Các quy định về chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG  PTDT BÁN TRÚ

 THCS TÂN LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /QĐ

Tân Long, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

                                                CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Xét đề nghị của chuyên môn. Trường THCS Tân Long hướng dẫn và cụ thể hóa một số nội dung trong các Quy định về chuyên môn như sau:

Quy định chung: Tất cả giáo viên phải học tập, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng Điều lệ trường phổ thông, các thông tư, văn bản hướng dẫn của ngành về nhiệm vụ được phân công.

Vào đầu năm học các tổ chuyên môn thảo luận nghiệp vụ dạy học, thí nghiệm thực hành, sử dụng ĐDDH, các chuyên đề sẽ dạy trong chương trình, và các nội dung CM khác. Các tổ cần thảo luận thống nhất, ghi biên bản cụ thể và báo cáo Hiệu trưởng một số vấn đề sau :

- Nghiên cứu, tham khảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt ở mỗi chương, bài đi đến thống nhất chung cho mỗi bài dạy.

 – Căn cứ thời lượng môn học để thảo luận về nội dung cần dạy, kiến thức cần khắc sâu cho học sinh từng khối lớp. Các lớp có chủ đề tự chọn đối với các môn học tổ chuyên môn căn cứ khung PPCT của BGD&ĐT thống nhất chọn nội dung.

- Giáo viên dạy các lớp bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu chịu trách nhiệm soạn chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho học sinh theo đối tượng và chọn đội tuyển học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi; các chuyên đề này phải đóng thành tập nộp về cho Phó Hiệu trưởng để lưu và theo dõi.

 – Chọn những bài khó dạy trong chương trình SGK để cùng xây dựng bài dạy sao cho tất cả thành viên của tổ đều có thể thực hiện bài khó dạy đó.     

 – Xây dựng bộ đề cho từng bài kiểm tra một tiết và học kỳ: bàn bạc, thống nhất nội dung chương, bài cho mỗi loại bài kiểm tra, cần bám sát chuẩn kiến thức bộ môn; tiến hành phân công biên soạn ngay từ đầu năm cho tất cả các bài kiểm tra trong năm học để làm đề cương ôn tập chung của tổ.

- Căn cứ PPCT của Sở GD&ĐT lên lịch kiểm tra một tiết của bộ môn thật chính xác. Nộp về CM chậm nhất ngày 31/8/2012 để CM xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra tập trung cho toàn trường.

          Tổ thảo luận chi tiết về việc xây dựng kế hoạch năm học của tổ (theo mẫu), đăng ký các danh hiệu thi đua của tổ và cá nhân trong tổ; cá nhân xây dựng kế hoạch giảng dạy, công tác của mình trên cơ sở kế hoạch của tổ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

I. Kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh :

Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

II. Quy định việc ghi điểm , sửa điểm, ghi sổ đầu bài.

- GVBM, GVCN trực tiếp ghi điểm số, nhận xét vào sổ GTGĐ và học bạ theo đúng tiến độ của năm học và đúng hướng dẫn sử dụng của các loại hồ sơ nói trên.

- Sửa điểm phải đúng quy chế: dùng bút đỏ gạch bỏ điểm cũ, ghi điểm mới ở phía trên bên phải, ký tên kế bên điểm sửa. Không  đóng dấu trên điểm sửa .

- GVCN xác nhận việc sửa điểm và ký tên ở những trang ghi điểm trong sổ điểm và học bạ (nếu không sửa cũng phải xác nhận không sửa), BGH xác nhận nội dung ghi và chữ ký của GVCN , ký và đóng dấu ở cuối trang.

- Đối với sổ ghi đầu bài, là hồ sơ minh chứng cho việc thực hiện và hoàn thành chương trình nên GVCN, GVBM, trực nhật lớp và P.Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thực hiện ghi và kiểm tra theo đúng hướng dẫn được ghi ở bìa 2 và bìa 3 của sổ.

III. Thực hiện các hoạt động chuyên môn ở trường

Phó HT chuyên môn và Tổ CM phải lập kế hoạch từ đầu năm về việc thực hiện các nội dung chuyên môn kể cả kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn xuyên suốt trong năm học. Phó HT sẽ thực hiện việc kiểm tra sổ kế hoạch của các tổ.

1. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

1.1. Chế độ và nội dung họp tổ chuyên môn       

+ Tổ trưởng họp giao ban chuyên môn vào sáng thứ Hai hàng tuần.

