Báo cáo tự kiểm tra Chi bộ năm 2011

  §¶ng bé x· T©n §øc                                                    §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

Chi bé tr­êng THCS

 


    11/BC-CB THCS

T©n §øc, ngµy 28  th¸ng 11 n¨m 2011

 

B¸o c¸o TỰ KIỂM TRA

việc thi hành Điều lệ Đảng và kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011

 

 I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh

  1.Tổ chức

      - Tæng sè ®¶ng viªn: 18

                                          §¶ng viªn chÝnh thøc: 17   ,                 Đ¶ng viªn dù bÞ: 1

                                          Nam: 8                  N÷: 10                     D©n téc: 2

      - Trình độ chuyên môn: Đại học: 12,     Cao đẳng: 5,            Trung cấp: 1

      - KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®¶ng viªn, chi bé n¨m 2010:

         + §¶ng viªn ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô: 2/17

         + §¶ng viªn ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô: 15/17

         + Chi bé ®¹t chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.

  2. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến thực hiện các nội dung kiểm tra

    *Thuận lợi:

      - Chi bộ có số đảng viên đông về số lượng (chiếm 60,1% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị), đa số có trình độ đại học và cao đẳng, có nhận thức đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn mẫu mực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống.

      - Là chi bộ trường học, đảng viên làm việc tập trung tại trường, là đồng nghiệp, do đó rất thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp và nghị quyết chi bộ.

      - Đa số đảng viên cư trú tại địa phương hoặc các địa phương lân cận, thuận lợi cho chi bộ trong việc theo dõi, giám sát và giúp đỡ đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nơi cư trú.

    *Khó khăn:

      - Một số đảng viên hoàn cảnh gia đình neo đơn, chồng là quân nhân, con nhỏ, phần nào gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

      - Một số ít đảng viên trẻ, mức lương thấp, đời sống kinh tế gia đình còn khó khăn.

II/Những kết quả đạt được về 2 nội dung kiểm tra

  1.Kết quả việc ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ và kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ, của Chi bộ gắn với chất lượng sinh hoạt Đảng

    - Sau đại hội Chi bộ nhiệm kì 2010- 2012, dựa trên Quy chế làm việc của Đảng uỷ xã, Chi bộ đã xây dựng được Quy chế làm việc của Chi uỷ, Chi bộ.

      Kết quả làm việc theo Quy chế của Chi bộ, Chi uỷ: Chi bộ đã xây dựng được nguyên tắc làm việc tập trung, dân chủ theo nguyên tắc của Đảng, quan hệ giữa cấp uỷ với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên luôn cởi mỏ, thẳng thắn, chân tình và thân ái với tinh thần đoàn kết, hợp tác, cộng tác của tình đồng nghiệp, đồng chí.

      Chi bộ, Chi uỷ luôn đặt lợi ích của Chi bộ, Đảng bộ, của Đảng lên trên lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, của đất nước.

      Hàng tháng, Chi bộ, Chi uỷ tổ chức sinh hoạt đúng định kì để tổ chức học tập nghị quyết, triển khai các văn bản của cấp trên, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong thời gian tiếp theo.

      Chi uỷ, Chi bộ luôn triển khai và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, những điều công chức, viên chức không được làm.

      - 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Đức lần thứ XXI; đồng thời Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt các Nghị quyết trên; tuyên truyền tới học sinh những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

      Quán triệt tinh thần của Chương trình hành động số 02-CTr/ĐU ngày 12/12/2010 của Đảng uỷ xã Tân Đức, Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động số 02/CTr/CB-THCS ngày 10/01/2011 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Đức lần thứ XXI.

      - Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2011. Kết quả thực hiện như sau:

      Chi bộ tổ chức kiểm tra đảng viên và kiểm tra Chi bộ định kì 1 lần/tháng.

      Chi bộ giám sát chặt chẽ các hoạt động giáo dục trong nhà trường, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo đường lối, mục tiêu của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

      Do tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát nên 100% đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ của người giáo viên.

      * Việc chấp hành chế độ sinh hoạt của Chi uỷ, Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Chi uỷ, Chi bộ, nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW

      - Mỗi tháng, Chi uỷ, Chi bộ họp định kì 1 lần.

      - Nội dung sinh hoạt Chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

    Cụ thể:

        + Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

        + Phổ biến và thảo luận về tình hình thời sự trong nước và trên thế giới.

        + Phổ biến các thông báo, kết luận của Đảng uỷ.

        + Tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước như việc tổ chức bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2011- 2016, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

        + Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong tháng và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên; đồng thời kiểm điểm, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện Điều lệ Đảng, Quy chế của ngành, nội quy cơ quan của mỗi đảng viên.

        + Thảo luận, bàn bạc về nhệm vụ, các giải pháp lãnh đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong thời gian tới, thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kì, trong năm, từng tháng, thông qua các kết luận về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết.

  2. Việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ năm 2011. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở Chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2011

   a) Việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2011 của Chi bộ

      - Chi bộ đã tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến  Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 12/12/2010 của Đảng uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo năm 2011 tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ và toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đồng thời, Chi bộ đã cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ thành Chương trình hành động của Chi bộ. Từ đó, làm tốt việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm học 2010- 2011 và các chỉ tiêu phấn đấu trong học kì I năm học 2011- 2012.

     - Trong năm 2011, có 8 Nghị quyết tháng, quý và kết luận của Chi bộ được thông qua. Trong năm 2011, Chi bộ đã xây dựng được 2 Nghi quyết chuyên đề “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục”, gắn với công tác lãnh đạo việc kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá lại trường đạt chuẩn quốc gia.

      - Trong năm 2011, Chi bộ luôn tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Cụ thể:

       + Phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung các Nghị quyết.

       + Chỉ đạo các đảng viên, các tổ chuyên môn và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ.

       + Định kì, rà soát việc thực hiện Nghị quyết để tút ra những hạn chế, thiếu sót cần kịp thời khắc phục.

  b) Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục:

   * C«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc cho c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng.

     - Chi bé lu«n coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, chÝnh trÞ, lËp tr­êng giai cÊp, lý

t­ëng cña §¶ng cho c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng.

      - Chi bé lu«n lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng cho c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng.

     - KÕt qu¶:

       + 100 % c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng chÊp hµnh tèt mäi  chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc.

       + 100 % c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã lèi sèng trong s¸ng, lµnh m¹nh.

       + 100 % c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn ®­îc xÕp lo¹i t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng tèt.

   *Chi bé l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n

      - Chi bé lu«n coi träng c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n trong nhµ tr­êng, nhÊt lµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m häc vµ môc tiªu gi¸o dôc Trung häc c¬ së.

    Cô thÓ:

      - Chi bé x¸c ®Þnh cô thÓ chØ tiªu phÊn ®Êu cña nhµ tr­êng trong học kì II của n¨m häc 2010- 2011 và trong học kì I năm học 2011- 2012, c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó hoµn thµnh chØ tiªu.

      - Chi bé chØ ®¹o thùc hiÖn tèt ba cuéc vËn ®éng: Cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung, cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”, vµ ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.

      - Chi bé chØ ®¹o Ban Gi¸m hiÖu vµ c¸c Tæ chuyªn m«n ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng gi¸o viªn, quan t©m chØ ®¹o viÖc tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng, n©ng cao kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn, nh©n viªn, khuyÕn khÝch phong trµo tù häc, tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng gi¸o viªn giái, qua k× thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng, 100% GV đạt loại giỏi  vµ cuộc thi GV dạy giỏi cÊp huyÖn, 80 % gi¸o viªn  ®¹t lo¹i giái.

      - Chi bé chØ ®¹o Ban Gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chuyªn m«n ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc c¸c

ho¹t ®éng d¹y vµ häc, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp cho häc sinh:  

      + Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, nhê ®ã ®· tăng tØ lÖ học sinh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm tốt lên trên 70 %.

      + Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc, th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn nh­: kiÓm tra hå s¬ gi¸o ¸n, dù giê, kiÓm tra viÖc

sö dông ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc, viÖc chÊm, ch÷a bµi

      + ChØ ®¹o viÖc tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu kÕm. Nhê ®ã, tØ lÖ häc sinh giái ®¹t trªn møc b×nh qu©n cña huyÖn (dẫn đầu toàn huyện về học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9) vµ tØ lÖ häc sinh yÕu gi¶m xuống 3,4% (giảm 2,16 % so với năm học trước)

      KÕt qu¶: N¨m häc 2010- 201127 HS giái cÊp huyÖn, 8 HS giái cÊp tØnh.

      - Chi bé chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi: tæ chøc 2 buæi tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS cho 100 % GV và HS.

     - ChØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc søc kháe cho gi¸o viªn vµ häc sinh nh­ x©y dùng tñ thuèc ch÷c bÖnh víi h¬n 5 triÖu ®ång, tæ chøc kh¸m søc kháe, ®¶m b¶o ®ñ n­íc s¹ch ®­îc läc qua hÖ thèng läc n­íc s¹ch theo tiªu chuÈn an toµn søc kháe cña Bé Y tÕ phôc vô d¹y- häc vµ sinh ho¹t hµng ngµy, cã c¸n bé y tÕ häc ®­êng ®Ó ch¨m sãc søc kháe hµng ngµy cho GV vµ HS.

      - ChØ ®¹o x©y dùng m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, m«i tr­êng gi¸o dôc an toµn, lµnh m¹nh vµ th©n thiÖn, thu hót 99,23% häc sinh tham gia häc tËp.

   ** KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010- 2011

    * §èi víi gi¸o viªn

      - KÕt qu¶ xÕp lo¹i gi¸o viªn theo chuẩn nghề nghiệp:

        Lo¹i xuÊt s¾c: 10.              Lo¹i kh¸: 16.

