KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHỔ YÊN

TRƯỜNG MNHỒNG TIẾN 2

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA  NHÂN DÂN

 NĂM HỌC 2012 –2013 

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013;

căn cứ vào  Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012 – 2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Phổ Yên, với chức năng giám sát là chính, Ban TTND trường mầm non Hồng Tiến 2, xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012– 2013 như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực giám sát trong nhà trường. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh giám sát mọi hoạt động trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

B. Nhiệm vụ cụ thể:

I. Củng cố tổ chức, lực lượng thanh tra:

1. Đối với Ban thanh tra nhân dân :

 Có kế hoạch đề cử cộng tác viên thanh tra tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2012 – 2013.

-  Tiếp tục phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đối với nhà trường:

- Tiếp tục quán triệt trong đơn vị về tính chất, tác dụng của hoạt động thanh tra để có sự thống nhất cao và tích cực hợp tác trong quá trình thực hiện.

- Đề nghị Đ/c Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng tay nghề của mỗi CBGV.

- Các tổ khối chuyên môn của nhà trường tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên. Lưu trữ đầy đủ dữ liệu vào hồ sơ thanh tra giáo viên.

3. Đối với BCH Công đoàn

- Phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường và hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn, đề nghị BCH Công đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

- Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát được quy định tại Nghị định 99/2005/NĐ-CP, không làm thay công việc kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thanh tra:

1. Thanh tra chuyên môn:

1.1. Giám sát công tác quản lí giáo dục và công tác giáo dục:

 Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Ban TTND Trường mầm non Hồng Tiến 2 xây dựng nội dung thanh tra gồm:

a) Giám sát về số lượng, chất lượng cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường. Đánh giá về tỉ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên, số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng giáo viên.

b) Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển, công tác tuyển sinh đầu năm, nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá: thực hiện nội dung chương trình, chăm sóc và giáo dục trẻ, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, thi học kì, thi học sinh giỏi,...

d) Thực hiện kế hoạch chăm sóc và giáo dục; kết quả giáo dục, kĩ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, phòng chống các dịch bệnh

đ) Giám sát công tác quản lí giáo dục của đ/c hiệu trưởng nhà trường bao gồm:

- Thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục, đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp.

- Thực hiện 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục; tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết KNTC; thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học.

- Công tác kiểm tra, quản lí chuyên môn.

- Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

e) Giám sát việc bảo quản cơ sở vật chất, kĩ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, phòng chức năng...

g) Giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2012 – 2013:“Tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” chính là giám sát các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá, các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác quản lí giáo dục…) theo nội dung 3 công khai.

h) Tiếp tục giám sát việc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”gồm: giám sát việc hình thành và hoạt động của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, công tác tự học tự bồi dưỡng, khả năng ứng dụng và cập nhật thông tin vào giảng dạy của mỗi GV, kế hoạch triển khai, kinh phí đầu tư, quy trình mua sắm, chất lượng thiết bị, hiệu quả sử dụng.

1.2. Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo:

 Giám sát hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung sau:

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật; chấp hành quy chế của ngành, nội quy của cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, kết quả giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 2. Giám sát việc thực hiện hành chính:

2.1. Giám sát các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao:

a) Cơ cấu tổ chức và nhân sự: giám sát việc xây dựng tổ chức các tổ, khối chuyên môn và nhân sự bố trí trong các tổ, khối về mức độ thiếu, đủ, thừa, chuẩn trình độ đào tạo, hợp lí về cơ cấu. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

  b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản:

- Giám sát việc quản lí, bảo quản các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và làm việc.

- Giám sát công tác quản lí các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, kinh phí chương trình mục tiêu,… công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

- Giám sát việc đổi mới quản lí tài chính: xác định nguồn ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương, mua sắm trang thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng, các khoản chi khác); việc sử dụng học phí; chi tiêu các khoản đóng góp XHH giáo dục.

2.2. Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” ; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.3. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

 

3. Giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Giám sát việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan; xây dựng kế hoạch thực hiện Phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; việc xây dựng và thực hiện các định mức, chế độ, tiêu chuẩn; thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm, thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:

 Giám sát việc tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại, tố cáo trong đơn vị; việc tổ chức thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tại cơ quan; việc thực hiện các quy định trong công tác tiếp dân…. Kiên quyết xử lí những trường hợp sai phạm, lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định, vượt cấp, cố ý gây rối làm mất đoàn kết nội bộ.

 Trên đây là nội dung kế hoach hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Trường mầm non Hồng Tiến 2,  năm học 2012 – 2013.

                                                                                                                                       Hồng Tiến, ngày 20 /10/2012

                                                                                                                                                  Trưởng ban TTND

 

                                                                                                                                                             Đã ký

                                                                                                                                                         Bùi Thị Hiền

 

 

Địa chỉ : Xã Hồng Tiến - Huyện Phổ Yên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.762.339