TUYÊN TRUYỀN VỀ PHONG TRÀO SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG

 

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường;

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011-2012 của Liên đội;

- Căn cứ vào tình hình, đặc điểm học sinh của trường.

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Học sinh: Tổng số häc sinh cña trường

:  200 em.  Nữ: 90 em

 

                         Nhi ®ång: 119 em

                      Tæng sè sao: 16 sao

                      Tổng số lớp nhi đồng: 5 lớp

2.Thuận lợi, khó khăn 

a)      Thuận lợi:

 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt;

 

 

- Được sự quan tâm về cơ sở vật chất của các cấp, cũng như sự quan tâm về mọi mặt của chính quyền địa phương;

 

- Phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện tới việc học của con em mình như; trang bị đầy đủ phương tiện học tập cho các em; 

 

b)      Khó khăn:

 

 

 

Bên cạnh đó một số gia đình còn khó khăn về vật chất phải đi làm thuê nên chưa thực sự quan tâm sát sao tới con em mình, nên việc học tập và rèn luyện của các em còn nhiều hạn chế.

 

 

II - KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

 

     Vào  20 phút đầu giờ ngày thứ 5 hàng tuần, Liên đội tổ chức sinh hoạt Sao cho các em nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3 theo các chủ điểm từng tháng cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

Chủ điểm

 

 

 

 

 

 

Lớp NĐ

 

 

 

 

 

 

Nội dung công việc

 

 

 

 

 

 

Người TH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với phụ trách sao

 

 

 

 

 

 

 

- Học tập nội quy sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Học tập 5 điều Bác Hồ dạy

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với các tín hiệu giao thông và những quy định khi tham gia giao thông

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn trò chơi Đoàn kết

 

 

 

 

 

 

 

- Biết được ý ngĩa SNĐ

 

 

 

 

 

 

 

- Múa hát tập thể “ Bốn phương trời”

 

 

 

 

 

 

 

- Học luật ATGT

 

 

 

 

 

 

 

- Chuẩn bị lễ ra măt sao. Bầu sao trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Ổn định tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại bài hát” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn trò chơi Hãy làm theo lời tôi nói

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn một số biển báo giao thông đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

-Thi đua đạt điểm tốt, vở sạch, chữ đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

-  KT một số câu hỏi về ATGT

 

 

 

 

 

 

 

- Tương trợ giúp đỡ bạn trong học tập.

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

   10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mái trường Xanh – Sạch – Đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục củng cố nề nếp

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt chủ đề năm học

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu gương người tốt việc tốt

 

 

 

 

 

 

 

- Tập bài hát Quốc ca và Nhanh bước nhanh nhi đồng, một số bài hát truyền thống của sao

 

 

 

 

 

 

 

- Học thuộc lời hứa của SNĐ

 

 

 

 

 

 

 

- Học bài hát: Sao vui của em

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Phát động chủ đề cô giáo của em chào mừng ngày 20/10

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn các em học tốt có nhiều hoa điểm 10 tặng cô

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn trò chơi Lịch sự

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn múa hát một số bài truyền thống của sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Cho các em tham khảo một số câu hỏi ngày PNVN.

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn các em trang trí góc học tập

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trò giỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Học bài hát Đội ca

 

 

 

 

 

 

 

- Học đội hình hàng dọc, đội hình hàng ngang

 

 

 

 

 

 

 

- Học trò chơi mèo đuổi chuột

 

 

 

 

 

 

 

- Học bài hátNhững bông hoa, những bài ca”, “ Năm cách sao vui”

 

 

 

 

 

 

 

-Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11

 

 

 

 

 

 

 

- Biết ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Phát động chủ đề nhớ ơn thầy cô giáo

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn các em thực hiện phong trào hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô nhân ngày 20/11

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn bài hát Ngày đầu tiên đi học

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn thi viết chữ đẹp

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức trò chơi Ai khéo nhất, bằng cách cắt nhiều bông hoa đẹp để tặng cô

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại bài hát Ngày đầu tiên đi học

 

 

 

 

 

 

 

- Học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

    12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu sao – Yêu đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo dục lòng biết ơn chú bộ đội

 

 

 

 

 

 

 

- Thi đua học tập tốt, cử chỉ đẹp – nói lời hay

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra các nội dung đã học

 

 

 

 

 

 

 

- Học nghi thức: Nghỉ - nghiêm, quay trái – quay phải – quay sau.

