Ke hoach to chuctuan le huong ung hoc tap suot doi

PHÒNG GD & ĐT PHÚ BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

        Số 09/BC/12-13

Tân Đức, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

 

1. Thời gian: Sáng 04/10/2012

2. Địa điểm: tại trường THCS Tân Đức

3. Thành phần:

        - Đại biểu học sinh: Trường Tiểu học: 100 em, Trường THCS: 100 em

        - Cán bộ, giáo viên, nhân viên 3 nhà trường

        - Đại biểu Đảng uỷ, UBND, các ban ngành, đoàn thể trong xã.

        - Ban đại diện cha mẹ học sinh 3 trường.

        - Đại biểu các doanh nghiệp

4. Nội dung:

        - Văn nghệ chào mừng: 30 phút

        - Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

        - Đại biểu cấp trên, các ban ngành, doanh nghiệp, Ban đại diện cha mẹ HS phát biểu

        - Lễ gửi thông điệp học tập suốt đời.

        - Kí cam kết đầu tư cho giáo dục.

 

                                                                       P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                        NGUYEN THI VU

Địa chỉ : Xã Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.867057