CÁC BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

   1. Tiêu chuẩn 1. 
1.1.Tiêu chí 1. 
      a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn).

      b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

      c) Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

      1.1.3. Điểm yếu:      

- Thành viên của các Hội đồng trong nhà trường thiếu tính ổn định  vì phải thuyên chuyển hàng năm. Năng lực quản lý của một số thành viên Hội đồng còn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu đề ra: thiếu tính chủ động sáng tạo trong công tác lập kế hoạch và triển khai việc thực hiện các hoạt động; tiếp thu nghị quyết của cấp trên đôi lúc còn máy móc thụ động…           

- Nội dung một số buổi sinh hoạt chuyên môn còn hình thức, đơn điệu, chưa thực sự sát với yêu cầu thực tế: một số biên bản còn chép lại quy trình lên lớp của các phân môn hoặc lý thuyết phương pháp giảng dạy…     

- Công tác quản lý, đánh giá xếp loại tổ  viên của cán bộ tổ Chuyên môn và tổ  văn phòng còn chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của BGH. Cán bộ tổ còn chưa dám thẳng thắn góp  ý, phê bình khi tổ viên vi phạm nội quy, quy định nhà trường đặt ra. 

1.1.4. Kế hoạch cải tiến CL                                                                                                  
 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý  và phụ trách các Hội đồng Giáo dục thông qua các đợt tập huấn và chương trình tự  học tự bồi dưỡng ( Đã thực hiện tốt)     

-  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ  trong trường học: cung cấp thường xuyên những thông tin về nhân sự, tài chính, thi đua, khen thưởng…  cho thành viên các Hội đồng.                                                                                                                                         
  - Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ GV trẻ. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn cho các tổ chức đoàn thể.
( Đã thực hiện tốt)     

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể. Đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai phạm, những tư tưởng lệch lạc trong thành viên của các tổ chức.
( Đã thực hiện tốt)        

- Tiếp tục chỉ đạo, dành thời gian thoả đáng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Chuyên môn và tổ Văn phòng. ( Đã thực hiện tốt)        

- Cải tiến nội dung và hình thức hội họp công tác quản lý, đánh giá xếp loại tổ viên của tổ Chuyên môn và tổ Văn phòng, cải tiến công tác thi đua khen thưởng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. BGH duyệt nội dung họp tổ chuyên môn trước 3 ngày để có biện pháp điều chỉnh bổ sung kịp thời. Tổ chức cho bộ phận theo dõi thi đua của trường ghi chép nhật ký và lưu hồ sơ thật chi tiết mọi diễn biến trong quá trình hoạt động của đơn vị. Cán bộ tổ sẽ căn cứ vào đó để đánh giá xếp loại tổ viên. Mọi thông tin phải được cán bộ tổ cập nhật thường xuyên, có biện pháp cứng rắn, kiên quyết hơn nữa với tổ viên vi phạm nội qui:
( Đã thực hiện tốt)      

- Giao cho tổ chức công đoàn, Hội đồng trường theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong năm học 2011 - 2012, có đánh giá bằng văn bản trước Hội đồng sư phạm nhà trường vào dịp kết thúc năm học.

      2. Trường có lớp học, khối lớp học và  điểm trường theo quy mô  thích hợp.

      a) Mỗi lớp học có một giáo viên làm chủ  nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học; đối với trường dạy học 2 buổi/ ngày phải có đủ giáo viên chuyên trách đối với các môn Mỹ  thuật, Âm nhạc, Thể dục và  môn tự chọn.

      b) Lớp học có lớp trưởng, 2 lớp phó  và được chia thành các tổ học sinh; ở nông thôn không quá  30 học sinh/ lớp, ở thành thị  không quá 35 học sinh/ lớp; số lượng lớp học của trường không quá  30 và có đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

      c) Điểm trường theo quy định tại khoản 4, Điều 14 của Điều lệ trường tiểu học.
( Không có điểm trường)

1.2.3.  Điểm yếu:      

- Tỉ lệ GV đủ nhưng thiếu GV chuyên trách dạy môn Thể dục       

- Khu vực dân cư trường có diện tích rộng, đa số dân sống bằng nông nghiệp, kinh tế khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, phần lớn gia đình không có điều kiện kèm cặp con em học hành, nên việc phối hợp giáo dục HS gặp nhiều khó khăn.       

- Hệ thống phòng chức năng còn thiếu.

1.2.4. Kế  hoạch cải tiến chất lượng:       

- Tích cực tham mưu để tuyển đủ biên chế GV chuyên trách dạy Thể dục (Thời gian năm 2012). 
Các tiết thể dục phân cho các đ/c giáo viên có năng lực, có đủ điều kiện dạy kiêm (Đ/c Tâm - giáo viên ngoại  ngữ và đ/c Yến giáo viên hát nhạc, đều là những giáo viên trẻ, tuổi dưới 30 dạy kiêm) ( Đã thực hiện)      

- Tạo điều kiện cho GV làm việc và sinh hoạt thuận lợi trong điều kiện của nhà trường.
( Đã thực hiện)      

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV thường xuyên hơn. ( Đã thực hiện)      

- Phát huy vai trò tích cực chủ động sáng tạo của tổ Chuyên môn. Quản lý chặt chẽ GV thông qua công tác tự quản của đội ngũ cán bộ tổ khối chuyên môn.  ( Đã thực hiện)      

- Tổ chức thường xuyên và có chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn. Nội dung sinh hoạt phải  được lấy ý kiến của GV và nêu vấn đề cho mọi người cùng chuẩn bị. Kết luận của hội nghị sẽ được tổ kiểm tra giám sát để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 
( Đã thực hiện)      

- Cải tiến công tác thi đua khen thưởng nhằm khuyến khích GV tự giác học tập nâng cao trình độ và đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, công tác.  ( Đã thực hiện)      

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý HS một cách khoa học hiệu quả thông qua hoạt động của tổ chức Đội thiếu niên và vai trò của GV chủ nhiệm lớp. Giám sát chặt chẽ công tác phối hợp giáo dục HS giữa GV và phụ huynh thông qua sổ liên lạc. Kết quả hoạt động của lớp gắn liền với thi đua của GV trong các đợt sơ kết, tổng kết. ( Đã thực hiện)       

- Tiếp tục tham mưu  xây dựng đủ hệ thống phòng chức năng để nâng cao chất lượng dạy và học.        ( Đã thực hiện)         

- Phát huy tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của HS trong hoạt động tự quản.
  ( Đã thực hiện)      

- Phát động phong trào thi đua học tập và giúp  đỡ nhau cùng tiến bộ thông qua nội dung sinh hoạt của tổ chức Đội thiếu niên và Sao nhi đồng. ( Đã thực hiện)    

3. Hội đồng trường đối với trường công lập hoặc Hội đồng quản trị đối với trường tư  thục có cơ cấu tổ chức và  hoạt động theo quy định của  Điều lệ trường tiểu học.

      a) Có các kế hoạch hoạt  động giáo dục rõ ràng và họp ít nhất hai lần trong một năm học.

      b) Đề xuất được các biện pháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ  của trường.

      c) Phát huy hiệu quả nhiệm vụ  giám sát đối với Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng và các bộ phận chức năng khi tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng.

1.3.3.  Điểm yếu:        

- Trong nhiệm kỳ  hoạt động, do điều kiện thực tế, nhân sự  có sự thay đổi.            

- Thực tế, Quyết định thành lập Hội đồng trường mới được ký vào năm 2008, Trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm cuộc sống và năng lực quản lý của một số thành viên trong Hội  đồng chưa đồng đều nên chất lượng công việc chưa cao.

1.3.4  Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các thành viên trong Hội đồng trường       

-  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học.        

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ  giữa chính quyền và Hội đồng trường.        

- Sắp xếp bố trí thời gian hợp lý cho Hội  đồng trường làm việc. Nội dung dự thảo nghị  quyết phải được biên soạn chi tiết sau khi có  sự tham khảo ý kiến của một số thành viên chủ chốt trong Hội đồng.      

- BGH phải tạo điều kiện tốt nhất cho Hội đồng trường hoạt động: bố trí thời gian hợp lý cho Hội đồng trường làm việc, cung cấp hệ thống số liệu thông tin toàn diện về các hoạt động; cung cấp nội dung cần thảo luận cho ban tổ chức Hội đồng…         

- Bằng những biện pháp cụ thể, tiếp tục bồi dưỡng phẩm chất chính trị và trình độ quản lý cho các thành viên trong Hội đồng trường.       

- Tổ chức tốt các hội nghị của Hội đồng trường thông qua hệ thống số liệu đầy

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      4. Các tổ chuyên môn của trường phát huy hiệu quả khi triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng các thành viên trong tổ.

      a) Có các kế hoạch hoạt  động chung của tổ, của từng thành viên theo tuần, tháng, năm học rõ ràng và  sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần.

      b) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá  chất lượng về hiệu quả  hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ.

      c) Tổ chức bồi dưỡng có  hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ  cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch của trường và thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

1.4.3. Điểm yếu:       

- Một số buổi sinh hoạt chuyên môn có nội dung chưa sát, chưa phong phú, chưa thiết  thực với thực trạng dạy và học trong thời đại mới hiện nay.        

- Công tác kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên trong suốt năm học.      

- Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn của tổ chưa  được tiến hành liên tục trong năm học.

1.4.4. Kế  hoạch cải tiến chất lượng:        

- Cung cấp tài liệu và hệ thống văn bản các cấp tới tận các tổ Chuyên môn; kiểm duyệt chặt chẽ kế hoạch hoạt động của tổ khối chuyên môn và cá nhân giáo viên. Qua đó giúp cán bộ tổ Chuyên môn và giáo viên chủ động trong việc xây dựng nội dung sinh hoạt tổ Chuyên môn thiết thực hiệu quả.      

- Kiểm soát nội dung họp tổ Chuyên môn bằng cách duyệt chéo giữa hiệu phó với các cán bộ tổ trước thời điểm họp từ 1 đến 3 ngày.       

- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cốt cán bằng nhiều hình thức: cung cấp tài liệu tham khảo, sưu tầm thông tin về nghiệp vụ chuyên môn trên Internet, tổ chức mở các chuyên đề, tổ chức giao lưu hội thảo với các đơn vị bạn,…      

- Duy trì hoạt động kiểm tra giám sát nội bộ  trong tổ Chuyên môn đều đặn trong suốt năm học. Kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai phạm như: cắt bớt thời gian và nội dung kiểm tra, báo cáo sai sự thật…trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các tổ.        

- Bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng để họ  có thể chủ động lập được kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ, đồng thời nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn qua việc định hướng nội dung hội thảo và những tài liệu có liên quan được sưu tầm bằng nhiều nguồn khác nhau. Cải tiến hình thức hội họp tạo được không khí cởi mở, thân thiện, dân chủ để phát huy được tính chủ động tích cực của các thành viên trong tổ.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      5. Tổ văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ  được giao.

      a) Có kế hoạch hoạt  động rõ ràng về các nhiệm vụ  được giao.

      b) Thực hiện đầy đủ  và hiệu quả các nhiệm vụ  được giao.

      c) Mỗi học kỳ, rà soát và  đánh giá về biện pháp thực hiện nhiệm vụ  được giao.

1.5.3. Điểm yếu:       

- Kế hoạch còn bám sát vào hướng dẫn của BGH mà  ít có các biện pháp giải quyết mang tính độc lập, sáng tạo, linh hoạt.        

- Công tác quản lý thiết bị dạy học và tài sản của đơn vị chưa theo kịp với yêu cầu. Một số thiết bị dạy học bị hư hỏng chưa được khắc phục sửa chữa.       

- Một số thành viên tổ Văn phòng chưa chủ  động tự kiểm tra hiệu quả công việc của mình phụ trách. Kế hoạch kiểm tra vẫn còn phải do BGH chỉ đạo.

1.5.4. Kế  hoạch cải tiến chất lượng:         

- Xây dựng những nội dung hoạt động cơ bản của tổ Văn phòng ngay trong bộ kế hoạch của trường hàng năm. BGH trực tiếp dự hội nghị xây dựng kế hoạch của tổ Văn phòng vào đầu năm học để có biện pháp chỉ đạo kịp thời       

- Chỉ đạo tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết của tổ và của mỗi thành viên: phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, thời điểm hoàn thành, các biện pháp phối hợp, các tiêu chí thi đua…        

- Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ hồ sơ sổ sách của các thành viên tổ Văn phòng trùng với kiểm tra hồ  sơ của GV để mọi thành viên trong trường đều được tham khảo lẫn nhau, bổ sung cho nhau.           

- BGH trực tiếp chỉ đạo bổ sung kế hoạch và xếp lịch cho tổ Văn phòng phục chế bảo dưỡng sách thư viện cũng như tranh thiết bị dạy học.        

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hình thức giao khoán công việc và  tính tới hiệu quả các mặt hoạt động của nhân viên .           

- Tiếp tục chỉ đạo tổ Văn phòng làm tốt công tác kiểm tra để khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đọc sách, báo tại thư viện; làm tốt công tác tuyên truyền đối với GV, phụ huynh HS và HS về việc phòng chống bệnh cong vẹo cột sống, mắt hột và bệnh cận thị; bổ sung hệ thống đèn điện cho các phòng học và các phòng chức năng.         

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên tổ Văn phòng thông qua việc cung cấp các tài liệu văn bản chuyên ngành mới nhất và trực tiếp góp ý nội dung chương trình hoạt động hàng tuần, hàng tháng của
                                                
 (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      6. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và  nhân viên thực hiện nhiệm vụ  quản lý các hoạt  động giáo dục và quản lý học sinh.

      a) Có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  quản lý rõ ràng, có  văn bản phân công cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ  quản lý hoạt động giáo dục và  quản lý học sinh.

      b) Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệu quả  các hoạt động giáo dục, quản lý  học sinh của từng giáo viên, nhân viên.

      c) Mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức rà  soát các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục của trường.

1.6.3. Điểm yếu:                                                                                                                              - Công tác xã hội hoá giáo dục tại địa phương còn hạn chế do 100% phụ huynh làm   kinh tế nông nghiệp và rất khó khăn.       

-  Trong quá trình theo dõi quản lý giáo dục HS,  nhà  trường còn một số tồn tại: việc phối hợp rèn luyện đạo đức và nâng cao chất lượng văn hoá ở một số HS chưa đạt  hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Nguyên nhân một phần do sự quan tâm, đầu tư, quản lý con em tại gia đình còn yếu, chưa được quan tâm đúng mức. Một phần do các em chưa thực sự ham học, chưa thấy được sự cần thiết của việc học tập, cập nhật kiến thức hàng ngày, một phần cũng do GV chưa thực sự quan tâm đầu tư về thời gian, công sức và trí tuệ để giúp học HS.

1.6.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Thông qua các chuyên đề, hội thảo và sinh hoạt chuyên môn ở tổ từng bước cung cấp cho cán bộ GV những kiến thức, kỹ năng tham gia các hoạt động giáo dục tại trường.        

- Sắp xếp thời gian công việc hợp lý hơn nữa giúp các đ/c có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.        

- Có biện pháp hướng dẫn giúp đỡ một cách cụ  thể cho các thành viên xây dựng một bộ kế  hoạch thật đầy đủ, toàn diện phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân.       

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh (CMHS) tham gia xây dựng môi trường học tập thân thiện cho HS. Phối hợp chặt chẽ nhà trường với CMHS và các tổ chức xã hội, chính quyền nhân dân địa phương trong việc giáo dục HS.      

- Quan tâm tới đối tượng HS có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các hình thức sinh hoạt tập thể hấp dẫn và tạo điều kiện cho GV tiếp xúc giáo dục HS. Biện pháp chỉ đạo sẽ tập trung vào các giải pháp mở để phát huy tính độc lập chủ động sáng tạo của GV và đội ngũ cốt cán trong HS.      

- Tăng cường công tác chủ nhiệm. Phát huy vai trò của cán bộ tổ Chuyên môn trong việc theo dõi  các hoạt động giáo dục của từng thành viên. BGH sẽ tiếp nhận thông tin kịp thời hàng ngày hoặc định kỳ vào thứ 2, thứ  6 hàng tuần. Kết quả theo dõi sẽ được lưu trong hồ sơ của cán bộ quản lý.     

- Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất các lớp và cá nhân cán bộ GV một cách chặt chẽ vào những thời điểm nhạy cảm: trước và sau các dịp nghỉ hè, ngày lễ, tết, thời điểm chuyển thời gian học từ mùa đông sang mùa hè      

- Duy trì công tác kiểm tra đánh giá đều đặn vào tất cả các thời điểm trong năm học. Xử  lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm nội quy và  quy chế chuyên môn. Quy trình đánh giá xếp loại công chức được tiến hành từng bước và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của bộ Nội vụ.