 

 

 

 

 

 

 

- Kể chuyện Kim Đồng

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn tập tất cả các nội dung đã học sinh hoạt vòng tròn.

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- GD lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

- Kể chuyện cho các em nghe về một anh hùng lao động

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy bài hát Cháu yêu chú bội đội”

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐLớp 3

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề của đợt thi đua

 

 

 

 

 

 

 

- Bình bầu sao chăm ngoan

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

    01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sạch sẽ - Khỏe mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Tìm hiểu về ngày tết quê em

 

 

 

 

 

 

 

- Thi nói câu chúc ngày xuân

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức trò chơi Tìm nhạc trưởng

 

 

 

 

 

 

 

- Tập nghi thức:

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại các bài hát đã dạy cho các em

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Lao động với tập thể ở lớp, ở trường

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy các em bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn nghi thức đội cho các em

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại các bài hát đã được học

 

 

 

 

 

 

 

- HD các em làm một số ĐDHT

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy cho các em bài hát Trái đất này là của chúng mình

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra việc thực hiện nghi thức đội để chuẩn bị kết nạp đội

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

   02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừng Đảng, mừng xuân mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Ôn tập sinh hoạt tự do

 

 

 

 

 

 

 

-Tổ chức hát vui khoẻ chào mừng ngày3/2

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy bài hát “ Em là mầm non của Đảng”, “ Bông hoa tặng mẹ, tặng cô”

 

 

 

 

 

 

 

- Kể chuyện: Chiếc bình sứ vỡ

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Nêu ý nghĩa ngày thành lập Đảng

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục dạy các bài hát chủ đề mừng Đảng mừng xuân

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Triển khai điều lệ đội cho các em nhi đồng lớp 3

 

 

 

 

 

 

 

- Chuẩn bị kết nạp đội đợt 1

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em là con ngoan hiếu thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Hiểu ý nghĩa ngày 8/3

 

 

 

 

 

 

 

-Thi đua chăm ngoan chào mừng ngày 8/3

 

 

 

 

 

 

 

- Học bài hát “ Bông hồng tặng cô”

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy trò chơi: Ta là vua 

 

 

 

 

 

 

 

- Có nhiều việc tốt làm vui lòng cha mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Hiểu công ơn của ông bà cha mẹ

 

 

 

 

 

 

 

- Bổn phận của con đối với mẹ cha

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục hướng dẫn các em học tập tốt

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại một số các bài hát đã được hướng dẫn ở các tháng trước.

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Chào mừng các anh chị phụ trách nhân ngày 26/3

 

 

 

 

 

 

 

- Kết nạp các em nhi đồng vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM .

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tháng

 

 

 

 

 

 

 

     04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cử chỉ đẹp, nói lời hay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Học tốt ở nhà, ở lớp

 

 

 

 

 

 

 

- Chơi lại một số các trò chơi đã học

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục hướng dẫn các em học tập và rèn luyện.

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Giúp các em nhi đồng học yếu có tiến bộ trong học tập .

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại một số bài hát truyền thống

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn lại các nghi thức đội đã được học.

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy hát, nêu ý nghĩa ngày miềm Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2011

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức cùng học cùng chơi

 

 

 

 

 

 

 

- Học nội quy của ĐTNTPHCM

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

     05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em là cháu ngoan Bác Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 1

 

 

 

 

 

 

- Biết về thân thế Bác Hồ, công ơn của Bác Hồ. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. Kết thúc năm học, chào mừng ngày 19/5

 

 

 

 

 

 

 

- Khen thưởng sao cháu ngoan BH

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng kết khen thưởng  mọi phong trào của Nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 2

 

 

 

 

 

 

- Biết các ngày kỷ niệm trong tháng 5: 1/5; 15/5; 19/5 thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm đó.

 

 

 

 

 

 

 

- Khen thưởng SCNBH

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm.

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng kết khen thưởng  mọi phong trào của Nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĐ Lớp 3

 

 

 

 

 

 

- Hiểu sơ lược lịch sử ngày 15/5 và Đội TNTP

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ

 

 

 

 

 

 

 

- Khen thưởng sao cháu ngoan BH

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh hoạt sao nhi đồng theo chủ điểm. 

 

- Tổng kết khen thưởng  mọi phong trào của Nhi đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

- PTS

 

 

 

 

 

 

 

- TPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                       

 

      

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :