KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

 ĐẢNG UỶ XÃ THUẬN THÀNH

CHI BỘ THCS THUẬN THÀNH

 

   Số: …. BC/ CB THCS TT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

   Thuận Thành, ngày 25 tháng 11 năm 2012

 

BÁO CÁO

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban chi ủy

theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 

          I. TÌNH HÌNH CHUNG:

+ Tổng số CBGVNV : 24 ; Nữ : 17 ; (01 đồng chí nghỉ ốm dài hạn)

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 15; Cao đẳng: 06; Trung cấp: 03;

+ Chi bộ Đảng: 20 đảng viên; Trong đó: Chính thức: 18 - Dự bị: 02 -  Nam: 07 đồng chí ( chính thức: 07) - Nữ : 17 đồng chí ( Dự bị: 02) -

Công  đoàn: 24 công đoàn viên;

* Những đặc điểm chính của đơn vị: Trường THCS Thuận Thành được giao nhiệm vụ giáo dục con em nhân dân xã Thuận Thành, do địa điểm trường đóng giáp ranh với xã Tân Phú, nên một phần học sinh của nhà trường theo học tại trường THCS Tân Phú, số lượng học sinh nhà trường ít. Nhà trường có những thuận lợi và khó khăn như sau:

  + Thuận lợi :       

           Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương tạo điều kiện về nhiều mặt để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhà trường nhận được sự chỉ đạo sát sao, động viên kịp thời của phòng GD - ĐT và Công Đoàn ngành  GD - ĐT huyện Phổ Yên.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình trách nhiệm, đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, tay nghề vững.

+ Khó khăn :

  - Cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường còn nhiều hạn chế do nguồn kinh phí hàng năm được bổ sung ít.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường tuổi đời trung bình cao nên gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới và tiếp cận với công nghệ hiện đại. Một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp, chưa tích cực tự học tự bồi dưỡng để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

          - Học sinh: Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập thấp. Một số em có hoàn cảnh gia đình không đầy đủ, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nên ảnh hưởng không tốt đến chất lượng học tập và rèn luyện.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Nhà trư­ờng luôn coi trọng công tác tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của ng­ười giáo viên trong công tác giáo dục cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Vào đầu năm học, nhà tr­ường tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, thảo luận chính trị, giúp giáo viên nắm vững quan điểm và chủ trương đ­ường lối giáo dục của Đảng và Nhà n­ước; triển khai thực hiện đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các ngành; tổ chức học tập thảo luận phương hư­ớng nhiệm vụ năm học, Luật giáo dục, Điều lệ Trường Trung học; 100% cán bộ giáo viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai nội dung quy chế dân chủ trong nhà trường làm cho cán bộ giáo viên nắm chắc quy chế dân chủ, thực hiện khẩu hiệu “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Mọi kế hoạch, mọi nhiệm vụ, mọi nội dung cũng như những quy định, quy chế đều được gửi tới các tổ chuyên môn hoặc công khai trong các cuộc họp giao ban, họp hội đồng lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, các ý kiến được tập  hợp, bổ sung, hoàn thiện rồi mới triển khai thực hiện. Để phát huy dân chủ, hàng tuần, hàng tháng thông qua các buổi họp, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh của giáo viên để giải quyết kịp thời những thắc mắc hoặc những đề nghị hợp lý của giáo viên.

- Đặc biệt để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, nhà trường luôn phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo. Trước hết Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn luôn gương mẫu thực hiện các quy định, quy chế đã đề ra, từ đó tạo ra sự tin tưởng trong tập thể giáo viên.

Nhà trư­ờng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hưởng ứng cuộc vận: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cụ thể: Tham m­ưu với Ban đại diện phụ huynh chi tiêu tiết kiệm, có mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí của dân đóng góp. Tuyên truyền và giáo dục giáo viên và học sinh có ý thức bảo quản việc sử dụng tài sản và trang thiết bị dạy học.

Nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh thảo luận, thống nhất xây dựng Quy tắc ứng xử dựa trên những chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc.

