TỔ CHỨC HỘI THI " CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI"

     

           LĐLĐ HUYỆN PHÚ LƯƠNG

            CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                         

               Số: 30/HD -CĐGDH

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


                      Phú Lương, ngày 10  tháng 5 năm 2013

 

 

HƯỚNG  DẪN 

Tổ chức hội thi "Cán bộ nữ công giỏi"

 trong nữ CNVCLĐ năm 2013 ngành GD&ĐT huyện Phú Lương  

    

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-LĐH ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Phú Lương về việc tổ chức hội thi "Cán bộ nữ công giỏi" trong nữ CNVCLĐ năm 2013 huyện Phú Lương.

Thực hiện Chương trình công tác Nữ công năm 2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Phú Lương. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Phú Lương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ nữ công giỏi” trong nữ CNVCLĐ trực thuộc ngành GD&ĐT Phú Lương năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Thông qua Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012; Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam những vấn đề liên quan đến lao động nữ, Đại hội XV Công đoàn  tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn huyện Phú Lương, Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Giáo dục Phú Lương, Đại hội phụ nữ các cấp, thiết thực chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

 2. Phát huy tài năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp vận động quần chúng của cán bộ nữ công tại các cấp Công đoàn.

3. Thông qua Hội thi nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân cán bộ nữ công giỏi các CĐCS trực thuộc.

          II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Hình thức tổ chức:

- Cấp Công đoàn cơ sở các trường học: Tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức hội thi cho phù hợp như: Thi viết, thi hái hoa dân chủ, thi sân khấu hóa. 

- Cấp Công đoàn Giáo dục huyện: Thi sân khấu hóa.

2. Thời gian tổ chức: 

- Cấp Công đoàn cơ sở các trường học: Tổ chức trong quý II, III/2013 (kết thúc trước ngày 30/9/2013).

- Cấp Công đoàn Giáo dục huyện: Tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2013.

- Cấp LĐLĐ huyện: Tổ chức vào tháng 7/2013.

3. Đối tượng dự thi:

- Cấp công đoàn cơ sở các trường học: Cán bộ nữ công và nữ đoàn viên công đoàn của đơn vị, khuyến khích nam CNVCLĐ tham gia.

- Cấp Công đoàn Giáo dục huyện: Cán bộ nữ công và nữ đoàn viên công đoàn được lựa chọn qua Hội thi cấp cơ sở.

- Cấp LĐLĐ huyện: Cán bộ nữ công và nữ đoàn viên công đoàn được lựa chọn từ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở.

III. NỘI DUNG THI

1. Những kiến thức, hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 những vấn đề liên quan đến lao động nữ; Luật Bình đẳng Giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh Dân số, Nghị quyết Đại hội Công đoàn; Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết 11/NQ-BCT ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nghị quyết 06b ngày 29/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, Chỉ thị 49/CT-TW Ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

 2. Xử lý các tình huống trong quá trình triển khai, thực hiện các hoạt động nữ công,  trong giáo dục nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc.

3. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

 IV.  HỘI THI CẤP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

 1. Hình thức: Thi sân khấu hóa, tổ chức theo cụm công đoàn hoặc từng CĐCS.

2. Thành phần, số lượng: 

- Cụm công đoàn hoặc từng CĐCS: Mỗi đơn vị thành lập 01 đội tham dự hội thi.

- Số lượng: + Đối với thi theo cụm công đoàn: Mỗi đội gồm có 05 người, trong đó 03 cán bộ nữ công và 02 nữ đoàn viên công đoàn (hoặc nam ĐVCĐ).

                             + Đối với thi theo từng công đoàn cơ sở: Mỗi đội gồm có 05 người, trong đó 01 cán bộ nữ công và 04 nữ đoàn viên công đoàn (hoặc nam ĐVCĐ).

3. Nội dung thi: Gồm 3 phần.

          - Mỗi đội phải thi 03 phần thi bắt buộc.

- Tổng điểm:  Cả 03 phần thi là 40 điểm.

          * Phần 1. Màn chào hỏi : "Giới thiệu chúng tôi là ai"  (Tối đa 10 điểm).

          - Yêu cầu: Giới thiệu sinh động, vui tươi, đậm đà bản sắc ngành nghề, truyền thống của địa phương, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, và kết quả công tác vận động nữ CNVCLĐ của đơn vị...

          - Thời gian: Từ 5-7 phút.

          - Ngoài 05 thành viên trong đội có thể huy động thêm CNVCLĐ của đơn vị mình tham gia.

          * Phần 2: Trả lời câu hỏi nghiệp vụ và ứng xử tình huống : (Tối đa 20 điểm).

- Yêu cầu: Đội thi cử đội trưởng lên bốc thăm câu hỏi, toàn đội thảo luận trong 30 giây sau đó cử 01 thành viên trả lời cho mỗi câu hỏi (các thành viên khác trong đội có thể bổ sung sau khi người đại diện của đội trả lời).                               

