Thực hiện bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi

 PHÒNG GD & ĐT TPTN                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 16/ KH – CM                                                                              Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI

Năm học 2012-2013

Căn cứ Kế hoạch số 590/GD&ĐT- GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thái nguyên hướng dẫn thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH- TMN ngày 15 tháng 9 năm 2012 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Mai .

Ban chất lượng trường mầm non Hoa Mai  xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1.

- Giúp giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá mục tiêu nhiệm vụ CSGD trẻ, điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ của lớp mình phụ trách.

- Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi sẽ là cơ sở để xây dựng  bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi

- Tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em 5 tuổi, tạo sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

II/ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

- Tất cả các bậc phụ huynh và  cháu lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- 5 cô giáo dạy 3 lớp MG 5 tuổi:

TT

Họ và tên GV

Năm sinh

Trình độ CM

Năm vào ngành

1

Nguyễn Thị Tính

1990

Đại học

2010

2

Nguyễn thị Kim Hoa

1990

Cao đẳng

2008

3

Vũ Thị thùy Dương

1986

Đại học

2006

4

Nguyễn thị Phẩm

1989

Đại học

2010

5

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

1986

Cao đẳng

2007

III/ THỜI GIAN: Thực hiện từ tháng 9 năm 2012 đến hết tháng 5 năm 2013

- Đo lần 1: vào tuần cuối chủ đề  Bản thân (Từ 22 đến 26/10/2012)

- Đo lần 2: vào tuần cuối của chủ Nghề nghiệp (Từ 24đến 28/12/2012)

- Đo lần 3: vào tuần cuối của chủ đề Thế giới thực vật-Tết nguyên Đán   (Từ 26/2 đến 1/3/2013)

- Đo lần 4: Vào tuần cuối chủ đề Trường TH- Tết thiếu nhi (Từ 13- 17/5/2013)

IV/ CHUẨN BỊ:

- Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả năm học.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng mục tiêu năm học, lựa chọn nội dung, điều chỉnh kế hoạch theo Bộ chuẩn.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng bộ công cụ: Phiếu theo dõi trẻ dành cho phụ huynh, Phiếu theo dõi cá nhân trể, Bảng tổng hợp theo dõi sự phát triển của nhóm lớp, Công cụ đo

- Tuyên truyền tới phụ huynh về bộ chuẩn (bảng tuyên truyền tại sân trường, góc tuyên truyền các lớp 5 tuổi, tờ rơi)

V/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Xây dựng mục tiêu: Các lớp mẫu giáo 5 tuổi cần căn cứ vào mục tiêu giáo dục mẫu giáo và mục tiêu của Bộ chuẩn PTTE năm tuổi để cụ thể hoá mục tiêu giáo dục cho lớp mình phụ trách và  lựa chọn các mục tiêu phù hợp với trẻ, với điều kiện của lớp theo 5 lĩnh vực phát triển.

2- Lựa chọn nội dung giáo dục: Dựa vào mục tiêu giáo dục trẻ theo các lĩnh vực để lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hợp.

3- Lựa chọn hoạt động: Sau khi  xác định nội dung và dự kiến chủ đề sẽ thực hiện, giáo viên cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp và khả năng của trẻ. Có thể tham khảo một số hoạt động gợi ý theo từng lĩnh vực phát triển trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn PTTE năm tuổi (Trang 19- 35) để lập kế hoạch tổ chức cho trẻ hoạt động.

4- Xây dựng bộ công cụ:

 * Bước 1: Lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ

- Lựa chọn các chỉ số để xây dựng phiếu đánh giá dựa vào các căn cứ sau:

+ Đại diện cho tất cả các lĩnh vực, chuẩn và chỉ số của Bộ chuẩn (khoảng 30 đến 40 chỉ số)

+ Đại diện cho các kiến thức, kỹ năng, thái độ đang dạy trẻ

+ Phù hợp với những gì sẽ dạy trẻ ở lớp 1.

* Bước 2: Thiết kế bộ công cụ

- Xác định các chỉ số cần đo

- Thiết kế công cụ: Chuẩn bị, không gian, hoạt động của cô và trẻ

- Thử công cụ trên 5 trẻ (cả trẻ kém, khá , giỏi)

- Sửa và hoàn chỉnh công cụ

* Bước 3: Xây dựng phiếu đánh giá trẻ: sau khi đã lựa chọn được các chỉ số, giáo viên cần thiết kế  các phiếu sau:

1

 

 

        PHIẾU THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI

Họ tên trẻ: …………………………………………………………………...ngày sinh: ………………….………………

Trường: ..............................................................................................................Lớp: ....................................................................

Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ: ………………………….đến: ....................................................................

Người theo dõi , đánh giá:....................................................................................................................................................

 

TT

chỉ số

Nội dung chỉ số

Phương pháp và mức độ đánh giá

Quan sát

Trò chuyện

Phân tích sản phẩm

Bài tập KT

Lĩnh vực 1: Sự phát triển thể chất

Chuẩn 1: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn

1

CS 1: Chụm 2 chân bật xa tối thiểu 50cm

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

Chuẩn 2: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ

3

CS 5: Tự mặc, cởi quần áo

 

 

 

 

Chuẩn 3:

4

CS …..

 

 

 

 

Chuẩn 4: ...

5

CS …..

 

 

 

 

Chuẩn 5: ....

6

CS …..

 

 

 

 

Chuẩn 6: .....

CS …

 

 

 

 

Lĩnh vực 2: …

Chuẩn...

CS …

 

 

 

 

Lĩnh vực 3: …

Chuẩn …

CS …

 

 

 

 

Lĩnh vực 4: Phát triển nhận thức

Chuẩn 28: ….

30

CS…

 

 

 

 

                    

2

 

 

 PHIẾU THEO DÕI TRẺ DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Họ tên trẻ: ........................................................................................... Lớp: ...............................................

 

TT

Chỉ số

Dấu hiệu nhận biết

Mức độ đạt được

Thường xuyên làm được

Chưa thường xuyên làm được

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

BẢNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                                   (Lĩnh vực: Thể chất)

Trường: ............................................................................................................. Lớp: ......................................................................................

Thời gian theo dõi, đánh giá: từ.............................................đến.............................................................................................

TT

Họ và tên trẻ

CS1

CS2

….

CS26

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số chưa đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Những chỉ số chưa đạt chuyển chủ đề sau: ...............

 

4

 

 

CÔNG CỤ ĐO BẢNG KIỂM 1

Thời gian:

Chuẩn- chỉ số

Minh chứng

Chuẩn bị

Phương pháp tiến hành

Hoạt động cô

HĐ trẻ

….

…..

….

….

….

* Bước 4: Tiến hành theo dõi , đánh giá và ghi vào phiếu:

- Căn cứ vào kết quả của trẻ (qua quan sát hàng ngày, qua trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ, sử dụng bài tập, kết quả theo dõi của phụ huynh) dựa vào các minh chứng của các chỉ số để đánh giá

Lựa chọn phương pháp và đánh giá trẻ ở 2 mức độ: Đạt (+), chưa đạt (-)) rồi ghi kết quả vào phiếu

* Bước 5: Điều chỉnh kế hoạch giáo dục:

- Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ ở lớp theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, giáo viên cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ đối với những chỉ số mà nhiều trẻ trong lớp chưa đạt được, hoặc điều chỉnh cách thức giáo dục cho phù hợp với trẻ.

VI/ MỘT SỐ LƯU Ý:

- Mục tiêu giáo dục của chủ đề chính là các chỉ số được lựa chọn trong bảng kiểm.

- Những chỉ số nào chưa đạt ở bảng kiểm trước thì đưa vào bảng kiểm sau và đưa vào ở mục tiêu của chủ đề sau, đồng thời trong mạng hoạt động và kế hoạch tuần, kế hoạch ngày phải thể hiện hoạt động để giúp trẻ đạt được.

- Những chỉ số nào đã đạt vẫn tiếp tục duy trì ở chủ đề sau.

- Công cụ đo bằng  phương pháp bài tập chuẩn bị tranh ảnh có thể bằng sản phẩm của cô và trẻ, tranh ảnh, hoạ báo...dễ sưu tầm

VII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi và triển khai đến toàn bộ giáo viên lớp 5 tuổi.

- Tổ chức và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện bộ Chuẩn

- Tuyên truyền với phụ huynh về bộ Chuẩn qua bảng tuyên truyền, qua các cuộc họp.

- Tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi bảng kiểm, đề ra biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nếu cần thiết.

2. Đối với giáo viên:

- Giáo viên 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng bảng kiểm và bộ công cụ đo theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban chất lượng.

- Giáo viên tổ chức theo dõi đánh giá trẻ theo các bảng kiểm đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thông qua phiếu theo dõi trẻ ở nhà và trao đổi hàng ngày

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về Bộ chuẩn tại góc tuyên truyền của lớp. Treo bảng tổng hợp đánh giá trẻ sau mỗi bảng kiểm ở cửa lớp để phụ huynh tiện theo dõi và cùng phối hợp.

- Phát tờ rơi cho phụ huynh

- Xây dựng 4 bảng kiểm: Mỗi bảng từ 30- 40 chỉ số (Kể cả chỉ số mới và chỉ số chưa đạt được của bảng kiểm trước hoặc những chỉ số đã đạt nhưng vẫn duy trì)

- Thiết kế các bài tập công cụ đo.

 

                                                                                                                          T/M Ban chất lượng

 Nơi nhận                                                                                                                     Hiệu phó

PGD, BGH (Để B/c)

Tổ CM (Thực hiện)

Lưu CM

 

 

                                                                                                                                   Văn Thị Hoa

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Phú Xá - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :