MẪU TRÌNH BẦY VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG"VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

Mẫu 1A

………………………………
––––

Số:………………

V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

…………… , ngày... tháng... năm 200...

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

đã xét chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………… người.

Trong đó:

- Đang làm việc: …. người,

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,

- Đã chuyển sang ngành khác: ………… người.

2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ……. người,

3. Người nước ngoài: ………. người.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu 1B

………………………………
––––

Số:………………

V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

…………… , ngày... tháng... năm 200...

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

đã xét chọn và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………… người.

Trong đó:

- Đang làm việc: …. người,

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,

- Đã chuyển sang ngành khác: ………… người.

2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ……. người,

3. Người nước ngoài: ………. người.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu 1C

………………………………
––––

Số:………………

V/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

…………… , ngày... tháng... năm 200...

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………… người.

Trong đó:

- Đang làm việc: …. người,

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,

- Đã chuyển sang ngành khác: ………… người.

2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ……. người,

3. Người nước ngoài: ………. người.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………………………………………………………… Nam, Nữ …………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………. Dân tộc: …………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: …………………………………

Ngày vào ngành GD&ĐT: …………………………………………………………………

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): ……………………

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ………………….

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):

+ Cấp cơ sở: …………………………………………

+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: …………………………

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………………

Mức kỷ luật:

Ngày ký quyết định kỷ luật: ……………………………

Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: ………………………

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ………………

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

…………,ngày…tháng…năm 200…

Người khai ký

(Ghi rõ họ, tên)

 


Mẫu 2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………………… Nam, Nữ ……………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………… Dân tộc: ……………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………

Chức vụ và nơi công tác:……………………………………………………………

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

Ý kiến của Thường trực HĐTĐKT tỉnh

hoặc Bộ chủ quản

…………,ngày…tháng…năm 200…

Cơ quan quản lý giáo dục

 


Mẫu 2C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………………………… Nam, Nữ …………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………Quốc tịch: …………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………

Chức vụ và nơi công tác: ……………………………………………………………

II. THÀNH TÍCH VÀ CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

…………,ngày…tháng…năm 200…

Cơ quan quản lý giáo dục

 

 

 sưu tầm

Địa chỉ : Xã Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :