Cv Thi kién thức lien môn

       UBND HUYỆN PHÚ BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


     Số: 632/PGD&ĐT-THCS                             Phú Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2012

V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

Thực hiện Công văn số: 3430/SGD&ĐT-THCS ngày 04/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013, Phòng GD&ĐT Phú Bình hướng dẫn các trường THCS tổ chức 02 cuộc thi này như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học:

1. Mục đích của cuộc thi:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở .

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo công văn.

4. Tổ chức cuộc thi: 

- Các trường thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh trong trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Các trường THCS tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ 2 đến 3 bài dự thi xuất sắc nhất của trường mình. Các bài dự thi này được gửi về Bộ phận chuyên môn THCS - Phòng GD&ĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của nhà trường, chậm nhất vào ngày 06/02/2013.

- Ban giám khảo cuộc thi của Phòng GD&ĐT sẽ chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 13/02/2013.

5. Tiêu chí chấm thi:

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức,  kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi:

- Giải thưởng dành cho học sinh cấp tỉnh gồm có các giải như sau: giải nhất,  giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích dựa trên số bài của học sinh dự thi. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp huyện được nhận phần thưởng và giấy chứng nhận của Trưởng phòng GD&ĐT Phú Bình.

- Phần thưởng dành cho các trường có nhiều bài dự thi đoạt giải cao.

- Các bài dự thi đoạt giải, được Phòng GD&ĐT gửi đi dự cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học do Sở GD&ĐT tổ chức.   

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học:

1. Mục đích của cuộc thi:

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học cơ sở trong toàn huyện.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên các trường THCS.

3. Sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; tư liệu dạy học đã sử dụng: tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi, gồm có:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi:

- Các trường THCS thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của Phòng GD&ĐT . Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Các trường THCS tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ 2 đến 3 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất gửi về bộ phận chuyên môn THCS Phòng GD&ĐT Phú Bình, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị mình, chậm nhất vào ngày 02/01/2013.

- Ban giám khảo cuộc thi của Phòng GD&ĐT chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải. Phòng GD&ĐT sẽ công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 08/01/2013.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  

- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

- Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

- Ứng dụng CNTT: CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi:

- Giải thưởng dành cho giáo viên: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích. Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận phần thưởng và giấy chứng nhận của Trưởng phòng GD&ĐT Phú Bình.

- Phần thưởng dành cho đơn vị: phần thưởng cho trường THCS có nhiều sản phẩm dự thi chất lượng nhất.

- Phòng GD&ĐT Phú Bình sẽ chọn các Dự án đoạt giải thưởng tham gia cuộc thi do Sở GD&ĐT Thái Nguyên tổ chức.

III. Về kinh phí: Trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân.

 Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường THCS trong huyện khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về bộ phận chuyên môn THCS - Phòng GD&ĐT Phú Bình qua SĐT: 3567.661 để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH – Sở GD&ĐT Thái Nguyên;

- Lưu: CM, VT.                         

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Tiến Sinh


Phụ lục I

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

 

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường THCS.........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):

                   1. Trưởng nhóm:....................................................................

                             Điện thoại:...........................; Email:............................

                   2.............................................................................................

                   3.............................................................................................


Phụ lục III

Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên

         

1. Tên dự án dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của dự án

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.

4. Ý nghĩa của dự án

Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

 


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Thượng Đình – Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.769219