+ Mỗi tháng tổ trưởng tổ chức họp tổ, nhóm 02 lần (không tính những buổi họp đột xuất) có ghi biên bản đầy đủ thông tin, nội dung cuộc họp,  không  ghi quá sơ sài,

          Nội dung họp tổ lần 1 (đầu hoặc giữa tháng)

- Tổ triển khai chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của mỗi bài, mỗi chương phải dạy trong tháng. Thảo luận nội dung và phương pháp soạn giảng để dạy các bài đó. Thống nhất những giải pháp của tổ, đề xuất những vấn đề cần giải quyết.

- Thảo luận, thống nhất nội dung dạy các chuyên đề, củng cố (đối với môn có tiết tăng thêm và tự chọn).

- Thống nhất nội dung chương, bài chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong tháng.

- Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy chế chuyên môn của các thành viên. Có biện pháp phát huy ưu hoặc khắc phục nhược điểm của các thành viên trong tổ.

- Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ trong thời gian kế tiếp. Phân công cụ thể các thành viên .

- Bàn bạc các nội dung khác của tổ.

          Nội dung họp tổ lần 2 (cuối tháng)

-  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện chương trình trong tháng của các thành viên. Xử lý các trường hợp thực hiện không đúng quy chế chuyên môn. Khi kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ trưởng cần ghi nhận xét và ký tên xác nhận đã kiểm tra.

- Kiểm điểm công tác tháng của tổ và việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của mỗi thành viên. Rút kinh nghiệm, khen, chê cụ thể.

- Giải quyết các vấn đề chưa được thống nhất về mặt chuyên môn và về tổ chức trong phạm vi tổ .

- Thảo luận kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ cho tháng tới.

- Bình xét và xếp loại thi đua trong tháng của các thành viên theo tiêu chí thi đua của công đoàn cơ sở.

- Góp ý về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo nhà trường và hoạt động của các tổ chức, bộ phận khác .

1.2. Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ

- BGH dự giờ tất cả các GV không phân biệt bộ môn kể cả giờ dạy và SHTT trên nguyên tắc báo trước một đến hai ngày hoặc dự đột xuất (nếu cần thiết). HT, PHT dự tối thiểu 1 tiết/ 1 giáo viên/năm (Thay đổi hàng năm theo quy định của phòng GD&ĐT).

- Tổ trưởng, tổ phó bộ môn phải thường xuyên dự giờ, nhận xét, góp ý cho các tổ viên. Số tiết dự tối thiểu 4 tiết /1 giáo viên/năm (Thay đổi hàng năm theo quy định của phòng GD&ĐT).

- Ngoài các tiết thao, hội giảng, mỗi giáo viên phải dự giờ đồng nghiệp tối thiểu 18 tiết / năm học (Thay đổi hàng năm theo quy định của phòng GD&ĐT).

- Giáo viên tập sự phải dự ít nhất 3 tiết/ tháng kể cả các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Số tiết dự giờ để học tập kinh nghiệm là một trong những tiêu chí để xét hết tập sự. Dự giờ phải thực chất (không mượn của đồng nghiệp để sao chép lại) và có phần nhận xét của cá nhân về ưu điểm, hạn chế của giờ dạy để rút ra bài học cho bản thân.

2. Thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn

- Thời lượng môn học: Thực hiện theo PPCT và hướng dẫn  của Bộ GD-ĐT.

- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên qua sổ báo giảng và sổ đầu bài. Yêu cầu GV thiếu giờ dạy hoặc chậm chương trình phải làm tờ trình nêu lý do dạy chậm, dạy thiếu ; phải kiểm điểm ở tổ và phải cam kết dạy bù, thực hiện đúng PPCT. Chú ý việc ghi sổ đầu bài phải hết sức đầy đủ kể cả dạy thay.

- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách của GV mỗi học kỳ tối thiểu 2 lần, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề nghị khen thưởng hoặc xử lý (nếu có) về cho HPCM vào giữa và cuối mỗi học kỳ.

- Về giáo án: tổ tham khảo sách giáo án và sách thiết kế bài dạy bộ môn, thống nhất trong việc chọn những mục trọng tâm cần dạy, những điểm hay cần học tập và những điểm cần bổ sung. Sổ giáo án của giáo viên buộc phải có ghi những mục trọng tâm và nhất thiết phải có những nội dung mà tổ đã thống nhất. Giáo án sử dụng lại phải được phép của BGH và phải có bổ sung. Được soạn giáo án vi tính, nhưng yêu cầu phải tự soạn; không cho phép sao chép trên mạng hoặc scan bài giảng vào máy và in đồng loạt.

- Đối với các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: tổ phải tổ chức hoặc phân công giáo viên biên soạn chuyên đề, đóng thành tập làm tài liệu bồi dưỡng cho học sinh. Tài liệu phải nộp về chuyên môn để làm hồ sơ minh chứng.

3. Hội giảng cấp tổ, cấp trường – Đổi mới Phương pháp dạy học

          Tất cả GV phải được quán triệt tinh thần: soạn giảng theo hướng đổi mới PPDH, dự giờ thăm lớp, hội giảng các cấp là hoạt động chuyên môn thường xuyên của trường và phải được cập nhật trong kế hoạch chuyên môn của tổ.

- Tổ lên kế hoạch nhân sự tham gia hội giảng tổ, tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường ngay từ đầu năm; giáo viên tham gia hội thi GV dạy giỏi trường không nhất thiết phải là người có đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở nhưng ngược lại GV đã đăng ký CSTĐ cơ sở bắt buộc phải tham gia hội thi GV dạy giỏi trường.

- Thao giảng tổ được thực hiện xuyên suốt trong năm học, trừ tháng cuối năm. Tổ linh động bố trí giờ dạy thật hợp lý sao cho không mất giờ học chính khóa của học sinh.

- Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi cấp trường sẽ được thông báo cụ thể sau. Tổng kết công tác thao, hội giảng trường ngày 31/03/2013.

- Việc đánh giá, xếp loại giờ dạy:

* Thao giảng ở tổ : Các thành viên của tổ và đại diên BGH (nếu có), bảo đảm nguyên tắc ít nhất phải có 3 người dự.

* Hội thi cấp trường: Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng và Ban Giám khảo chấm lý thuyết và 2 tiết thực hành.

Các tiết dạy tham gia hội thi cấp trường phải được đầu tư và đánh giá thật nghiêm túc, chính xác, thực sự có hiệu quả thuyết phục về mặt chuyên môn.

5. Kiểm tra

5.1. Xây dựng thư viện đề kiểm tra

          Tổ quy định cấu trúc đề của mỗi bài kiểm tra, bài thi;  Mỗi bài kiểm tra yêu cầu tối thiểu phải có nhiều đề mẫu tùy theo số lớp và số GVBM dạy ở mỗi khối lớp. Đề bắt buộc phải đúng cấu trúc, nội dung, dung lượng đã thống nhất trong biên bản họp tổ. Đề kiểm tra phải ghi rõ lần kiểm tra thứ mấy trong học kỳ. Sau khi nộp vào thư viện đề, BGH phối hợp với sự thẩm định của tổ trưởng sẽ quyết định đề được chọn kiểm tra.

5.2. Kiểm tra tập trung

- Đối với các môn PGD ra đề thì kiểm tra theo lịch của PGD.

- Đối với các môn còn lại tất cả GV dạy khối nào đều phải ra đề kiểm tra khối đó.

- Giờ KTTT sẽ được tổ chức ngoài TKB chính khóa

- Danh sách phòng kiểm tra: có thể xếp theo ABC hoặc có thể mỗi lớp tách thành 2 phòng nhưng ghép với khối lớp khác để tiết kiệm thời gian và phòng học. Mỗi phòng có 2 giám thị, mỗi giám thị phụ trách đề và thu bài một ½ phòng (1 khối).

- Giám thị coi kiểm tra : CM sẽ điều động GV trên cơ sở luân phiên làm nhiệm vụ.

5.3. Kiểm tra thường xuyên:

Câu hỏi kiểm tra ( M, 15') phải là câu hỏi của bài học, bài tập của buổi học liền kề trước đó. Trừ trường hợp GV có dặn ôn tập thêm các nội dung khác. Nếu học sinh trả lời câu hỏi chính đầy đủ, tối thiểu GV phải ghi điểm 8, câu hỏi phụ dành cho học sinh giỏi được đánh giá trong 2 điểm còn lại ( 9,10). Nếu là HS yếu hoặc TB khi kiểm tra lý thuyết và GV không có yêu cầu cao hơn vẫn có thể cho điểm 9 hoặc xuất sắc vẫn cho điểm 10 (không khống chế bất kỳ bộ môn nào).

5.4. Chấm bài, trả bài, cho điểm:

Yêu cầu chung của việc chấm bài là phải đúng biểu điểm, khách quan, vô tư, công bằng và phải hết sức cẩn thận, trách sai, sót và kịp thời .

- Bài kiểm tra 15' và 1 tiết phải chấm , trả cho học sinh trong vòng 1 tuần. Nếu bài kiểm tra bố trí gần cuối học kỳ phải trả bài cho HS trước khi ôn tập, thi học kỳ để cho HS rút được kinh nghiệm làm bài . GVBM lưu ý HS cất giữ bài 15’ này ở nhà cẩn thận để có thể đối chiếu trong sổ cái khi cần. GVBM hướng dẫn học sinh lưu giữ các bài kiểm tra.

- Khi trả bài cần lưu ý với HS về những sai sót phổ biến của HS và nêu hướng khắc phục (phân tích kỹ đề , phương pháp làm bài). Đối với bài kiểm tra 1 tiết GV phát bài, sửa bài, giải đáp thắc mắc (và khiếu nại nếu có), sau đó mới thu bài nộp về  bộ phận CM. Đối với môn không có tiết trả bài kiểm tra, GVBM phải tranh thủ bố trí trong thời gian kiểm tra bài cũ để sửa bài kiểm tra.

- Cho điểm: Đối với KTM và 15p: Có thể cho điểm lẻ, làm tròn 1 chữ số thập phân nếu bài đó được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. Đối với bài 45p: Cho điểm lẻ, làm tròn 1 chữ số thập phân. Ví dụ: 5,25 = 5.3

6. Thí nghiệm, thực hành

- Dựa trên PPCT, các nhóm môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ kết hợp với  cán bộ thiết bị thí nghiệm lên kế hoạch sử dụng thiết bị thí nghiệm, thực hành bộ môn cho cả hai học kỳ. Cụ thể có tuần, ngày, tiết, lớp và nội dung thực hành, thí nghiệm.

- Các tiết thí nghiệm, thực hành phải được thực hiện nghiêm túc không được cắt xén hoặc bỏ qua. Viên chức thiết bị thí nghiệm có nhiệm vụ cung cấp dụng cụ thiết bị thí nghiệm cho GV thực hiện tiết thực hành theo đúng lịch; báo cáo tình hình thực hiện thí nghiệm thực hành các bộ môn và danh sách những GV không thực hiện hoặc thiếu tiết thực hành về BGH hàng tháng, cuối học kỳ và cuối năm.

7. Kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Tổ lên kế hoạch cụ thể: tên giáo viên được kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, thời gian thực hiện và dự kiến người dự giờ. Nộp kế hoạch về BGH chậm nhất 12/9/2011.

- Tổ trưởng tổng hợp hồ sơ kiểm tra chuyên đề  hàng tháng và hồ sơ kiểm tra toàn diện nộp về HPCM vào cuối HKI và cuối tháng 3/2012. Hồ sơ phải có biên bản tổng kết, đánh giá hoạt động kiểm tra của tổ.

8. Một số quy định khác.

8.1. Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu về báo cáo theo quy định: kịp thời, đầy đủ, chính xác. Cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo.

8.2. Thực hiện ngày, giờ công: Thực hiện đầy đủ và có chất lượng ngày, giờ công theo quy định kể cả các sinh hoạt tập thể và hội họp.

+ Các trường hợp nghỉ theo chế độ (ốm, thai sản, ma chay, cưới hỏi…) phải có đơn xin nghỉ và phải bàn giao chuyên môn cho tổ chuyên môn.

+ Các trường hợp hội họp, chuyên đề hoặc tham gia theo sự trưng tập của các cấp quản lý phải báo cáo Ban giám hiệu và bàn giao chuyên môn đối với tổ chuyên môn, đối với các bộ môn mà trong tổ không bố trí được người dạy thay thì CB, GV được cử đi phải có trách nhiệm hoàn thành chương trình sau khi kết thúc đợt trưng tập hoặc chuyên đề.

+ Các trường hợp nghỉ việc riêng khác cá nhân phải tự nhờ đồng nghiệp dạy thay, có đơn và có sự đồng ý của người dạy thay nộp cho BGH và phải được sự đồng ý của BGH mới được nghỉ. Song lưu ý là chỉ áp dụng cho từng  trường hợp cụ thể không được lạm dụng để đổi công và nghỉ kéo dài.

Nơi nhận:

- Các tổ CM, CT (t/h);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Kim Đỉnh

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Tân Long - Đồng Hỷ - Thái nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.823159