          - Câu hỏi nghiệp vụ: 05 câu hỏi dạng trắc nghiệm trong thời gian 5 phút, mỗi câu trả lời đúng theo đáp án được 03 điểm. Tối đa 15 điểm.

          - Câu hỏi ứng xử tình huống: 01 câu thời gian 3 phút, trả lời đúng, có mở rộng, liên hệ thực tiễn, diễn đạt hay. Tối đa 05 điểm.

          * Phần 3: Thi năng khiếu (tối đa 10 điểm).

- Hình thức: Hát, múa, thơ, tiểu phẩm, kịch nội dung phù hợp với chủ đề Hội thi.

- Ngoài 05 thành viên trong đội có thể huy động thêm CNVCLĐ của đơn vị mình tham gia.

- Thời gian: Tối đa 7 phút

4. Điểm cho từng phần thi.

- Cộng điểm khuyến khích cho đội có trang phục, hóa trang: Đẹp, phù hợp từ 03-05 điểm.

- Trừ từ 02- 05 điểm nếu quá thời gian quy định: tính vào số điểm ở phần thi đó.

* Tổng điểm cho cả 03 phần thi:  40 điểm.

V.  HỘI THI CẤP LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

- Công đoàn Giáo dục huyện sẽ lựa chọn 01 đội tham gia thi cấp LĐLĐ huyện vào tháng 7/2013.

VI. KINH PHÍ

Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn và các Ban, Ngành chức năng liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức hội thi và giải thưởng tại cấp mình cũng như tập luyện tham dự hội thi các cấp.

VII. KHEN THƯỞNG

1. Đối với hội thi cấp cơ sở:

- Căn cứ vào kế hoạch Hội thi, các đơn vị tự xây dựng cơ cấu giải, tiền thưởng cho phù hợp.

2. Đối với hội thi cấp Công đoàn Giáo dục huyện:  Trao giải theo cụm CĐCS hoặc từng CĐCS.

`        - Cấp chứng nhận và tiền thưởng cho các đội tham dự thi đạt giải theo cơ cấu giải.

* Giải nhất cho 03 phần dự thi:

   + Màn chào hỏi hay nhất;

  + Phần thi nghiệp vụ tốt nhất;

  + Phần trả lời ứng xử tình huống hay nhất.

(Quá trình diễn ra Hội thi Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thực tế, có thể thay đổi và bổ sung cơ cấu giải thưởng cho phù hợp).

VIII. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN:  

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Danh sách trích ngang của các thí sinh: Họ tên, tuổi, chức vụ, nghề nghiệp, số năm công tác, những thành tích nổi bật.

- Tóm tắt lời giới thiệu về đơn vị mình ngắn, gọn: (01 trang A4)

- Nội dung tiết mục văn nghệ phần năng khiếu.

2. Thời gian đăng ký:

- Sau khi có thống nhất của BTV Công đoàn Giáo dục huyện về thành lập đội thi cấp huyện của các CĐCS thi theo cụm công đoàn hoặc thi theo từng CĐCS, Công đoàn ngành sẽ thông báo cụ thể thời gian đăng ký.

IX. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức Hội thi cấp Công đoàn Giáo dục huyện gồm: BTV, BCH Công đoàn Giáo dục huyện, Lãnh đạo PGD&ĐT Phú Lương, Các phòng, Ban, cá nhân liên quan.

2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Hội thi: Xây dựng kế hoạch, Quy chế, bộ đề cương câu hỏi, thành lập Ban giám khảo và chuẩn bị các nội dung cho Hội thi.

3. Đối với cấp công đoàn cơ sở: Căn cứ và nội dung kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, các phòng ban chức năng để thành lập ban tổ chức hội thi cấp mình, đồng thời chỉ đạo, tuyên truyền tới 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình có hiệu quả và báo cáo kết quả cuộc thi về Thường trực Công đoàn ngành (Trước tháng 9/2013); chuẩn bị cho thành lập đội tuyển tham dự Hội thi cấp Công đoàn Giáo dục huyện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện tại các đơn vị. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, các đơn vị báo cáo về Thường trực Công đoàn ngành để được giải đáp.

- Số Điện thoại: 0280.3 774 789.

(Bộ câu hỏi nghiệp vụ, ứng xử và thi viết được gửi kèm hướng dẫn này để các đơn vị tham khảo)

                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                      CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                   

Nơi nhận:                                                                            (Đã ký)

- Ban Nữ công LĐLĐ huyện (B/c);                                                                                   

- BTV,BCH CĐN;

- 63 CĐCS (T/h);

- Lưu CĐN.                                                                                 

                                                                                  Hoàng Văn Khởi

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Địa chỉ : Mầm non Yên Đổ Phú Lương
Mọi chi tiết xin liên hệ :