HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

ngày 14 tháng 4  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên

Trường mầm non Tân Hương

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Họ và tên hiệu trưởng : Ngô Thị Tố Nga                   Năm học 2011 - 2012

<>

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

10

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

9

 

3. Lối sống, tác phong

10

 

4. Giao tiếp, ứng xử

9

 

5. Học tập, bồi dưỡng

9

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

10

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

9

 

8. Khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non

9

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non

9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

9

 

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường

9

 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

9

 

12. Quản lý trẻ em của nhà trường

9

 

13. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

9

 

14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

9

 

15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

9

 

16. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

9

 

17. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

9

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội

18. Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ

8

 

19. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

9

 

 

Tổng điểm, tổng số tiêu chí tương ứng

173

 

 

Xếp loại: Xuất sắc

 

 

Các minh chứng :

1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:

TC1: 1.1 Gương mẫu và vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước

- 1.3. Thực hiện tiết kiệm trong nhà trường, không để xảy ra lãng phí

TC2: 2.2. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

TC3: 3.3. Có kế  hoạch làm việc và phương pháp giải quyết công việc khoa học và sáng tạo.

TC4: 4.1.Gần gũi, tôn trọng, đối xử công bằng và giúp đỡ giáo viên trong các hoạt động CSGD trẻ, gân gũi yêu thương, tôn trọng trẻ..

TC5: 5.3. Có bằng đại học sư phạm mầm non, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ  bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2 :

TC6: 6.1. Có bằng đại học sư phạm mầm non, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ  bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.

TC7: 7.1.Thực hiện soạn giáo án đầy đủ theo quy định.

TC8: 8.1. Có kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường.

3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:

TC9:  9.1. Có bằng đại học sư phạm mầm non, chứng chỉ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý.

TC 10: 10.2. Có đầy đủ kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và giáo dục từng độ tuổi

TC 11: 11.2. Có đầy đủ biên bản, sổ nghị quyết, các loại kế hoạch;

- 11.7. Đầy đủ hồ sơ về đánh gía xếp loại : theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các loại đánh giá xếp loại khác ( Công chức, viên chức, thi đua khen thưởng...), sổ kiểm tra đánh giá giáo viên

TC12:  12.2. Có danh sách trẻ đi học của từng độ tuổi

TC13:  13.1. Đầy đủ các kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục của từng độ tuổi

TC14:  14.2. Có đầy đủ hồ sơ về quản lý tài chính: Các quy định chi tiêu nội bộ, các báo cáo công khai;

TC 15:  15.2. Có đầy đủ hồ sơ và quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường

TC 16: 16.2. Quản lý đầy đủ các văn bản và  hồ sơ về thanh tra giáo dục

TC 17: 17.1. Phối hợp với các đoàn thể xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ

4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:

TC18: 18.3. Xây  dựng kế hoạch hoạt động của trường  họp với ban đại diện cha mẹ trẻ để thống nhất thực hiện

TC19: 19.1. Kế hoạch và các tờ trình về công tác CSGD trẻ của nhà trường tham mưu với UBND xã

Đánh giá chung :

1. Những điểm mạnh :  Lãnh, chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2. Những điểm yếu :  Đôi khi giải quyết công việc chưa khoa học

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :

- Tiếp tục lãnh chỉ đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu với các cấp để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013

Tân Hương  ngày 30  tháng 05 năm 2012

(Chữ kí của hiệu trưởng)

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo: . . . . . . . . . . . . . .

Trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA
ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên hiệu trưởng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : . . . . . . . . .

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

3. Lối sống, tác phong

 

4. Giao tiếp, ứng xử

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

8. Khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non

9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường

 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

12. Quản lý trẻ em của nhà trường

 

13. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

 

14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

16. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

17. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội

18. Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ

 

19. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 

 

Tổng điểm

 

 

 

Chú ý : Cách cho điểm :

- Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;

- Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm. Nếu không ghi đủ, phiếu sẽ bị loại.

 

Nhận xét chung :

1. Những điểm mạnh :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Những điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .

Người đánh gía

(Có thể không ghi)

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phổ Yên

Trường mầm non Tân Hương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Họ và tên hiệu trưởng : Ngô Thị Tố Nga                   Năm học : 2011 - 2012

<>

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí (*)

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

3. Lối sống, tác phong

 

 

4. Giao tiếp, ứng xử

 

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

 

8. Khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non

 

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường mầm non

9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

 

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường

 

 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

 

12. Quản lý trẻ em của nhà trường

 

 

13. Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

 

 

14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

 

15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

 

16. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

 

17. Thực hiện dân chủ các hoạt động của nhà trường

 

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội

18. Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ

 

 

19. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 

 

 

Tổng điểm

 

 

 

Xếp loại (**)

 

 

Ghi chú: (*) Điểm tiêu chí là điểm trung bình cộng (làm tròn, lấy số nguyên) từ các phiếu của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

(**) Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại và xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc (171 – 190 điểm); Khá (133 điểm trở lên); Trung bình (95 điểm trở lên); Kém (dưới 95 điểm, hoặc có tiêu chí 0 điểm, hoặc tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3 có tiêu chí dưới 5 điểm).

A. Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

1. Những điểm mạnh :

- Ý kiến của đa số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ý kiến khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Những điểm yếu:

- Ý kiến của đa số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ý kiến khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Ý kiến của cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức:

1. Ý kiến của các phó hiệu trưởng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Ý kiến của cấp ủy Đảng (đại diện tổ chức cơ sở Đảng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Ý kiến của BCH Công đoàn trường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. Ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .

Người tổng hợp

(Đại diện tổ chức Đảng hoặc BCH Công đoàn)

(Kí và ghi rõ họ, tên)

 

 

 


PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phổ Yên

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Họ và tên hiệu trưởng : Ngô Thị Tố Nga                   Năm học : 2011 - 2012

Trường mầm non Tân Hương

1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng và tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá xếp loại hiệu trưởng

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

173

Xuất sắc

176

Xuất sắc

 

2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của thủ trưởng cơ quan quản  lý trực tiếp:

a. Những điểm mạnh

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b. Những điểm yếu

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

c. Chiều hướng phát triển

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

d. Xếp loại

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 

…………, ngày….. tháng….. năm 2012

THỦ TRƯỞNG

 


 

 

Địa chỉ : Xã Tân Hương - Huyện Phổ Yên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.864.218