                                                                    (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      7. Trường thực hiện đầy  đủ chế độ  thông tin và báo cáo.

      a) Có sổ theo dõi, lưu trữ văn bản của các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể liên quan đến các hoạt động của trường.

      b) Có chế độ báo cáo  định kỳ, báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

      c) Mỗi học kỳ, rà soát về các biện pháp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo

1.7.3. Điểm yếu:

           - Do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, hệ thống tủ lưu trữ hồ sơ chưa thật tốt, hệ thống máy tính mới được bổ sung và xuất hiện từ 2 năm nay ( Năm học 2009 – 2010) nên việc bảo quản và cập nhật thông tin, văn bản còn một số khó khăn và hạn chế .                                         1.7.4. Kế  hoạch cải tiến chất lượng:         

- Tiếp tục cải tiến hình thức nội dung quản lý hồ sơ công văn lưu trữ, bổ sung hệ thống tủ và hộp đựng tài liệu, cập nhật thông tin văn bản chỉ đạo trên mạng Internet để đưa vào hồ sơ lưu trữ, triển khai kịp thời tới các tổ chức và cá nhân trong đơn vị .     

- Xây dựng nề nếp Fôtô hoặc in lưu trữ công văn trước khi nộp cấp trên cho các tổ chức đoàn thể.        

- Củng cố hệ thống mẫu báo cáo cho thật hợp lý phù hợp với đơn vị, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm việc nhanh gọn hiệu quả. Đổi mới phương thức chuyển báo cáo thông qua mạng Internet. Tiếp tục tập huấn về nghiệp vụ soạn thảo trình bày báo cáo cho cán bộ các tổ chức đoàn thể và thành viên tổ Văn phòng .                                                                                                                              
   
 - Kiểm tra chặt chẽ việc soạn thảo các công văn gửi đi: bám sát theo mẫu, thể thức trình bày, nội dung…       

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát các biện pháp thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Phân công nhịêm vụ kiểm tra cho đ/c Tổ trưởng tổ Văn phòng và đ/c HiệuPhó.                                                                                                                                                     - Cập nhật hệ thống những văn bản mới nhất của ngành giáo dục và các ngành có liên quan để phục vụ cho hoạt động thông tin báo cáo cũng như chỉ đạo điều hành các hoạt động  giáo dục trong nhà trường.

                                                                (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      8. Trường triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên, nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị.

      a) Có kế hoạch rõ ràng về bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ  và quản lý giáo  dục.

       b) Giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ, hiệu quả  các đợt bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định của các cấp uỷ đảng.

      c) Mỗi học kỳ, rà soát các biện pháp thực hiện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị đối với giáo viên và nhân viên.

1.8.3. Điểm yếu:         

- Kế hoạch còn chưa đề cập nhiều đến công tác kiểm tra hiệu quả thực tế của hoạt động bồi dưỡng GV.         

- Nội dung tập huấn GV về Tin học và sử  dụng đồ dùng dạy học còn thiếu cụ thể,  mang tính hình thức.          

- Trong thực tế, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV của trường còn gặp một số khó khăn: thời gian học 2 buổi/ngày chiếm khá lớn nên thời gian dành tập huấn cho bồi dưỡng không được nhiều.

1.8.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- Tạo điều kiện cho cán bộ GV tham dự thêm các lớp tập huấn bồi dưỡng do Sở, phòng GD&ĐT tổ chức vào dịp hè. Tăng cường phát huy trình độ Tin học của giáo viên để nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, xây dựng giáo án điện tử, phát huy vai trò tiện ích và lâu dài của các trang Web của trường mình và các trường bạn để lưu giữ, cập nhật thông tin…         

- Đổi mới nội dung, hình thức tập huấn tại trường đảm bảo tiết kiệm thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao thông qua hình thức: nêu vấn đề cho GV chuẩn bị trước khi hội thảo, tập huấn...                                                                                                           
- Chỉ đạo tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng của GV thiết thực, hiệu quả thông qua hội nghị chuyên môn ở tổ.          

- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, GV, giúp mọi người hiểu rõ được mục đích ý nghĩa của nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó tự giác phấn đấu, rèn luyện. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ nữ công…Kết quả, chất lượng của học tập, rèn luyện chuyên môn là một trong những tiêu chí thi  đua chính của tổ chức. Có biện pháp kiên quyết đối với những trường hợp giáo viên sa sút về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chất lượng giáo dục, giảng dạy.      

- Làm tốt công tác dự giờ thăm lớp đều đặn trong suốt năm học để từ đó phát hiện  được những tồn tại trong hoạt động giảng dạy của GV  nhằm xây dựng nội dung tập huấn cho phù hợp. BGH trực tiếp giám sát hoạt động dự giờ và sinh hoạt tổ Chuyên môn của GV theo lịch. Tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức tập huấn cho đa dạng phong phú hấp dẫn mà hiệu quả

                                                                     (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

II. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

      1. Cán bộ quản lý trong trường có  đủ năng lực để  triển khai các hoạt động giáo dục.

      a) Đủ sức khoẻ, được tập thể nhà  trường tín nhiệm về phẩm chất chính trị,  đạo đức, lối sống, chuyên môn; đạt trình độ trung cấp sư phạm trở lên hoặc trình độ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

      b) Hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học, Phó  Hiệu trưởng ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự) ở cấp tiểu học hoặc cấp học cao hơn, được bổ nhiệm không qua 2 nhiệm kỳ liên tục tại một trường.

      c) Được bồi dưỡng về quản lý giáo dục và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học.

      2.1.3. Điểm yếu:

- Hiệu trưởng tuổi  đã cao, Hiệu phó thâm niên làm quản lý còn  ít, chưa có nhiều kinh nghiệm 

2.1.4. Kế  hoạch cải tiến chất lượng:        

- Làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý: Hiệu phó, tổ trưởng CM. Chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị, sưu tầm tài liệu trên mạng Internet, tham gia các diễn đàn về quản lý giáo dục trên trang website của Bộ GD&ĐT và của các Sở GD&ĐT.        

 - Tiếp tục học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.        

- BGH tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau: tài liệu chuyên ngành, tư liệu trên mạng Internet và thông qua các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm.         

- Cải tiến công tác quản lý chỉ đạo một cách linh hoạt phù hợp với tình hình đơn vị trong thời kỳ mới.         

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị  ngay từ những ngày đầu năm học. Tiếp tục cải tiến hình thức, biện pháp quản lý GV bằng nội quy và nghị quyết để tránh các biện pháp giải quyết trực tiếp từ BGH. Kiên quyết xử lý cán bộ, GV, nhân viên vi phạm qui định, qui chế của cơ quan đơn vị.

      2. Giáo viên trong trường:

      a) Đủ số lượng và  được phân công giảng dạy  đúng chuyên môn được đào tạo; tất cả giáo viên  đạt trình độ trung cấp sư  phạm trở lên, trong đó  có ít nhất 50% giáo viên  đạt trình độ cao đẳng trở lên.

      b) Hằng năm, tất cả giáo viên tham gia các hoạt  động chuyên môn, nghiệp vụ  và tự bồi dưỡng để  nâng cao trình độ chuyên môn                                                                            
       c) Được đảm bảo các quyền theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ trường tiểu học.

2.2.3. Điểm yếu:         

- Hoạt động chuyên môn của đơn vị vẫn còn một số tồn tại: do học 2 buổi/ ngày nên thời gian dành cho hội thảo và dự giờ rút kinh nghiệm còn ít.       

- Lượng ngân sách phục vụ cho hoạt động chuyên môn và hỗ trợ cho tổ chức Công đoàn còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế . 

2.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- BGH quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ GV nhất là những GV trẻ mới ra trường. Phát động phong trào thi đua thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT trong GV và tiến hành hội thảo kết hợp dạy thử nghiệm. Tổ chức có hiệu quả các buổi tự học trên mạng Internet của GV vào chiều thứ 7 hàng tuần. Tổ chức dự giờ thăm lớp một cách thường xuyên với thành phần nòng cốt là đội ngũ cán bộ tổ chuyên môn.       

- Có kế hoạch các hoạt động hợp lý để dành thời gian cho sinh hoạt  chuyên  môn.      

- Quan tâm đầu tư ngân sách cho hoạt động chuyên môn. Ưu tiên cho những hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ, khai thác triệt để các thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho chuyên môn. Mua bổ sung máy chiếu, máy tính xách tay, cải tiến nội dung hình thức hoạt động chuyên môn để đạt hiệu quả cao nhất.

      3. Nhân viên trong trường:

      a) Có đủ số lượng và  đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Điều 16 của  Điều lệ trường tiểu học.

      b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  và đáp ứng yêu cầu các công việc được phân công.

      c) Được đảm bảo đầy  đủ các chế độ  chính sách hiện hành.

2.3.3.  Điểm yếu:        

- Trường có khuôn viên rộng và hệ thống CSVC khá đầy đủ nhưng nhân viên bảo vệ chỉ  có một người.        

- Chế độ phụ cấp dành cho bảo vệ hiện  đang ở mức thấp (1.000.000đ do BĐD cha mẹ  học sinh trả).

2.3.4.  Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- Tham mưu với hội phụ huynh để tăng thu nhập cho nhân viên hợp đồng bảo vệ .       

- Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng để đội ngũ nhân viên tự khắc phục những điểm yếu của mình trong việc sử dụng các đồ điện, điện tử tại trường.         

- Làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng thông qua hệ thống tài liệu văn bản và các thông tin liên quan trên mạng Internet.         

- Cải tiến hình thức giao việc, lấy hiệu quả làm gốc.   

 - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế  độ chính sách đối với đội ngũ nhân viên theo định kỳ hàng tháng trước ngày họp Hội đồng sư phạm. 

                                                          (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)                                
     4. Trong 05 năm gần đây, tập thể nhà trường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ và với địa phương.

      a) Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ  luật về chuyên môn, nghiệp vụ  và đạo đức.

      b) Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có đơn thư tố cáo vượt cấp.

      c) Đảm bảo đoàn kết giữa nhà  trường với nhân dân và  chính quyền địa phương.

2.4.3. Điểm yếu:      

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về giáo dục chưa cao, còn phó mặc cho nhà trường.        

- Kinh tế của nhân dân địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên mức sống thấp do vậy sự quan tâm đến giáo dục còn nhiều hạn chế.

2.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ GV. Chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.       

- Tiếp tục cải tiến biện pháp quản lý cán bộ công chức. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật lao động và quy chế chuyên môn nếu có.           

- Tiếp tục chỉ đạo, củng cố nội quy hoạt động của các tổ chức đoàn thể; gần gũi lắng nghe ý kiến của cán bộ, GV, nhân viên; kịp thời tuyên truyền và giải thích, xử lý những trường hợp vướng mắc trong nội bộ.           

- Củng cố mối quan hệ với Đảng bộ, các tổ chức chính quyền địa phương và Ban đại diện CMHS. Tích cực phối hợp tham gia hoạt động cùng với địa phương: tổ chức tết Trung thu; tổ chức đại hội, lễ kỷ niệm; tham gia lễ phát động của các ngành…Sắp xếp thời gian cho GV xuống cơ sở giúp CMHS hướng dẫn dạy con em ở nhà. Phát huy hiệu quả của sổ liên lạc và điện thoại để tạo mối quan hệ kịp thời trực tiếp giữa nhà trường và CMHS.
                                                                         (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

III. Tiêu chuẩn 3: Chương trình và  các hoạt động giáo dục

      1. Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và  có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

      a) Thực hiện đầy đủ  chương trình giáo dục và  có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và  Đào tạo.

      b) Tổ chức hiệu quả cho giáo viên tham gia hội giảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tập thể ít nhất hai lần trong năm học.

      c) Hằng tháng, rà soát các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục của  trường.

3.1.3. Điểm yếu:            

- Việc tự học, tự bồi dưỡng của GV đôi lúc chưa được diễn ra thường xuyên, chỉ tập trung vào những tuần đầu năm học. Các tuần giữa và cuối năm học GV thường tập trung vào việc giảng dạy là chính.       

- Các hoạt động tập thể thường diễn ra theo từng thời điểm, chưa thực sự thực hiện thường xuyên, liên tục.       

- Tổ trưởng các tổ Chuyên môn chưa làm hết vai trò và trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra các thành viên trong tổ, còn trông chờ vào BGH.

3.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:         

- Xây dựng kế hoạch năm học chi tiết cụ thể  phù hợp, sát với thực tế, theo các tháng, không dồn  ép, những điều chưa phù hợp cần phải điều chỉnh và triển khai ngay vào đầu năm học.       

- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý trường học của đội ngũ cán bộ quản lý. Cập nhật hệ thống văn bản của cấp trên để triển khai bổ sung kịp thời vào kế hoạch ở mỗi giai đoạn. Phát huy hơn nữa quy chế dân chủ trong việc xây dựng và triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.      

- BGH và các tổ trưởng tổ Chuyên môn phải bám sát kế hoạch của nhà trường để đề ra các biện pháp kiểm tra thích hợp. Kết quả kiểm tra phải được công khai trong phiên họp hội đồng sư phạm hàng tháng.         

- Nâng cao hiệu quả của việc tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ, GV; sưu tầm tài liệu giáo án trên mạng Internet để nghiên cứu áp dụng vào việc giảng dạy tại lớp. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp của tổ chức Đoàn, Đội. Tập huấn cho GV và cán bộ Đội về kỹ năng nghiệp vụ chỉ đạo hoạt động ngoài giờ thông qua tài liệu, băng đĩa hình hoặc mời cán bộ chuyên trách tới giảng dạy.           

- Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện các hoạt động để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tạo không khí thân thiện, dân chủ mà vẫn giữ được nguyên tắc trong các cuộc họp. Tạo điều kiện cho GV trẻ được bộc lộ chính kiến của mình .

                                                                 (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      2. Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi và triển khai thực hiện hiệu quả. 

      a) Có kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học hợp lý.

      b) Phối hợp với địa phương để thực hiện hiệu quả  phổ cập giáo dục tiểu học tại  địa phương.

      c) Mỗi năm học, rà soát các biện pháp triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

3.2.3. Điểm yếu:    

- Số GV ngoài địa phương đông nên rất khó khăn trong việc xuống từng hộ gia đình để điều tra.       

- Số GV trẻ mới ra trường chiếm tỉ lệ  cao, kinh nghiệm còn ít nên bộ phận chỉ đạo công tác phổ cập rất vất vả.      

- Trong khi kiểm tra chéo giữa các GV phụ trách các  xóm, một số đồng chí còn dễ dãi với đồng nghiệp, chưa mạnh dạn báo cáo kịp thời với BGH
                                            (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

3.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục thật chính xác.       

- Hàng năm tổ chức tập huấn cho số GV không phải là người địa phương và GV trẻ về công tác phổ cập giáo dục tiểu học. Hình thức tiến hành : biên soạn và phát tài liệu dưới dạng văn bản, tổ chức hội thảo...        

- Tiếp tục củng cố bổ sung bộ hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học.        

- Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các tổ chức xã hội và chính quyền nhân dân địa phương. Kịp thời cung cấp những số liệu và những diễn biến học tập rèn luyện mới nhất của những HS có hoàn cảnh đặc biệt để các tổ chức xã hội, chính quyền tại cơ sở cùng tham gia giúp đỡ giải quyết.         

- Kịp thời xử lý, điều chỉnh những số liệu chưa chính xác và những cá nhân vi phạm.

      3. Nhà trường tổ chức có  hiệu quả các hoạt  động hỗ trợ giáo dục.

      a) Có kế hoạch tổ chức các hoạt  động hỗ trợ giáo dục trong năm học.

      b) Có kế hoạch phân công và  huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

      c) Hằng tháng rà soát biện pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

3.3.3.  Điểm yếu:      

- Số hộ nghèo của địa phương còn nhiều nên  việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.        

- Công tác kiểm tra kết quả tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục của các tổ chức chưa thực sự thường xuyên liên tục.       

- CSVC ( phòng chức năng,...) còn thiếu chưa đáp ứng so với yêu cầu trong tình hình mới.

3.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- Sắp xếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho hợp lý hơn nữa. Nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục qua việc lập kế hoạch cụ thể và tổ chức phối hợp nhịp nhàng giữa GV chủ nhiệm với Chi đoàn Thanh niên      

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá mới cho HS: câu lạc bộ âm nhạc tuổi thơ, giao lưu trao đổi sách truyện giữa các lớp      

- Điều chỉnh sự phân công quản lý hoạt động ngoài giờ một cách cụ thể hơn nữa. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những trường hợp chưa chấp hành tốt sự điều động, phân công của BGH trong quá trình triển khai hoạt động NGLL.        

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác hoạt  động ngoài giờ cho Đoàn viên thanh niên: nghiên cứu học tập kinh nghiệm, hội thảo, giao nhiệm vụ thực hành luân phiên cho đoàn viên       

- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp chặt chẽ với hội Khuyến học, BĐD cha mẹ  học sinh và các dòng họ. Vận động CMHS và  các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục ( nói chuyện chuyên đề; hỗ trợ CSVC ) phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học ( Tháng 9/2011 ).        

- Bổ sung điều chỉnh các biện pháp kiểm tra hoạt động NGLL. Tổ chức kiểm tra vào các thời điểm nhạy cảm để duy trì nề nếp: trước và sau tết Nguyên  đán, tết Trung thu, cuối năm học, đầu năm học…       

- Chỉ đạo và duyệt kế hoạch của tổ  chức Công đoàn, Đoàn thanh niên về công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết tham gia hoạt động hỗ  trợ giáo dục       

- Tiếp tục tham mưu đầu tư CSVC cho các hoạt động NGLL
                                               
   (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      4. Thời khoá biểu của trường được xây dựng hợp lý  và thực hiện có  hiệu quả. 

      a) Đáp ứng đúng yêu cầu của các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      b) Phù hợp với tâm sinh lý  lứa tuổi theo từng khối lớp.

      c) Thực hiện có hiệu quả  thời khoá biểu đã  xây dựng.

3.4.3.  Điểm yếu:      

- Do sắp xếp thời khóa biểu theo từng tiết, từng môn, khiến HS phải đi lại nhiều nên mất thời gian. Cụ thể: khi đến tiết học môn Tin học, HS lên phòng chức năng với khoảng cách xa nên mất nhiều thời gian.      

- Chất lượng của một số bộ môn ít giờ  chưa cao, chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu của nhà trường, kỹ năng thực hành chưa bám sát  được yêu cầu đề ra, kiến thức mở rộng chưa  được nhiều… 

3.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:          

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động chuyên môn thông qua cán bộ tổ, khối và  bộ phận chuyên trách của nhà trường. Tăng cường kiểm tra nề  nếp bằng hình thức định kỳ và đột xuất, tạo cho GV có thói quen thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng chất lượng dạy và học các môn ít giờ.          

- Xen kẽ thời gian đọc sách trên thư viện và truy cập mạng Internet giữa các buổi học hợp lý.         

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại thời khoá biểu cho hợp lý hơn: Đảm bảo 100% tiết Anh văn và Âm nhạc được học tại phòng chức năng; thời khoá biểu của cán bộ tổ Chuyên môn phải điều chỉnh lại tạo điều kiện cho cán bộ tổ có thời gian dự giờ tổ viên.                        
                                   ( Chưa thực hiện được – Dự kiến thực hiện năm 2013)      

- Rèn cho GV và HS tác phong nhanh nhẹn và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm trong việc di chuyển từ lớp xuống các phòng học chức năng         

- Phát huy tính chủ động của tổ trưởng hơn nữa trong việc điều hành hoạt động của tổ  Chuyên môn.

      5. Thông tin liên quan đến các hoạt  động giáo dục tiểu học  được cập nhật đầy  đủ để phục vụ  hiệu quả các hoạt  động giáo dục của giáo viên và  nhân viên.

      a) Có đầy đủ sách giáo  khoa, sách tham khảo, tạp chí, báo phục vụ các hoạt động dạy và học cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

      b) Có máy tính phục vụ  hiệu quả các hoạt  động giáo dục tiểu học và  từng bước triển khai nối mạng.

      c) Giáo viên, nhân viên được tập huấn, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng.

3.5.3.  Điểm yếu:     

- Chất lượng đọc sách báo tại thư viện chưa cao theo kế hoạch đề ra .     

- Một số GV còn ngại đọc sách và nghiên cứu tài liệu tham khảo.      

- Phòng máy vi tính dành riêng cho GV soạn bài chưa có.      

- Một số GV tuổi cao, khả năng sử dụng máy vi tính còn nhiều hạn chế nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng thông tin trên mạng Internet.      

- Thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa về  chuyên đề Tin học còn ít.

3.5.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:     

  - Mua sắm bổ sung mới hệ thống giá sách cơ  động, hấp dẫn theo mô hình mới phù hợp với  đặc điểm tâm lý HS ( Chưa thực hiện được – Dự kiến thực hiện năm 2013)     

  - Từng bước mua bản quyền phần mềm diệt vi rút cung cấp cho hệ thống máy tính.  

  - Ký hợp đông bảo dưỡng định kỳ máy tính với công  ty máy tính.         

  - Tăng lượng thời gian hợp lý cho GV, HS luyện tập và khai thác kho tư liệu trên mạng Internet.        

    - Nhà trường tạo điều kiện ưu tiên dành thời gian cho các hoạt động ngoại khoá về tin học, tăng cường khuyến khích GV và HS tích cực đọc sách và tra cứu, tìm kiếm thông tin trên mạng.          

    - Đưa kết quả cập nhật kiến thức trên mạng Internet để phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của GV và nhân viên vào chỉ tiêu thi đua cuối mỗi năm 
                                          
       (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      6. Mỗi năm học, trường có  kế hoạch và biện pháp cải tiến các hoạt  động dạy và học  để nâng cao chất lượng giáo dục.

      a) Có kế hoạch cải tiến hoạt  động dạy và học.

      b) Có các biện pháp thực hiện hiệu quả  kế hoạch cải tiến hoạt  động dạy và học.

      c) Rà soát, rút kinh nghiệm các biện pháp cải tiến hoạt động dạy và  học.

3.6.3.  Điểm yếu:      

- Một số GV trẻ, mới ra trường nên kinh nghiệm giảng dạy còn ít, nhà ở xa, con còn nhỏ.      

- Một số GV tuổi cao, khả năng sử dụng máy vi tính còn hạn chế  nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng thông tin trên mạng Internet.       

- Thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa còn  ít. 

3.6.4.  Kế hoạch cải tiến chất lượng:         

- Tiến hành cải tiến thí điểm một số lớp hoặc một số GV sau đó điều chỉnh kế hoạch và triển khai ra diện rộng biện pháp cải tiến chất lượng dạy và học .   

- Hướng dẫn GV một số kinh nghiệm tham khảo những chuyên đề cải tiến hoạt động dạy và học trên các tập san của ngành và mạng Giáo dục để nghiên cứu áp dụng vào điều kiện thực tế của đơn vị.          

- Phát huy tính độc lập, tích cực tự giác của GV trong việc tham gia cải tiến hoạt động dạy và học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Thường xuyên dự giờ để kiểm tra giúp đỡ GV thực hiện các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng.        

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thông qua hàng ngũ  cán bộ tổ Chuyên môn.          

- Tổ chức kiểm tra chéo giữa các thành viên trong tổ  về hiệu quả của các biện pháp cải tiến hoạt  động dạy học để đưa vào hồ sơ thi đua.           

- BGH và tổ Chuyên môn phải chuẩn bị nội dung hội thảo một cách toàn diện. Mọi vấn đề phát sinh phải được chuẩn bị và định hướng giải quyết. Những vấn đề cần thảo luận phải được giao cho GV chuẩn bị trước để phát biểu.      

- BGH kết hợp với tổ, khối tăng cường công tác kiểm tra giúp đỡ GV thực hiện theo các kết luận của hội thảo chuyên môn.         

- Bố trí thời gian cho GV truy cập mạng Internet để sưu tầm giáo án  hay, tăng cường đọc tài liệu về giáo dục để áp dụng vào dạy ở  lớp mình
                                                                 (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

IV. Tiêu chuẩn 4: Kết quả giáo dục

      1. Kết quả đánh giá  về học lực của học sinh trong trường ổn định và từng bước  được nâng cao.

      a) Mỗi học kỳ, có số liệu thống kê  đầy đủ về kết quả  học tập của từng lớp và  toàn trường theo quy định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      b) Tỷ lệ học sinh được đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn  đánh giá bằng cho điểm) và  hoàn thành trở lên (đối với các môn  đánh giá bằng nhận xét) tối thiểu đạt 90%, trong đó có 60% học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 10%.

      c) Có đội tuyển học sinh giỏi của trường và  có học sinh đạt giải trong các kỳ  thi học sinh giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên.

4.1.3. Điểm yếu:            

- Số HSG đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh còn ít.      

- Ngân sách chi cho bồi dưỡng HSG còn chưa nhiều.      

- Việc xã hội hóa để tìm nguồn kinh phí cho công tác thi đua khen thưởng đối với GV và HS có  thành tích cao còn nhiều hạn chế.      

- Thời gian dành cho bồi dưỡng HSG cấp huyện và cấp tỉnh còn ít.

4.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ GV trẻ, duy trì chất lượng đại trà  ở mức cao, ổn định.      

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giúp đỡ GV và phụ huynh HS từng bước khắc phục dứt  điểm tình trạng HS lười học, HS yếu, HS  học lệch các môn học ...      

- Xác lập định mức "Khoán chất lượng" cho mỗi GV một cách hợp lý. Đề kiểm tra đánh giá được lấy ngay trong sách giáo khoa.       

- Tổ chức dự giờ thăm lớp các bộ môn nhất là các môn ít giờ, có chất lượng chưa  đạt yêu cầu kế hoạch để bàn biện pháp giúp  đỡ GV.      

- Tiếp tục đầu tư thời gian hợp lý giúp  đội ngũ GV nghiên cứu tài liệu trên mạng Internet: 30 phút sau mỗi buổi học và chiều thứ 4, sáng thứ 7 hàng tuần.      

- Lập kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng HSG hàng năm một cách cụ thể theo từng bước hợp lý  đảm bảo được tính khoa học và sát với thực tế của trường. Tích cực truyền đạt và trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng HSG cho GV trẻ.       

- Chủ động tham mưu với BĐD cha mẹ học sinh và  chính quyền địa phương cho phép vận dụng linh hoạt  định mức thu và tiết kiệm ngân sách để chi cho GV phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS năng khiếu, tăng thu nhập chính đáng cho GV.      

- Tiếp tục tăng thời gian bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu vào chiều thứ 4 và sáng thứ bẩy hàng tuần. (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      2. Kết quả đánh giá  về hạnh kiểm của học sinh trong trường ổn định và từng bước  được nâng cao.

      a) Mỗi học kỳ, có số liệu thống kê đầy đủ về kết quả xếp loại hạnh kiểm của từng lớp và toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      b) Mỗi năm học, có số học sinh được nhận xét thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ  của học sinh tiểu học đạt tỉ lệ từ 95% trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 80% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

      c) Hằng năm, có học sinh được cấp trên công nhận đạt các danh hiệu thi đua liên  quan đến hạnh kiểm của học sinh.

4.2.3. Điểm yếu:      

- Tỉ lệ phụ huynh HS nghèo còn cao, ít điều kiện gần gũi, chăm sóc con cái. Vì thế khiến cho việc rèn đạo đức cho HS thuộc đối tượng này gặp nhiều khó khăn.      

- Sự phối hợp giữa 3 lực lượng giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội chưa thực sự đồng bộ và chưa gắn kết chặt chẽ.

4.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:                 

- Làm tốt công tác tuyên  truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ GV, CMHS và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho HS. Hình thức tiến hành: thông qua đội ngũ tuyên truyền viên là GV chủ nhiệm, GV bộ môn, BĐD cha mẹ học sinh, cán bộ Đảng viên cơ sở và tuyên truyền trực tiếp tại hội nghị CMHS trong năm học.      

- Tổ chức tập huấn cho GV chủ nhiệm, cán bộ  Đoàn thanh niên và cán bộ Đội về nghiệp vụ tiến hành các hoạt động tập thể giáo dục đạo đức cho HS. Thời gian tập trung vào tháng 8 hàng năm và các tháng truyền thống của tổ chức Đoàn , Đội ( tháng 3, tháng 5).          

- Tiếp tục chỉ đạo cho các GV làm tốt công tác chủ nhiệm, quan tâm đến các đối tượng HS, đưa công tác chủ nhiệm vào tiêu chí thi đua quan trọng trong năm học. BGH sẽ giám sát và trực tiếp chỉ đạo hội nghị định kỳ sau 8 tuần giữa GV chủ nhiệm, cán bộ Đoàn đội và cha mẹ HS có hoàn cảnh khó khăn.         

- Tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: nói chuyện chuyên đề về các anh hùng liệt sỹ của quê hương, gương người tốt việc tốt. Từng bước tổ chức cho các em tham quan các di tích lịch sử của địa phương.         

-  Làm tốt công tác giáo dục truyền thống: giới thiệu những tấm gương đạo đức gần gũi với lứa tuổi HS để các em học tập; phân công cụ thể cho Đoàn viên biên tập, giám sát nội dung hệ thống các bảng tin trong trường, phát huy hiệu quả của việc sử dụng sổ liên lạc trao đổi thông tin với CMHS.   

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

3. Kết quả về giáo dục thể chất của học sinh trong trường:

      a) Tất cả học sinh được tuyên truyền đầy đủ và hiệu quả  về giáo dục sức khoẻ,  đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

      b) 100% học sinh được khám, kiểm tra sức khoẻ  định kỳ và tiêm chủng phòng bệnh.

      c) Tỷ lệ học sinh được đánh giá rèn luyện sức khoẻ  từ trung bình trở lên  đạt ít nhất 80%.

4.3.3.  Điểm yếu:      

- Nhà trường đã tận dụng các khu vực tường để bố trí các tranh ảnh có nội dung tuyên truyền giáo dục thể chất và giữ gìn vệ sinh cho HS tham khảo nhưng còn ít.        

- Các điều kiện CSVC phục vụ cho việc rèn luyện HS còn thiếu  như: cột gôn,  lưới cầu lông, cột bóng rổ đã bị hỏng,...       

- Trang thiết bị Ytế ở phòng y tế vẫn còn thiếu ,...

4.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- Tham mưu với ngành Y tế và ngành giáo dục có  những văn bản cụ thể hơn để hướng dẫn cho công tác y tế trường học: về chế độ chính sách, nhân sự, thi đua, kinh phí hoạt động...         

- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ y tế học đường cùng với GV chủ nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền để khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện chăm sóc sức khỏe cho HS.       

- Tiếp tục quan tâm tới HS có sức khỏe gặp khó khăn, đặc biệt là HS khuyết tật hòa nhập.        

- Từng bước nâng cấp phòng y tế trường học; bổ  sung hệ thống cây  xanh bóng mát, tranh ảnh có  nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe, bổ sung một số thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho y tế trường học ...                                                                                                                                            - Sửa chữa một số thiết bị rèn luyện thể chất đã bị hư hỏng. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tập thể dục giữa giờ, thể dục nhịp điệu và các giờ thể dục chính khóa. Khuyến khích HS luyện tập thể dục thể thao ngoài giờ như : bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn...          

- Từng bước nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, GV, phụ huynh HS về công tác giáo dục thể  chất và bảo vệ sức khỏe cho HS. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và GV qua việc tự học tập trên mạng Internet, qua sách báo, tài liệu tham khảo.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      4. Kết quả về giáo dục các hoạt  động ngoài giờ lên lớp trong trường ổn định và từng bước  được nâng cao.

      a) Kế hoạch hằng năm về các hoạt  động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện đầy đủ và theo đúng kế hoạch.

      b) Đạt tỉ lệ ít nhất 95% học sinh tham gia các hoạt  động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của trường trong năm học.

      c) Các hoạt động giáo  dục ngoài giờ lên lớp của trường được cấp trên đánh giá có hiệu quả và được khen thưởng.

4.4.3.  Điểm yếu:      

- Các điều kiện CSVC phục vụ cho việc rèn luyện HS còn thiếu như: Cột gôn, bàn bóng bàn, lưới cầu lông, cột bóng rổ đã bị hỏng,...       

- Chất lượng một số buổi hoạt động NGLL còn chưa đạt yêu cầu.       

- Học sinh của trường quen sống với nếp sống của miền quê nông thôn nên đôi khi còn rụt rè, e ngại trước đám đông.         

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động NGLL còn hạn chế; thủ tục thanh toán tại kho bạc cho hoạt  động này gặp nhiều khó khăn.

4.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Tiếp tục khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt  động giáo dục NGLL bằng các hình thức lôi cuốn, hấp dẫn.      

- Huy động tổng hợp các nguồn kinh phí để đầu tư cho hoạt động giáo dục NGLL.       

- Tiếp tục học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn, triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ngay từ đầu năm học 2011 - 2012. Huy động 100% số HS tham gia các hoạt động NGLL để các em làm quen với hoạt động tập thể, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

V. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và  cơ sở vật chất

      1. Mỗi năm học, trường sử dụng kinh phí  hợp lý, hiệu quả và  huy động được các nguồn kinh phí cho các hoạt động giáo dục.

      a) Có dự toán kinh phí  rõ ràng và được cấp trên phê  duyệt.

      b) Sử dụng kinh phí ngân sách theo dự toán kinh phí  được duyệt theo quy định hiện hành.

      c) Có kế hoạch và huy động được các nguồn kinh phí có nguồn gốc hợp pháp để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục.

5.1.3.  Điểm yếu:      

- Nhà trường còn gặp khó khăn trong việc xử  lý nguồn ngân sách vào các  ngày lễ, ngày tết ...      

- Kinh phí trong ngân sách được tăng cường song chưa  đáp ứng được yêu cầu thực tế của nhà trường.   

- Nguồn kinh phí ngoài ngân sách còn ít do kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn.        

5.1.4.  Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế đơn vị.      

- Tiếp tục cải tiến và phát huy hiệu quả  sử  dụng nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách. Các khoản chi phải mang tính trọng điểm trên cơ sở tiết kiệm và đúng quy định.      

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng kế hoạch thu chi  ngoài ngân sách một cách hợp lý phù hợp với tình hình kinh tế của  địa phương để cải tạo nâng cấp CSVC phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường ngày một tốt hơn.      

- Bộ phận chủ tài khoản, kế toán thường xuyên tự học nghiệp vụ quản lý tài chính để quản lý được tốt hơn.                                        (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      2. Quản lý tài chính của trường theo chế  độ quy định hiện hành.

      a) Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính, trong đó có quy chế chi tiêu nội bộ được Hội đồng nhà trường thông qua.

      b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán và  báo cáo tài chính theo chế  độ kế toán, tài chính của Nhà  nước.

      c) Thực hiện đầy đủ các quy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ.

Điểm yếu

          - Đôi lúc bộ phận tài chính chưa cập nhật chứng từ kịp thời.          

- Một số điều trong Quy chế chi tiêu nội bộ  còn chưa được cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế .

5.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Tiếp tục cập nhật đầy đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý Tài chính một cách khoa học để dễ tra cứu, thực hiện.         

- Cải tiến cách quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ tài chính sắp xếp khoa học.        

- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác tài chính: Sử dụng phần mềm tra cứu văn bản, phần mềm kế toán thử nghiệm, phần mềm kế toán có bản quyền như Mi sa ...      

- Tiếp tục lên kế  hoạch cụ thể bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho chủ tài khoản và cán bộ kế toán thông qua tự học, tự nghiên cứu và tư vấn giúp đỡ của đồng nghiệp, của chuyên ngành cấp trên.      

- Xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ cân đối, rõ ràng, cụ thể dễ áp dụng hơn.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      3. Trường thực hiện đầy  đủ công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định hiện hành.

      a) Công khai tài chính để  cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và  tham gia kiểm tra, giám sát.

      b) Định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính.

      c) Được cơ quan có thẩm quyền định kỳ thẩm tra và phê duyệt quyết toán

5.3.3.  Điểm yếu:      

- Công tác tuyên truyền giúp các thành viên trong Hội  đồng sư phạm hiểu về nguyên tắc tài chính còn chưa thực sự tốt.        

- Hoạt động của Ban kiểm tra giám sát tài chính trong đơn vị đôi khi còn thụ động, chưa chủ  động đề ra kế hoạch làm việc cụ thể.

5.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:        

- Fôtô phổ biến các văn bản, các qui định về nguyên tắc tài chính để mọi cán bộ, GV được đọc, được biết.         

- Tiếp tục phát huy dân chủ trong công tác quản lý tài chính. Công khai tài chính theo quy định  giúp cán bộ, GV, nhân viên biết để kiểm tra giám sát.      

- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám sát của Hội đồng trường, Ban thanh tra  nhân dân hoạt động đúng luật.      

- Tiếp tục tổ chức thường xuyên công tác tự kiểm tra tài chính trong nhà trường.
                                     (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      4. Trường có khuôn viên riêng biệt, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập phù  hợp với điều kiện của  địa phương. Cụ thể:

      a) Đảm bảo diện tích mặt bằng xây dựng trường bình quân tối thiểu là 10 m2/1 học sinh đối với khu vực nông thôn, miền núi và 6 m2/1 học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.

     - Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường( Chưa có)

      b) Có cổng trường, biển trường, hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào cây xanh) cao tối thiểu 1,5 m, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ..

      c) Trường có sân chơi, sân tập thể dục và  cây bóng mát; khu đất làm sân chơi, bãi tập không dưới 30% diện tích mặt bằng của trường.

5.4.3.  Điểm yếu:      

- Diện tích vườn rộng, nhà trường phải bố trí  lao động vệ sinh làm cỏ nhiều.       

- Bãi tập chưa thực sự bằng phẳng.

5.4.4.  Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Phân khu vực vệ sinh so le thường xuyên cho các lớp  để đảm bảo HS không phải bố trí lao động nhiều.    

- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương để nhằm mục đích xây dựng phòng ngoại ngữ, khu bán trú cho HS, và một số phòng chức năng khác                                                                                     
  - Tăng cường chăm sóc hệ thống cây bằng cách cung cấp phân vi sinh. Huy động cha mẹ HS san phẳng sân thể dục cho bằng phẳng. Tổ chức lao động loại bỏ những cây không phải cỏ                                                                                                                           
  - Hướng dẫn HS chơi tại khu sân cỏ, hạn chế chơi  ở phần sân bê tông.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      5. Có đủ phòng học, đảm bảo đúng quy cách

      a) Có đủ phòng học đúng quy cách để học 1 hoặc 2 ca và đảm bảo 1 học sinh/1 chỗ ngồi.

      b) Có phòng làm việc cho Hiệu trưởng, Phó  Hiệu trưởng; có phòng giáo viên, hành chính, y tế học đường và  các phòng chức năng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

      c) Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả  việc huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ  sở vật chất, phương tiện, thiết bị  giáo dục phục vụ các hoạt  động giáo dục.

5.5.3.  Điểm yếu:.       

- Hệ thống điện thắp sáng chưa đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.      

- Còn thiếu phòng nghe nhìn phục vụ riêng môn Ngoại ngữ . Phòng kho, phòng thiết bị giáo dục kích thước còn nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu để thiết bị tập trung.

5.5.4.  Kế hoạch cải tiến chất lượng:         

- Củng cố hệ thống điện thắp sáng lớp học bằng cách bổ sung đủ từ 8 tới 12 bóng  tuýp/phòng       

- Tham mưu với chính quyền  địa phương nâng cấp tu sửa các phòng chức năng và  tiến tới xây dựng bổ sung phòng học Ngoại ngữ,  Âm nhạc, mở rộng các phòng kho, phòng thiết bị....       

- Tuyên truyền vận động phụ huynh cùng nhà  trường quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể đến trường.      

- Sửa sang lại hệ thống cây xanh, cây bóng mát, đốn chặt những cây không vào hàng lối để tạo cảnh quan đẹp...      

- Từng bước tham mưu đầu tư CSVC, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong thời gian sớm nhất.
                                       
         (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      6. Thư viện trường có  sách, báo, tài liệu tham khảo và  phòng đọc đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên, nhân viên và học sinh.

      a) Có sách, báo, tài liệu tham khảo, có  phòng đọc với diện tích tối thiểu là  50 m2 đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng đọc của giáo viên, nhân viên và học sinh.

      b) Hằng năm, thư viện được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo.

      c) Có đủ sổ sách theo quy định đối với thư viện trường học.

5.6.3. Điểm yếu:     

- Việc mua bổ sung sách, báo trong thư viện chưa  đều .      

- Công tác thanh lý tài liệu, sách tham khảo chưa được tiến hành thường xuyên nên vẫn còn tồn tại khá nhiều loại sách báo, truyện cũ.    

- Hiệu quả đọc sách báo tài liệu hàng ngày của GV chưa cao.

5.6.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:     

- Từng bước mở  rộng diện tích hoạt động của thư viện ngoài trời: trồng cây bóng mát trước thư viện, mua thêm ghế ngồi, bổ sung giá sách cơ động     

- Bố trí lịch đọc sách hợp lý để tận dụng tối đa nguồn tư liệu phong phú tại thư viện của trường.       

- Tiếp tục duy trì và phát huy việc đọc sách báo một cách đều đặn. Mua tài liệu bổ sung hàng năm. Khuyến khích GV, HS đọc sách báo ngoài giờ bằng cách đưa vào tiêu chí thi đua.       

- Tăng cường huy động các nguồn vốn để mua sắm thêm tài liệu tham khảo và sách báo mới để cho độc giả đến đọc ngày một đông hơn. Có kế hoạch thanh lý tài liệu sách báo cũ, giữ lại sách báo cũ có giá trị để nghiên cứu thường xuyên hơn                                                                                                
  - Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của thư viện thông qua kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và họat động giao ban hàng tuần nhất là sổ nhật ký thư viện.     

- Khuyến khích GV, HS đọc sách báo ngoài giờ bằng cách đưa vào tiêu chí thi đua.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

7. Trường có  đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và  sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả.                                                                                                                   
      a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và có kho chứa thiết bị đáp ứng các hoạt động giáo dục trong trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      b) Có văn bản quy định về việc giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp.

      c) Khuyến khích giáo viên tự làm  đồ dùng dạy học và  thực hiện đầy đủ  việc sử dụng thiết bị  giáo dục trong các giờ lên lớp.

5.7.3. Điểm yếu:    

- Diện tích kho chứa thiết bị còn hẹp.      

- Công tác quản lý bộ đồ dùng của HS lớp 1, 2 còn gặp khó khăn; tỷ lệ hư hỏng, thất thoát còn cao       

- Một số GV sử dụng công nghệ thông tin còn chưa đạt hiệu quả cao  theo kế hoạch.

5.7.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:     

- Hàng năm, mua bổ sung đồ dùng học tập cho khối 1, khối 2 và một số đồ dùng thiết bị tối thiểu của các khối lớp khác.       

- Tiếp tục phát huy phong trào tự làm đồ dùng giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy.      

- Từng bước nâng cao chất lượng sử dụng CNTT cho đội ngũ GV bằng cách khuyến khích GV tự học, tự  bồi dưỡng; tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các thành viên trong tổ.

(Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

      8. Khu vệ sinh, nơi để  xe và hệ thống nước sạch của trường đáp ứng nhu cầu của hoạt  động giáo dục trong trường, bao gồm:

      a) Có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh theo đúng quy cách.

      b) Có nơi để xe cho giáo viên, nhân viên và học sinh. 

      c) Có hệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

5.8.3. Điểm yếu :    

- Khu vực bếp ăn xuống cấp, một số lớp phải ăn ở lớp học .

5.8.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Khắc phục sửa mái bếp; phòng ăn trong năm học 2011-2012. 

5.9. Tiêu chí 9: Trường có biện pháp duy trì, tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục hiện có.

      a) Có biện pháp bảo quản hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục.

      b) Có sổ sách theo dõi quá  trình sử dụng thiết bị  giáo dục, có hồ sơ  theo dõi 

      c) Có sổ sách và thực hiện việc quản lý  tài sản, thiết bị dạy học theo quy định hiện hành.

5.9.3. Điểm yếu:   

   - Một số sổ sách còn ghi chép đôi lúc thiếu cập nhật thường xuyên.      

- Chất lượng bảo dưỡng sửa chữa đồ dùng, thiết bị dạy học chưa tốt: vẫn còn tình trạng phải thanh lý nhiều.

5.9.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:      

- Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  của cán bộ phụ trách thiết bị giáo dục: sưu tầm văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn trên mạng Internet; mua bổ sung sách chuyên ngành thiết bị; tham quan học tập một số mô hình mới, xuất sắc về công tác thiết bị; khuyến khích đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý thiết bị.     

- Đưa công tác bảo quản sử dụng thiết bị giáo dục vào tiêu chí thi đua của CBGV.      

- Tiếp tục duy trì nề nếp sử dụng, bảo quản CSVC và thiết bị giáo dục.     

- Bộ phận quản lý thiết bị tăng cường công tác kiểm tra CSVC và  thiết bị giáo dục của nhà  trường đồng thời lên kế hoạch cụ thể  để nâng cấp và sửa chữa.    
                                                            (Đã thực hiện đủ các nội dung trên)

VI. Tiêu chuẩn 6: Nhà trường, gia đình và xã hội

      1. Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả  giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

      a) Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và  của nhà trường được thành lập và  hoạt động theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

      b) Hằng tháng, giáo viên chủ  nhiệm và cha mẹ học sinh trao đổi thông tin đầy đủ  về tình hình học tập, đạo  đức và các hoạt  động khác của từng học sinh.

      c) Trường có kế hoạch, chương trình sinh hoạt định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và từng lớp.

6.1.3. Điểm yếu:  

- Một số ít cha mẹ HS chưa thực sự quan tâm đến con em, còn trông chờ vào nhà trường, đồng thời chưa thực sự hưởng ứng các quy định của địa phương đối với nhà trường.      

- BĐD cha mẹ học sinh còn gặp khó khăn huy động lực lượng khi tổ chức cho CMHS lao động sửa sang trường lớp. 

6.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:       

- Tiếp tục củng cố tổ chức BĐD cha mẹ  học sinh: bổ sung những thành viên tích cực tham gia Ban thường trực; điều chỉnh quy chế hoạt động của BĐD cha mẹ học sinh hàng năm cho phù hợp; đưa sinh hoạt định kỳ của BĐD vào nề nếp ... (Đã thực hiện tốt)    

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động CMHS nhiệt tình tham gia vào công việc chung, quan tâm đến con em của mình hơn, không trông chờ vào nhà trường, hưởng ứng và làm tốt những mục tiêu mà BĐD đề ra. Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên thường trực BĐD cha mẹ học sinh với nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.      (Đã thực hiện tốt) 

- Chỉ đạo GV chủ nhiệm tăng cường gặp gỡ  trao đổi tình hình học tập và đạo đức của HS với CMHS của lớp.      (Đã thực hiện tốt) 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch BĐD cha mẹ học sinh của nhà trường một cách khoa học hơn nữa để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bố trí thời gian họp CMHS vào các thời điểm thích hợp để CMHS có thể tham gia được đầy đủ ( Thời gian tháng 9 năm 2011 ).      

- Mở rộng các hình thức giao lưu giữa BĐD cha mẹ học sinh với nhà trường qua  tham dự các hoạt động: kỷ niệm các ngày lễ truyền thống, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của tổ chức Đoàn, Đội; trồng và chăm sóc cây... (Đã thực hiện tốt) 

      2. Trường chủ động phối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng trường và môi trường giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

      a) Có kế hoạch phối hợp với cấp uỷ  đảng, chính quyền và  các tổ chức đoàn thể  địa phương để tổ chức các hoạt  động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường.

      b) Có các hình thức phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của  địa phương để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và  ở địa phương.

      c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương nhằm tăng cường các nguồn lực vật chất để xây dựng cơ sở vật chất trường học.                                                                      
  
6.2.3. Điểm yếu:     

- Kinh tế của địa phương còn nghèo, nghề phụ ít phát triển nên khả năng đóng góp của cha mẹ HS còn gặp nhiều khó khăn nên việc quan tâm đến giáo dục chủ yếu là động viên, khích lệ bằng tinh thần, tạo cơ hội cho việc nhà trường huy động XHHGD.       

- Hàng năm, nhà trường chưa có điều kiện tổ chức thường xuyên cho HS đi tham quan các khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.      

 6.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:     

- Tích cực tham mưu với địa phương ủng hộ kinh phí để động viên thầy trò nhà trường đạt thành tích cao trong năm học.     (Đã thực hiện tốt) 

- Tiếp tục vận động nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác giáo dục HS, phối hợp tích cực với địa phương để duy trì môi trường giáo dục lành mạnh tạo sân chơi cho HS, tạo cơ hội cho các em được giao tiếp, học hỏi... (Đã thực hiện tốt)      

- Tiếp tục huy động kinh phí từ các tổ chức của địa phương để nâng cấp phòng máy tính, và xây mới các phòng chức năng khác đồng thời tiếp tục trồng bổ sung cây cảnh để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho HS.   (Đã thực hiện tốt) 

- Tổ chức cho HS tham gia sinh hoạt NGLL một cách có  ý nghĩa như báo công tại Lăng Bác và thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành Cổ Loa Hà Nội.  ( Chưa làm được, dự kiến thực hiện vào hè 2012)   

- Vận động các tổ chức cá nhân quan tâm  ủng hộ HS có hoàn cảnh khó khăn quần  áo, sách vở để các em yên tâm đến trường.( Đã tổ chức tốt vào đầu các năm học vào dịp tết Nguyên Đán hàng năm)                                                                                             

                                                                                      

Đắc Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2011 

TM/HĐTĐG

HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ LAN

   

   

                                 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :