh đạo , tiên phong, gương mấu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của Đảng và nhà nước đề ra. 100% Đảng viên đều HTTNV chi bộ  trong suốt những năm qua đều đạt TSVM, được Huyện ủy Phú Bình khen thưởng Chi bộ TSVM xuất sắc giai đoạn 2008-2010 năm 2011 đạt chi Bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ,

Các Đoàn thể trong nhà trường  đều hoạt động tốt:

          +) Hoạt động Công Đoàn:

- Trong  năm qua đã phát triển kết nạp được 2 đoàn viên , tổng số đoàn viên hiện có của đơn vị là: 30 , BCH  Công đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn từ các tổ công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào xây dựng cơ quan văn hóa phát triển mạnh mẽ.

          + Quán triệt nghiêm túc tổ chức, hoạt động công đoàn sinh hoạt theo Điều lệ đã quy định.

          + Giữa công đoàn và lãnh đạo nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ, đã xây dựng quy chế, kế hoạch  làm việc cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước như: Thi đua “Hai tốt”; thi đua “Hai giỏi”; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; “Dân số kế hoạch hóa gia đình”; “Dân chủ hóa trường học”, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội từ thiện,... Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các quy chế chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, ý thức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, trong những năm qua đã có 2 đồng chí theo học các lớp Đại học và 3 đồng chí đã hoàn thành chương trình Đại học.

+ Hoạt động của Đoàn -Đội:

- Chi đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên, duy trì các hoạt động trong nhà trường, nhằm giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh, rèn luyện các em có ý thức học tập tốt, rèn luyện thói quen trong ứng sử và giao tiếp thể hiện văn minh lịch sự, nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong nhà trường, tích cực xây dựng " Trường học thâm thiện- Học sinh tích cực". “ Không có bạo lực học đường”. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

 +) Tiêu chuẩn 5: Tổ chức các phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

- Công tác thi đua-khen thưởng có một vai trò quan trọng, chỉ thị 35-CT/Tw của Bộ chính trị đã chỉ rõ: “Công tác Thi đua - Khen thưởng là động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã dạy chúng ta: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày”; với ý nghĩa, tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng, ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa của đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cùng cấp, vận dụng sáng tạo các công văn, văn bản cấp trên, công tác thi đua khen thưởng được triển khai đến các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tới Công đoàn trường, hướng dẫn đoàn viên đăng kí thi đua ngay từ đầu năm học, xét thi đua khen thưởng đúng quy định đã động viên, cổ vũ kịp thời CB,GV, NV trong đơn vị nổ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy trong suốt những năm qua đơn vị liên tục đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, của UBND Tỉnh Thái Nguyên;

   Ban chỉ đạo đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể kêu gọi các thành viên trong đơn vị hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động xã hội mà cấp trên đã phát động như: tích cực tham gia các chương trình nhân đạo từ thiện:

Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ngày Vì người nghèo, ủng hộ thiên tai bão lụt...

Kết quả đạt được:

- Nộp tiền ủng hộ hội người mù  Huyện : 400 000 đ

- Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam: 1.850.000 đ

- Ủng hộ giáo dục vùng sâu – vùng xa: 1.500.000 đ

- Giúp giáo viên  ốm đau, chết  : 5.760.000 đ

- Quỹ vì người nghèo: 1630000đ

- Ủng hộ đồng bào Nhật Bản bị động đất sóng thần:1630000đ

- Ủng hộ thi GVDG các cấp: 3.180.000 đ

- Ủng hộ gia đình chính sách: 520.000 đ

Chương trình khuyến học khuyến tài:2165000đ

Phong trào xã hội hóa giáo dục ở địa phương: 1320000đ

Được sự quan tâm đặc biệt của ban giám hiệu tổ chức triển khai thực hiện phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10, Ngày gia đình Việt Nam 28/6... dưới các hình thức toạ đàm, tham quan du lịch, thi hái hoa dân chủ, thi nấu ăn... được chị em tham gia nhiệt tình ,sôi nổi.

       Phong trào “Hai giỏi”: Tổ nữ công được sự quan tâm thường xuyên của công đoàn và nhà trường, có kế hoạch vận động, tổ chức cho chị em nữ trong đơn vị tích cực hoạt động thi đua yêu nước với các hoạt động:  tham gia thi GVDG các cấp, thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm,viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện tốt tác phong, xây dựng môi trường sư phạm trong sạch vững mạnh,... đạt kết quả cao. Trong phong trào thi đua “Hai giỏi” đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều dồng chí được Công đoàn ngành công nhận danh hiệu “Hai giỏi” và khen thưởng

+) Tiêu chuẩn 6: Thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Đơn vị tham gia học tập đầy đủ. Qua học tập đã có những chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Có phẩm chất, đạo đức tốt và có lối sống lành mạnh; không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm về phẩm chất đạo đức nhà giáo.

3. Bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa

Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa 3 năm 2009 – 2011 Trường THCS Tân Đức  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện  phong trào xây dựng cơ quan văn hóa,    Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên. Giáo dục cho đoàn viên ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ và quyền lợi đối với cá nhân, tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm học của đơn vị.

Để hoàn thành tốt phong trào thi đua  xây dựng cơ quan văn hóa trong đơn vị thì trong công tác công đoàn cần phải:

- Nắm chắc 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa, thường xuyên tuyên truyền vận động Đoàn viên Công Đoàn thực hiện nghiên túc.

- Phải nắm chắc các văn bản pháp qui của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức công đoàn như: Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Luật Công đoàn; Luật lao động và những văn bản dưới luật thì tổ chức công đoàn mới giữ được vai trò đại diện, là cơ sở pháp lý đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

- Thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của chi bộ Đảng và công đoàn cấp trên. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhà trường; công đoàn thường xuyên tham mưu đề xuất các hoạt động của mình, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức,sự đồng bộ trong các hoạt động phong trào.

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời và đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan.

- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đoàn viên; quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động; phát động có hiệu quả các phong trào thi đua. Mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi ở các đơn vị bạn; đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức sinh hoạt công đoàn theo hướng tích cực, thiết thực.

- Đội ngũ cán bộ công đoàn phải có tâm huyết, nhiệt tình, có đủ năng lực trình độ và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

III/Phương hướng phấn đấu của đơn vị

a. Phương hướng chung:

-   Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết

- Cùng với chuyên môn đồng cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo, chống học sinh ngồi nhầm lớp”.  Biến các cuộc vận động thành hành động thiết thực của mỗi cán bộ, đoàn viên, đẩy mạnh công tác khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất cách mạng và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương - Trách nhiệm”; “Xã hội hóa giáo dục”; “Dân chủ hóa trường học”; “Dân số KHHGĐ”; “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”; các phong trào thi đua “Hai tốt”; “Hai giỏi” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để xây dựng nề nếp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh hoạt động  của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường  tham gia quản lý chuyên môn, quản lý đơn vị và các hoạt động chăm lo, bảo vệ  lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

- Tăng cường các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mở rộng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chống và loại trừ các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, giữ vững nề nếp sinh hoạt công đoàn; tiếp tục tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

b. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện tốt các chương trình hoạt động của ban vận động :

       - Tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”:

- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT

- Tổ chức tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành:

- Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa

- Thực hiện nghiêm túc 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa;

- Tranh thủ sự ủng hộ trong công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện.

-Tăng cường công tác phối hợp với BGH, với các đoàn thể khác trong đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức, triển khai và kết hợp tốt các hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ công chức – lao động đến từng đoàn viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng chính xác, khách quan công bằng.

Trên đây là toàn bộ bản báo cáo thành tích trong  phong trào xây dựng cơ quan văn hóa  của trường THCS Tân Đức trong 3 năm 2009-2011 đã được thông qua các thành viên ban chỉ đạo. Trình Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan Văn hóa  huyện Phú Bình khen thưởng;  

Nơi nhận:

  - BCĐXD CQVH huyện

  - Lưu văn phòng

BAN VẬN ĐỘNG XDCQVH

TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC

                                    Đào Văn Bốn

                                                                              

           

Địa chỉ : Xã Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.867057