      - Gi¸o viªn d¹y giái: CÊp tr­êng: 15 ,       CÊp huyÖn: 10   ,                CÊp tØnh: 1

      - Lao ®éng tiªn tiÕn: 28    ,      ChiÕn sÜ thi ®ua c¬ së: 5

   * §èi víi häc sinh:

      - KÕt qu¶ xÕp lo¹i hai mÆt gi¸o dôc:

 

tshs

häc lùc

h¹nh kiÓm

giái

kh¸

tb

yÕu

tèt

kh¸

tb

yÕu

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

384

47

12,25

192

50,01

131

34,1

14

3,64

273

71,09

97

25,27

14

3,64

0

0

      - Häc sinh giái cÊp huyÖn: 27 ,                   Häc sinh giái cÊp tØnh: 8

      - Häc sinh tiªn tiÕn: 192= 50,01%.             Häc sinh giái toµn diÖn: 47 = 12,25%.

      - Häc sinh xuÊt s¾c: 9 = 2,7%.

   * VÒ tËp thÓ:

      -  Tổ Khoa học Xã hội:  Đạt danh hiệu TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn.

      - Líp tiªn tiÕn: 11/11,                  Líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c: 3/11.

      -  Trường đạt danh hiệu Trường tiªn tiÕn xuÊt s¾c

      - Tháng 9/2011, Trường được nhận Bằng chứng nhận đạt cấp độ 3 về giáo dục.

    c) C«ng t¸c x©y dùng §¶ng:

      - 100 % ®¶ng viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc tËp chÝnh trÞ, häc tËp NghÞ quyÕt §¶ng c¸c cÊp.

      - Duy tr× sinh ho¹t chi bé ®Òu ®Æn 1 lÇn/ th¸ng.

      - 100 % ®¶ng viªn tham gia sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ.

      - Th­êng xuyªn tæ chøc lÊy ý kiÕn quÇn chóng phª b×nh gãp ý cho ®¶ng viªn, cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña chi bé.

      - Kết nạp 1 đảng viên mới

      - KÕt qu¶ ph©n lo¹i ®¶ng viªn  6 tháng đầu n¨m 2011:

        + §¶ng viªn ®ñ t­ c¸ch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô: 18/18

      - KÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ chi bé: Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.

   d) Chi bé l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c ®oµn thÓ:

   * C«ng t¸c C«ng ®oµn:

      Chi bé th­êng xuyªn chØ ®¹o C«ng ®oµn nhµ tr­êng ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng C«ng ®oµn nh­: gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng cho ®oµn viªn, x©y dùng khèi ®oµn kÕt néi bé, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua, ch¨m lo ®êi sèng vÊt chÊt, tinh thÇn cho ®oµn viªn.

     - KÕt qu¶ xÕp lo¹i ®oµn viªn C«ng ®oµn:

       + Lo¹i tiªn tiÕn xuÊt s¾c: 22.

       + Lo¹i tiªn tiÕn: 8

  * C«ng t¸c §oµn §éi: ChØ ®¹o ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng §oµn §éi trong nhµ tr­êng.

    KÕt qu¶:

     + KÕt n¹p h¬n 80 % ®éi viªn lín tuæi vµo §oµn.

     + Ch¸u ngoan B¸c Hå: 260 = 95,24 %.

     + Chi ®oµn ®¹t Chi ®oµn v÷ng m¹nh xuÊt s¾c.

     + Liªn §éi ®¹t Liªn §éi v÷ng m¹nh xuất sắc.

   e) Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tuyên truyền quảng bá về truyền thống nhà trường và tổ chức tốt Đại lễ hội 50 năm thành lập trường.

III/ Đánh giá nhận xét chung, những khuyết điểm, yếu kém trong thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đảng uỷ, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới

  1. Đánh giá, nhận xét chung

    *Những ưu điểm chính:

      - Chi bộ kịp thời quán triệt, phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; đồng thời cụ thể hoá nghị quyết, chương trình hành động của Đảng uỷ thành nghị quyết, chương trình hành động của Chi bộ.

      - Chi bộ luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

      - Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      - Chi bộ luôn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, Chi bộ, Chi uỷ trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

    *Hạn chế, yếu kém:

      - Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đôi khi chưa thật sâu sát, dẫn tới hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường chưa thật cao.

      - Công tác kiểm tra, giám sát, đôi khi chưa sát sao, còn nể nang.

    * Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

      - Một vài nghị quyết của Chi bộ còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể,

      - Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên của Chi bộ đôi khi chưa thường xuyên.

    * Hướng khắc phục:

      - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật, đường lối,

nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên, học sinh, nhất là giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.

      - Tích cực tuyên truyền quần chúng ý thức phấn đấu, tham gia hàng ngũ Đảng.

      - Tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục

IV/Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ năm 2012

  1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng uỷ tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

  2. Xây dựng chương trình hành động năm 2012.

  3. Duy trì tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

  4. Lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011- 2012 và xây dựng Kế hoạch năm học 2012- 2013.

  5.Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển thêm đảng viên mới.

                                                                                                 

                                                                 P. BT CB

 

 

 

 

                                                                Nguyễn Thị Vụ

 

Địa chỉ : Xã Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.867057