Sơ kết công tác chi bộ 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THÁI

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

 


Số :      /BC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Tân thái, ngày     tháng    năm 2011

 

                                                               BÁO CÁO

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 

 

 

Chi Bộ trường THCS Tân Thái là Chi bộ quản lí và chỉ đạo hoạt động giáo dục. Đơn vị có 28 cán bộ giáo viên, nhân viên, Chi bộ có 14 đảng viên (13 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị). Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. Nhiều năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường THCS Tân Thái trong 6 tháng đầu năm 2011, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cũng như các chủ trương giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong trường học và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI của Đảng và lập thành tích chào mừng sự thành công của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011 – 2016, Chi bộ đánh giá kết quả các mặt hoạt động trong 6 tháng  đầu năm 2011 và định hướng những công tác lớn 6 tháng cuối năm 2011 như sau:

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

- Là công tác quan trọng hàng đầu, Chi bộ chú trọng bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên trong trường học thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời đầy đủ và thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung trọng tâm:

+ Tuyên truyền kỉ niệm 81 năm ngày thàng lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2011.

+ Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và sự thành công của đại hội Đảng CS Việt Nam lần thứ XI.

+ Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2011 - 2016.

+ Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động ( nói, viết, làm, thái độ...) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

- Kết quả 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được:

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.

+ Không có đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm.

+ Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước  cũng như các quy định của nghành và đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Hoạt động chuyên môn dạy và học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, quan trọng của Chi bộ. Do đó Chi bộ đã bám sát chỉ thị và Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và đào tạo nhất là các văn bản chỉ thị về nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

6 tháng đầu năm 2011( năm học 2010 - 2011) Chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm học, các tổ chức đoàn thể trong trường được kiện toàn củng cố để phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Nhà trường đã ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học và đạt được một số kết quả như sau:

a. Phát triển giáo dục:

- Tuyển sinh lớp 6: 56 HS – tỉ lệ: 100%

-  Duy trì sĩ số học sinh: Không có học sinh bỏ học

b. Chất lượng 02 mặt giáo dục (cuối năm học 2010 – 2011):

- Học lực: Giỏi: 26 – tỉ lệ: 13,4 %; Khá: 99– tỉ lệ: 51,03 % ; TB: 64 – tỉ lệ: 33 % ; Yếu: 5 – tỉ lệ: 2,57 %.

- Hạnh kiểm: Tốt: 162 – tỉ lệ: 83,5%; Khá: 34 – tỉ lệ: 17,52 % ; TB: 2 – tỉ lệ: 1,03 % .

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 04

- Học sinh giỏi cấp huyện : 15 giải

-  Lên lớp thẳng: 189 HS – tỉ lệ: 97,42 %, thi lại: 5 HS – tỉ lệ: 2,57% .

-  TN THCS: 47/47 HS – tỉ lệ : 100 %

c. Kết quả thi đua các nhân và tập thể của đơn vị:

Các phong trào thi đua được phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, gắn với chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn của Đảng và ngành.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 04 GV.

- 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 21/28 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT – đạt tỉ lệ: 75% và có 06 cán bộ, giáo viên đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ. 

- Tập thể nhà trường: Trường tiên tiến cấp huyện

- Công đoàn: Vững mạnh cấp huyện

- Liên đội: Mạnh cấp huyện

          - Công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được BGH nhà trường quan tâm: có kế hoạch trồng cây xanh lấy bóng mát, vườn hoa sân trường tạo cảnh quan sư phạm, môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, chăm sóc tốt bồn hoa, cây cảnh hiện có.

- Hệ thống nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh: Đảm bảo tốt hợp vệ sinh.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả 2 cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận đông “Hai không” có hiệu quả.

- 100% CB-GV-NV gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và tham gia đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân đạo.

- Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGVNV, tích cực phòng chống lãng phí, quan liêu tham nhũng và các tiêu cực khác không để xảy ra trong trường học, giữ vững an ninh trật tự xã hội, không có trường hợp vi phạm TNXH, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm bảo vệ tài sản trường lớp, bảo vệ tính mạng học sinh nhất là về mùa mưa lũ.

3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh:

Chi bộ luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “ Thi đua dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường

Không ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ luôn tăng cưòng công tác chỉ đạo các tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. Các BCH vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, thực hiện chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện các cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch và tham gia tốt cuộc thi “Ngọt ngào tiếng hát dân ca” do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

Đoàn thanh niên và ban phụ trách Đội phối hợp tổ chức trò chơi dân gian nhân kỉ niệm thành lập Đoàn 26/3, tổ chức các hoạt động do Đoàn xã tổ chức, nhận chăm sóc bảo vệ  Đài tường niệm Liệt sỹ của xã.

Ban phụ trách đã tổ chức tốt hoạt động thi đua Liên đội, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong đó nổi bật là tham gia các cuộc thi: Vẽ tranh ATGT, viết thư UPU, tìm hiểu “70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”, phong trào kế hoạch nhỏ, vẽ tranh giải thưởng mĩ thuật 2011.....

4.  Công tác xây dựng đảng:

Để tăng cường vai trò lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng với phương châm : Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi tổ chức đoàn thể trong trường học trên phương diện chủ trương, đường lối và Nghị quyết chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp trên cơ sở coi trọng công tác rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng chính trị  cho cán bộ đảng viên và quần chúng giáo viên nhằm nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện tốt và đầy đủ các cuộc vận động lớn trong trường học đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2012 Chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch chỉ đạo hàng năm, hàng tháng một cách cụ thể.

a. Công tác sinh hoạt Đảng:

Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. Các kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập Nghị quyết số đảng viên đều tham gia với tỉ lệ cao. Có ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.

Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác trong lối sống và thực hiện phê và tự phê bình, thường xuyên phát huy vai trò tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như sinh hoạt tại cộng đồng khu dân cư nơi cư trú...

b. Thu, nộp Đảng phí:

Đảng viên nộp đảng phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy kịp thời.

c. Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng:

Tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới, Tiếp tục giúp đỡ 02 quần chúng đã tham gia học lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2009 và làm hồ sơ đề  nghị kết nạp 01 đồng chí.

5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

a. Tồn tại, hạn chế:

- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, chưa đáp ứng được với yêu cầu của cấp học.

- Tư tưởng 1 bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa chuyên tâm với công tác, thực hiên nhiệm vụ còn mang tính chất lấy lệ, đối phó.

- Chất lượng một số phong trào mũi nhọn chưa cao, thiếu tính ổn định.

- Một số phong trào chưa đi vào chiều sâu như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do còn thiếu về cơ sở vật chất.

b. Nguyên nhân:

- Điều kiện kinh tế còn thấp, nhận thức của một bộ phận gia đình học sinh chưa cao, địa bàn xa cũng gây nhiều khó khăn trong công tác đầu tư mũi nhọn và nâng cao chất lượng của học sinh.

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

- Sự kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế đôi khi còn chưa kịp thời, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có lúc còn né tránh, ngại va chạm.

 II. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

1.  Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quộc lần thứ XIII và các Nghị quyết Chỉ thị của các cấp . Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

2. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối năm.

3. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường học hòan thành tốt nhiệm vụ của mình.

a. Chính quyền:

- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 (đầu tháng 7/2011) đảm bảo 100%

- Tổ chức học sinh ôn tập và kiểm tra lại cho học sinh xếp loạ học lực yêu đúng quy định.

- Tổ chức ngày tựu trường và lễ khai giảng. Chuẩn mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

- Phân công chuyên môn, bố trí nhân sự vào đầu năm học.

- Tổ chức thành công Hội nghị CBCC vào khoảng tháng 10/2010.

- Hoàn thành tốt chương trình của năm học 2011 – 2012 theo đúng kế hoạch.

b. Các đoàn thể:

Công đoàn: Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên.

Đoàn thanh niên: Duy trì nề nếp sinh hoạt, cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và cả hoạt động chuyên môn, kiểm tra và có kế hoạch cụ thể đối với công tác xây dựng Liên đội vững mạnh.

4. Chú trọng công tác tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong trường học phấn đấu đến cuối năm 2011 kết nạp đảng chính thức 01 đảng viên, kết nạp mới 01 đảng viên. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2011.

Những giải pháp thực hiện:

1. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt công tác thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa BCH CĐCS và BGH nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua và giải quyết các mối quan hệ phát sinh giữa Ban giám hiệu và GV,NV trong trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc tốt nhất ( trong điều kiện có thể của đơn vị) cho GV phát huy hết khả năng phục vụ hết mình vì sự phát triển chung của nhà trường
3. BGH phân công nhiệm vụ đầu năm học đảm bảo công bằng, đúng chuyên môn và khả năng của CB, GV, NV trên cơ sở góp ý của BCH Công đoàn nhằm tạo sự công bằng trong công việc, phát huy tốt khả năng, sở trường của từng CB, GV, NV.

3. Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cần thiết, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí khen thưởng cho giáo viên và học sinh.

4. Chính quyền nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế ứng xử trong toàn đơn vị, quy chế chuyên môn…xử lí các trường hợp vi phạm quy chế của ngành của đơn vị đúng quy định đảm bảo sự công bằng trong công việc nhằm tạo nề nếp kỉ cương của nhà trường ngày càng tốt hơn.

5. Công tác tổng kết thi đua phải được thực hiện kịp thời, khen thưởng những nhân tố tích cực, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế.

6. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.

7. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong các hoạt động của nhà trường.

Trên đây là đánh giá công tác xây dựng đảng của Chi bộ trường THCS Tân Thái 6 tháng đầu năm 2011 và những định hướng công tác lớn của Chi bộ 6 tháng cuối năm 2011, rất mong sự góp ý xây dựng của các đồng chí lãnh đạo, các đảng viên Chi bộ.

Xin trân trọng cám ơn.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Tân Thái (để b/c);

- BGH    (để t/hiện);

- Chi bộ   (đ t/hiện);


- Lưu CB.

                         TM. CHI BỘ

                             BÍ THƯ

                                            

                             

                          Nguyễn Thị Hoa

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Tân Thái - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.825350