*  Công tác xây dựng Đảng:

Trong những năm qua, chi bộ Đảng luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động trong nhà trường, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết cho toàn thể cán bộ giáo viên một cách kịp thời, giúp cán bộ quản lí và giáo viên nâng cao nhận thức và hiểu biết để xây dựng ý thức cho mọi thành viên trong nhà trường chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Duy trì và đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng thường xuyên, mỗi tháng họp ban Chi uỷ một lần, sinh hoạt chi bộ một lần. Chi bộ coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đánh giá đúng chính xác những ưu điểm và tồn tại, phân tích kĩ nguyên nhân khách quan, chủ quan, mạnh dạn phê bình, đấu tranh phê bình trong sinh hoạt Đảng nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng. Từ việc phân tích rõ nhưng nguyên nhân của ưu điểm và tồn tại trên cơ sở đó chi bộ đã đề ra Nghị quyết chỉ đạo trong nhà trường đạt hiệu quả cao trong công việc. Ngoài việc nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong năm học qua, đã giới thiệu và làm hồ sơ kết nạp 02 công đoàn viên ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 01 đồng chí.

Trong năm 2011, 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 02 đồng chí được xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ xã Thuận Thành tặng Giấy khen.

          II- NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

            Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Chi ủy chi bTrường THCS Thuận Thành xin tự kiểm điểm việc thực hiện trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :

1. Kiểm điểm việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

a. Về ưu điểm:

- Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách;

- Chi ủy luôn xây dựng chương trình hành động để giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Định kỳ thông qua những điều đảng viên không được làm trong các lần họp chi bộ, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình;

- Chi ủy phân công đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí, kịp thời phản ánh về chi bộ khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;

- Tập thể Chi ủy luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

b. Về tồn tại:

  Một bộ phận đảng viên vẫn còn ngần ngại trong công tác tự phê bình và phê bình, tính đấu tranh và sức chiến đấu của đảng còn hạn chế.

Ý thức phấn đấu và tinh thần tự học, tự rèn càn nhiều hạn chế, tư tưởng trung bình chủ nghĩa còn rơi rớt ở một bộ phận đảng viên kể cả đảng viên trẻ.

c. Nguyên nhân:

 Việc dễ người, dễ ta vẫn còn tồn tại trong một bộ phận đảng viên, sức ì và tư tưởng qua loa đại khái vẫn còn tồn tại.

Việc kiểm tra, đánh giá của cấp ủy chi bộ trong các mặt hoạt động của đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kiên quyết và triệt để.

d. Hướng khắc phục:

Xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng đảng viên, đặt ra những yêu cầu về thời gian cụ thể trong việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể chi bộ, lấy đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên, phân loại cán bộ cuối năm. Đưa tiêu chí tự học tập nâng cao trình độ nhất là trình độ tin học vào tiêu chuẩn xét thi đua cuối năm học.

2. Kiểm điểm việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

a. Về ưu điểm:

- Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;

- Các chủ trương của cấp trên về công tác xây dựng đội ngũ được chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;

- Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác;

- Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công viêc;

b. Về tồn tại:

  Việc phân công cán bộ giáo viên đôi lúc còn mang tính sự vụ, sự việc, ít quan tâm đến kế hoạch lâu dài.

c. Nguyên nhân:

Năng lực, trình độ đội ngũ giáo viên nhà trường không đồng đều nên việc trong công tác cán bộ đôi khi chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu hoặc tiêu chuẩn đặt ra.

   Nhân sự nhà trường do cấp trên bố trí, điều động, thường xuyên thay đổi nên việc bố trí, phân công thường mang tính tạm thời.

d. Hướng khắc phục:

  Tham mưu lãnh đạo nhà trường có cơ chế phân công hợp lý tạo điều kiện cho công tác phân công, bổ nhiệm được mang tính lâu dài.

3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan :

a. Về ưu điểm:

- Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm, xây dựng cơ chế thông tin báo cáo cụ thể;

- Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường, việc thực thi trách nhiệm và quyền hạn, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

- Tổ chức xây dựng quy chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ, kết hợp với đánh giá hàng tháng, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế đề ra;

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, gia trưởng, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến “lấn sân” buông lỏng hay quyết định không đúng thẩm quyền;

- Tập thể Chi ủy, chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị;

- Trong sinh hoạt đảng luôn đảm bảo tính dân chủ nhưng thật sự tập trung, trong đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, thực thi chính sách cán bộ đảm bảo quy trình, hướng dẫn của cấp trên đề ra.

- Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

b. Về tồn tại:

- Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân được phân công thường chưa kịp thời theo kế hoạch đề ra;

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

c. Nguyên nhân:

- Việc sắp xếp thời gian kiểm tra đôi lúc chưa hợp lý hoặc ảnh hưởng công việc đột xuất;

- Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu công việc hiện nay.

d. Hướng khắc phục:

- Tranh thủ ý kiến tập thể, nhân lực nội tại trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện để đảm bảo thời gian đề ra;

- Tăng cường công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ, gắn chặt hiệu quả công việc với công tác thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, thôi việc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các đồng chí trong Chi ủy luôn nêu cao phương thức vận động, thuyết phục: từng đồng chí bằng hình thức tự tu dưỡng nêu gương sáng về quan điểm lập trường chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; có năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao; phong cách làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe ý kiến cán bộ, Đảng viên và quần chúng; có đạo đức lối sống trong sạch, giản dị, thực hiện tốt quy định của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm và pháp lệnh cán bộ công chức; thực hiện tốt nhiệm vụ ở nơi cư trú, tích cực xây dựng gia đình giáo viên văn hóa; động viên gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế, Chi ủy đã triển khai xây dựng quy chế tổ chức và làm việc, xác định chức năng nhiệm vụ của Chi ủy và từng đồng chí trong chi ủy, mối quan hệ của Chi ủy với Ban giám hiệu, các tổ chức Đoàn thể trong trường. Trong sinh hoạt, Chi ủy thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi việc đều được dân chủ thảo luận và quyết định theo đa số.

Trong chỉ đạo, điều hành công việc có chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ và tập trung thực hiện để đạt kết quả cao;

Tăng cường phát huy dân chủ trong hoạt động cơ quan gắn với giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, Chi ủy đã luôn quan tâm phát huy dân chủ trong cơ quan từ việc xây dựng thảo luận mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đến công khai dân chủ trong thi đua, khen thưởng, quản lý tài chính, kinh phí của đơn vị, tạo nguồn và chăm lo đời sống vật chất, phúc lợi cho công nhân viên chức,

Tuy nhiên, trong chỉ đạo điều hành, Chi ủy cũng còn một số thiếu sót:

- Một số công việc triển khai thực hiện nhưng đạt hiệu quả không cao.

- Chưa làm tốt việc sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm sau mỗi đợt công tác lớn.

- Chưa cụ thể hóa những nội dung công tác lớn, những vấn đề trọng tâm thành Nghị quyết hành động của chi bộ một cách kịp thời.

Nguyên nhân của những tồn tại trên, về khách quan vẫn là không có đủ thời gian do công tác chuyên môn và các hoạt động do ngành tổ chức quá nhiều, nhưng về chủ quan là do Chi ủy  chưa có sự đầu tư đúng mức đối với những mặt công tác trên. Bản thân các đồng chí trong chi ủy năng lực công tác Đảng cũng còn hạn chế.

IV. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

      Để khắc phục những tồn tại thiếu sót trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tổ chức chỉ đạo, điều hành, trong thời gian tới Chi ủy sẽ tập trung làm tốt một số nội dung công việc sau đây:

- Tăng cường cải tiến, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy; coi trọng việc xây dựng, triển khai thực hiện công việc theo kế hoạch cụ thể; có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ cả nhiệm kỳ và trên tất cả các mặt công tác, tuy nhiên trong từng thời kỳ có xác định trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và tập trung lãnh đạo để thực hiện đạt yêu cầu. Trong đó, tập trung vào một số mặt công tác sau: Cải cách hành chính, quy hoạch cán bộ, phát triển Đảng viên mới.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Đảng viên; chú trọng duy trì nề nếp, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chăm lo công tác quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đạt kết quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; tăng cường giáo dục cán bộ, Đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, Đảng viên trong tình hình mới.

- Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc làm hay và uốn nắn, điều chỉnh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp cán bộ, Đảng viên, viên chức sai phạm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM NGAY:

- Trên cơ sở tự kiểm điểm của cấp ủy và từng đảng viên, chi bộ sẽ tiến hành họp để phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2012 một cách chính xác và nghiêm túc dựa trên những ưu khuyết điểm của từng đồng chí cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm học.

- Căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ từng bước cụ thể hóa thành Nghị quyết chuyên đề để triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức nhà trường trên cơ sở hướng dẫn kiểm điểm của Đảng bộ xã Thuận Thành đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi và giám sát việc sửa chữa khuyết điểm của từng đồng chí đảng viên trong chi bộ.

          - Thời gian tới chi bộ cần tập trung vào việc giáo dục và nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên và viên chức trong toàn đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban thường vụ huyện Phổ Yên về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

TM.CHI ỦY

    BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Thuận Thành - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3. 866 004