KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN HÈ 2012

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

Số: 1461 /KH-SGD&ĐT                                 Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2012      

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hè 2012

 

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-BGDĐT ngày 26/3/2012 về bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; Thực hiện công văn số 537/CV-BTGTU ngày 11/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2012;

Căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2012 cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đối với từng cấp học cụ thể như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng

- Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên toàn ngành những kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc;

- Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, chú trọng việc tổ chức các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ  năng, thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới nhà trường, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học;

- Duy trì và tiếp tục phát triển kết quả của các lớp tập huấn có nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên các cấp học trong những năm học trước.

II. Nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng

  1. Nội dung bồi dưỡng

1.1.Về nhận thức tư tưởng chính trị

- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với từng cấp học cụ thể. Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của Kết luận Hội nghị lần thứ ba và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Những vấn đề kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Nguyên và nghị quyết Đại hội, chương trình hành động của Đảng bộ địa phương theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2.Về chuyên môn nghiệp vụ

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động, động viên đội ngũ CBQL, giáo viên tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục;

  - Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Tiếp tục bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên các nội dung và cách đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông; thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn đối với Hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông và Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Triển khai hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn cấp phó đối với phó hiệu trưởng các trường mầm non, trường phổ thông và phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Tiếp tục bồi dưỡng năng lực giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh.

- Bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học như bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, quản lý nhân sự, công tác kế toán, thư viện, y tế học đường, bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục môi trường, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học; tăng cường sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học nhằm đổi mới toàn diện nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục;

- Bổ sung kiến thức mới, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học. Tổ chức tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý, giảng dạy giữa các đơn vị giáo dục.

2. Hình thức và phương pháp bồi dưỡng

 - Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng, thông qua các lớp bồi dưỡng tập trung kết hợp với sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, hội thi giáo viên và việc tự bồi dưỡng của CBQL,

 

giáo viên và nhân viên; tổ chức hội thảo đơn vị trường, cụm trường; tổ chức tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý, giảng dạy…

    - Kết hợp bồi dưỡng trong hè và tự bồi dưỡng trong năm học theo nhu cầu của cán bộ quản lý, giáo viên, của cơ sở giáo dục.

    - Phương pháp bồi dưỡng: Hướng dẫn lý thuyết, chú trọng thực hành, kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận, làm việc nhóm, báo cáo kết quả...

III. Kế hoạch bồi dưỡng

- Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học, ngành học thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian bồi dưỡng: Bồi dưỡng trong 2 tháng hè, kết hợp với bồi dưỡng trong năm học 2012-2013.

1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị

         Các Phòng Giáo dục - Đào tạo, trường THPT, các Trung tâm GDTX và đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy để triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), những vấn đề kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Nguyên và nghị quyết Đại hội, chương trình hành động của Đảng bộ địa phương cho tất cả CBQL và giáo viên thuộc phạm vi quản lý.

2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

2.1. Bồi dưỡng ở cấp tỉnh

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và yêu cầu thực tế của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các ngành học, cấp học do các phòng chức năng thuộc Sở tổ chức trong tháng 7 và tháng 8 năm 2012.

Lưu ý: Lịch bồi dưỡng cấp tỉnh được đính kèm theo công văn này và có thể sẽ được bổ sung, thay đổi theo kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn của Bộ GD&ĐT.

2.2. Bồi dưỡng ở cấp huyện (thành, thị) và cấp trường

Các Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm GDTX, các trường MN,TH,THCS trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên trong hè phù hợp với đặc điểm từng ngành học, cấp học thuộc địa phương, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng những nội dung thiết thực nhằm giúp CBQL, giáo viên giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại về công tác quản lý, về kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đồng thời chọn cử CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 1.1. Phòng Tổ chức Cán bộ

   -  Là đầu mối giúp Lãnh đạo Sở quản lý, điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở để phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện. Hướng dẫn, kiểm

tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên và nhân viên trong hè của các phòng GD&ĐT, các trường THPT và đơn vị trực thuộc.

    - Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên và nhân viên và báo cáo đánh giá công tác bồi dưỡng hè 2012 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

   1.2. Phòng GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN - GDTX

- Các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng theo những chuyên đề đã đăng ký; trực tiếp làm giảng viên hoặc mời báo cáo viên lên lớp xây dựng nội dung, chuyên đề bồi dưỡng, chỉ đạo công tác biên soạn tài liệu và phương tiện khác (thiết bị, băng hình…). Hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong phạm vi chuyên môn của mình, thông báo với phòng Tổ chức cán bộ (đơn vị đầu mối) về tiến độ thực hiện và kết quả bồi dưỡng, chủ động thực hiện các nội dung bồi dưỡng của Vụ chủ quản theo hướng dẫn.

- Căn cứ nội dung bồi dưỡng theo Kế hoạch của mỗi cấp học để triệu tập và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo tiến độ.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên đối với các đơn vị cơ sở theo cấp học phụ trách.  

   1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phối hợp xây dựng, tổng hợp, thẩm định dự toán, phân bổ, hướng dẫn quyết toán và sử dụng kinh phí bồi dưỡng cho các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.

   1.4. Văn phòng Sở

Hỗ trợ các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cho những lớp bồi dưỡng CBQL, giáo viên tổ chức tại Văn phòng Sở theo đề nghị cụ thể của các phòng chuyên môn.

2. Các Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở

- Trên cơ sở kế hoạch khung của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục- Đào tạo, các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên trong hè của đơn vị. Kế hoạch bồi dưỡng gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức Cán bộ) trước ngày 20/7/2012 để tổng hợp và theo dõi;

- Bố trí đủ kinh phí; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết (báo cáo viên, tài liệu, thiết bị…) kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của từng loại hình bồi dưỡng;

- Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của đơn vị và tạo các điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả.

3. Kinh phí thực hiện

- Theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Theo Hướng dẫn số 513/HD/LN:TC-BTCTU-NV ngày 09/4/2011 của Sở Tài chính - Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Nội vụ Thái Nguyên về việc thực hiện Thông tư số 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

4. Thực hiện chế độ báo cáo

 Đơn vị có trách nhiệm tổ chức lớp học thực hiện tổng kết và gửi báo cáo công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Sở Giáo dục và Đào tạo - Ban chỉ đạo bồi dưỡng hè  trước ngày 20/9/2012.

Nơi nhận báo cáo: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên.

Các đơn vị có thể liên lạc qua điện thoại: 0280.3841069 hoặc 0912 232 503.

(bà Trần Thị Thúy) Email: tranthithuy.so@thainguyen.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè 2012 đến CBQL, giáo viên thuộc phạm vi quản lý; đồng thời có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và huy động CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn của Sở./.                                                                            Nơi nhận:                                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Cục NG&CBQLGD (để báo cáo);                                                                     

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(để b/c, phối hợp);

- Đ/c Ma Thị Nguyệt- Phó CT UBND tỉnh (để b/c);                                                  (Đã ký)

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh (để b/c);

- Các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);

- Các phòng thuộc Sở (để thực hiện);

- Lưu TCCB, VT.                                                                                           Bùi Đức Cường                          

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :