KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT

TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

     ĐẢNG BỘ  XÃ TÂN ĐỨC                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

                                                                           Tân Đức, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐIỂM CHI UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

      Trên tinh thần Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng uỷ xã Tân Đức về công tác tự phê bình, kiểm điểm,  Chi bộ Trường Mầm non Tân Đức đã tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với tập thể Chi uỷ, cá nhân các đồng chí trong Chi uỷ và đảng viên trong Chi bộ.

Thời gian tiến hành kiểm điểm: Ngày 3/12/2012 (một ngày)

Địa điểm: Tại trường Mầm non Tân Đức

Thành phần: Đại biểu – Đ/c Đào Minh Hải – Huyện ủy viên- Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã Tân Đức cùng  toàn thể đảng viên trong chi bộ

Các bước tiến hành:

   1) Kiểm điểm tập thể Chi uỷ

      - Đại diện Chi uỷ thông qua Tổng hợp ý kiến nhận xét, phê bình của Ban Thường vụ, Các đoàn thể và tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

      - Đại diện Chi uỷ thông qua Tiếp thu ý kiến nhận xét, phê bình. Và trình bày báo cáo giải trình

      - Đại diện Chi uỷ thông qua Báo cáo tự kiểm điểm của Chi uỷ.

      - Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến nhận xét, phê bình.

      - Chi uỷ tiếp thu ý kiến phê bình của Chi bộ

      - Bỏ phiếu biểu quyết việc tự kiểm điểm của Chi uỷ.

    Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Tổng số đảng viên:17

Số ĐV có mặe

Số ĐV vắng mặt

Số phiếu phát ra

Số phiếu thu về

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu không

hợp lệ

Số ĐV đánh giá kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra

Số DV đánh giá kiểm điểm không đạt yc đề ra

Chính thức

Dự bị

16

1

17

0

16

16

16

0

16 = 100 %

0 = 0 %

 

2) Kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Chi uỷ:

    *Theo trình tự từ đ/c Bí thư đến Phó Bí thư và Chi uỷ viên

      - Cá nhân đọc bản tự kiểm điểm trước Chi bộ.

      - Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến nhận xét, phê bình.

      - Tiếp thu ý kiến nhận xét, phê bình của Chi bộ

    * Bỏ phiếu biểu quyết

      - Số đảng viên trong Chi bộ: 17

         + Đảng viên chính thức: 16

         + Đảng viên dự bị: 1

      - Đảng viên tham gia biểu quyết: 16

      - Đảng viên không tham gia biểu quyết: 1

      - Số phiếu phát ra: 16

      - Số phiếu thu về: 16

      - Số phiếu hợp lệ: 16

      - Số phiếu không hợp lệ: 0

    Kết quả:

 

TT

 

Họ tên

 

Chức vụ

Số đảng viên tham gia

biểu quyết

Số đảng viên đánh giá

kiểm điểm

đạt yêu cầu đề ra

Số đảng viên đánh giá

kiểm điểm không

đạt yêu cầu đề ra

SL

%

SL

%

1

Nguyễn Thị Thông

Bí thư

16

16

100

0

0

2

Hoàng Văn Thể

P.Bí thư

16

16

100

0

0

3

Đào Thị Huyên

Chi uỷ viên

16

16

100

0

0

 3) Kiểm điểm các đảng viên trong Chi bộ

      - Theo thứ tự từ đảng viên cao tuổi đến đảng viên trẻ

      - Từng đảng viên đọc bản tự kiểm điểm

      - Thảo luận, đóng góp ý kiến nhận xét, phê bình

      - Tiếp thu ý kiến nhận xét, phê bình của Chi bộ.

    * Bỏ phiếu biểu quyết

      - Số đảng viên trong Chi bộ: 17

         + Đảng viên chính thức: 16

         + Đảng viên dự bị: 1

      - Đảng viên tham gia biểu quyết: 16

      - Đảng viên không tham gia biểu quyết: 1

      - Số phiếu phát ra: 16

      - Số phiếu thu về: 16

      - Số phiếu hợp lệ: 16

      - Số phiếu không hợp lệ: 0

    Kết quả:

 

TT

 

Họ tên

Số đảng viên tham gia

biểu quyết

Số đảng viên đánh giá

kiểm điểm

đạt yêu cầu đề ra

Số đảng viên đánh giá

kiểm điểm không

đạt yêu cầu đề ra

SL

%

SL

%

1

Phạm Thị Mai

16

16

100

0

0

2

Dương Thi Hải

16

16

100

0

0

3

Nguyễn Thị Xuyên

16

16

100

0

0

4

Trịnh Thị Thái Bình

16

16

100

0

0

5

Dương Thị Phương

16

16

100

0

0

6

Tạ Thị Thắm

16

16

100

0

0

7

Nguyễn Ngọc Tú

16

16

100

0

0

8

Bùi Thị Thúy

16

16

100

0

0

9

Đào Thị Huyền

16

16

100

0

0

10

Nguyễn Thị Hòa

16

16

100

0

0

11

Đào Thị Vân

16

16

100

0

0

12

Nguyễn Thị Huệ

16

16

100

0

0

13

Nguyễn Thị Nga

16

16

100

0

0

14

Dương Thị Thùy

16

16

100

0

0

 Thư ký: Đào Thị Huyên

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :