CV thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011 - 2012"

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 109/PGD&ĐT-THCS

V/v hướng dẫn tham gia cuộc thi

     “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”

năm học 2011 – 2012.

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

   

              Phú Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2012

                                                       

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện.

                   

Thực hiện Công văn số: 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012; Quyết định số: 6552/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011 -  2012; Công văn số: 358/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 01/03/2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái nguyên về việc hướng dẫn tham gia cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011 – 2012, Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình hướng dẫn các trường tham gia Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning” năm học 2011 - 2012. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi:

- Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm gồm: giáo viên dạy các trường Trung học cơ sở.

- Các nội dung chi tiết xem tại Website của cuộc thi:

http://thi-baigiang.moet.gov.vn 

2. Yêu cầu về sản phẩm:

(Xem trong Thể lệ cuộc thi được gửi qua hộp thư đầu mối của nhà trường)

3. Đăng ký tham gia cuộc thi:

a) Giáo viên tham gia cuộc thi bắt buộc phải đăng ký dự thi bằng cách điền các thông tin sau vào Website cuộc thi gồm:

- Họ và tên:

- Tên trường:

- Thuộc huyện, tỉnh:

- E-mail:

- Số điện thoại di động:

b) Thời hạn cuối cùng đăng ký tham gia: Trước ngày 30/7/2012.

c) Nguyên tắc sử dụng thông tin đăng ký: Các thông tin đăng ký trên chỉ được Ban tổ chức sử dụng phục vụ cuộc thi, không công khai ra ngoài. Các tổ chức và cá nhân khác không được sử dụng.

4. Thời gian và hình thức nộp sản phẩm:

- Tổng hợp danh sách sản phẩm tham gia dự thi của trường gửi về Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình ngày 20/7/2012 để Phòng GD&ĐT tổng hợp và báo cáo Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

- Thời gian đăng ký sản phẩm dự thi: trước ngày 30/7/2012 qua địa chỉ e-mail của cuộc thi: thi-baigiang@moet.edu.vn

- Sản phẩm dự thi phải được đóng gói và gửi về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 30/7/2012 (Phòng GD&ĐT có trách nhiệm tập hợp và gửi bài về Sở GD&ĐT Thái Nguyên). Sản phẩm dự thi để trong phong bì dán kín, phía ngoài ghi tên cá nhân hoặc nhóm dự thi và thành phần hồ sơ có bên trong.

- Nơi nhận sản phẩm dự thi:

Phòng GD&ĐT (Gặp đồng chí Nguyễn Thế Thụy).

5. Triển khai thực hiện:

- Các trường phổ biến rộng rãi thể lệ và các nội dung liên quan đến cuộc thi cho tất cả giáo viên như:

+ Thông tin của cuộc thi được công bố công khai trên website của cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn

+ E-mail của Ban Tổ chức cuộc thi: thi-baigiang@moet.edu.vn

+ Địa chỉ tải tài liệu, phần mềm: http://edu.net.vn/media

- Các trường niêm yết các văn bản và thể lệ cuộc thi tại phòng Hội đồng để giáo viên tiện nghiên cứu, theo dõi.

- Tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia cuộc thi, đặc biệt chú ý tới các đối tượng là giáo viên cốt cán của các bộ môn.

Cục CNTT tổ chức tư vấn, góp ý, kiểm thử sản phẩm và hỗ trợ về công nghệ làm sản phẩm; cung cấp phần mềm (nếu có). Địa chỉ e-mail tư vấn, giải đáp: thi-baigiang@moet.edu.vn

Trong quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc liên hệ với Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình, địa chỉ e-mail: thuynt.tn@gmail.com  

Việc tham gia cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning” là một trong những công việc trọng tâm của công tác ứng dụng công nghệ thông tin và là tiêu chí đánh giá thi đua của nhà trường, Phòng GD&ĐT  yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Ngô Tiến Sinh

 
Tải về tai đây

The le cuoc thi eLearning 2011-2012.doc
Mẫu Slide tải về trên mục tài nguyên


Địa chỉ : Xã Tân Kim – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.868800