BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI BỘ16- TRƯỜNG THCS VĂN YÊN NĂM 2011

 

ĐẢNG UỶ XÃ VĂN YÊN

CHI BỘ 16

Số: 03 BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                   Văn Yên, ngày 11 tháng  12  năm 2011

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHI BỘ  TRONG SẠCH  VỮNG  MẠNH

CỦA CHI BỘ 16 NĂM 2011

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 02 của Đảng ủy xã Văn Yên ngày 20 tháng 11 năm 2011về việc đánh giá chi bộ và đảng viên năm 2011.

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2011. Nay chi bộ 16 xây dựng báo thành tích đề nghị khen thưởng năm 2011 với các nội dung như sau : 

I/ ĐẶC ĐIM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung:

Chi bộ 16 thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Văn Yên, thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.

Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn toàn xã Văn Yên .

Tổng số Đảng viên cuối năm 2011 là  10 Đảng viên.

Trong đó :

Đảng viên chính thức là : 09  đ/c.

Đảng viên dự bị là : 01  đ/c.

Đảng viên Nữ là : 07  đ/c.

Tổng số CBGVNV do chi bộ quản lý là: 28 đ/c.

Trong đó : CBQL: 02; GV:23 ; NV : 03)

2. Thuận lợi.

Đa số Đảng viên, các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên trong chi bộ được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Văn Yên, ngành giáo duc cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh – chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc THCS từng bước có hiệu quả. Tập thể chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường .

3.  Khó khăn

       Trường cơ s vật chất còn chật hẹp chưa có đủ phòng học và phòng chức năng còn thiếu trầm trọng, còn phải học hai ca.

Lực lượng Đảng viên ít, các cán bộ giáo viên nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số nhà xa chưa thực sự yên tâm trong công tác, đội ngũ có biến động thay đổi hàng năm.

II/  NỘI  DUNG BÁO CÁO ĐỀ NGH KHEN THƯỞNG

A. Ưu điểm :

1.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CB GV NV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện cuộc vận động “Hai không”; Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GVNV về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiên cứu chuyên đề về “Nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân”; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”

Đối với công tác quản lý nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua nhà trường đạt được một số kết quả rất quan trọng: tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng.                                           Công tác quản lý tài chính tài sản cũng đi vào nề nếp, không để tình trạng mất mác, thất thoát tài sản.

Lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương giao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ nhà trường, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

* Kết quả tổng kết năm học 2010-2011

                                   Tr­êng đạt:  Trường tiªn tiÕn cấp huyện

                                   C«ng ®oµn ®¹t: C«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh cấp huyện.

      + ChÊt l­îng gi¸o dôc: 

    1. T l hc sinh tt nghip = 100%

     2. T l hc sinh lªn lp sau khi thi li = 99 %

    3. T l hc sinh khá gii v xếp loi hc lc = 40%

      4. Tû lÖ xÕp lo¹i vÒ ®¹o ®øc kh¸ ,tèt : 50 %

     5. Sè häc sinh gii cÊp huyÖn : 23  em ( k c th thao)

       6. Sè häc sinh giái cÊp tØnh: 5 em

    +Gi¸o viªn:                                                            

   KÕt qu¶ cuèi n¨m häc:  Tæng sè CBGVNV:  30

     Sè c¸ nh©n ®¹t L§TT: 17 

     Sè c¸ nh©n ®¹t CST§CS: 7 (5 GV giái huyÖn)

   *  Kết quả thực hiện học kì I Năm học 2011-2012

Công tác giáo dục đã được chú trọng. Công tác bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CB GV đã được phát huy, triển khai chương trình kế hoạch giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức các chuyên đề về giảng dạy ứng dung CNTT, triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường, huyện, tỉnh .

       Học sinh giỏi cấp huyn: 03

       Giải nhất bóng chuyền nữ cấp huyện ; giải ba bóng chuyền nam cấp huyện.

       Giải ba thi tuyên truyền phòng chống ma túy cấp huyện.

       Giáo viên giỏi huyện : 05

       Giáo viên giỏi tỉnh: 01

Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn, đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có kỷ cương nề nếp và có hiệu quả.

2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể. 

Chỉ đạo các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại Học lực – Hạnh kiểm đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp hết cấp.

3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :

a/  Đối với chính quyền nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường, công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.

Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị.

b/  Đối với tổ chức đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự nghiệp giáo dục.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đảng xem xét kết nạp.

Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, tham mưu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức. Công tác rèn luyện đội viên được trú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhà trường.

4.   Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Trong năm đã giới thiệu được 02 quần chúng CBGV tham gia học tập nghiên cứu nhận thức về Đảng, đã làm hồ sơ cho 01 quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2011 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn. Xong chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng.

Đảng viên trong chi bộ ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.

      Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­ược, t«i ®Ò nghÞ  BCH Đảng ủy xã Văn Yªn xÐt vµ c«ng nhËn chi bộ 16 danh hiÖu Chi bộ trong sch vng mnh  n¨m  2011.

 

Nơi nhận:

              Người viết báo cáo

                  ( Bí thư chi bộ )

-BC : Đảng ủy xã Văn Yên;

-Lưu : Chi bộ trường

 

 

          Nguyễn Bá Hồng     

 

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Văn yên - Đại Từ -Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.726140