Danh sách E-mail các trường THCS
I. Trung học cơ sở:
 
Trường THCS Dương Thành: c2duongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Thanh Ninh: c2thanhninh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Lương Phú: c2luongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn 
Trường THCS Kha Sơn: c2khason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Hương Sơn: c2huongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Xuân Phương: c2xuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Đức: c2tanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Hòa: c2tanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Thành: c2tanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Kim: c2tankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Khánh: c2tankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Bảo Lý: c2baoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Đào Xá: c2daoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Bàn Đạt: c2bandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Đồng Liên: c2donglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Thượng Đình: c2thuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Trần Phú: c2tranphu.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Nhã Lộng: c2nhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Úc Kỳ: c2ucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Nga My: c2ngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Hà Châu: c2hachau.phongpb@thainguyen.edu.vn
II. Tiểu học:   
Trường TH Dương Thành:
Trường TH Lương Phú:


thduongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
thluongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn 
Trường TH Kha Sơn:

thkhason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Hương Sơn:

thhuongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Xuân Phương:

thxuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Đức:

thtanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Hòa:

thtanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Thành:

thtanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Kim:

thtankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Khánh:

thtankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Bảo Lý:

thbaoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Đào Xá:

thdaoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Bàn Đạt:

thbandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Đồng Liên:

thdonglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Thượng Đình:

ththuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Điềm Thuỵ:

thdiemthuy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Nhã Lộng:

thnhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Úc Kỳ:

thucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Nga My:

thngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Hà Châu:

thhachau.phongpb@thainguyen.edu.vn
III. Mầm non:
Trường MN Dương Thành:
Trường MN Thanh Ninh:
mnduongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
mnthanhninh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Lương Phú: mnluongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn 
Trường MN Kha Sơn: mnkhason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Hương Sơn: mnhuongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Xuân Phương: mnxuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Đức: mntanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Hòa: mntanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Thành: mntanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Kim: mntankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Khánh: mntankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Bảo Lý: mnbaoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Đào Xá: mndaoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Bàn Đạt: mnbandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Đồng Liên: mndonglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Thượng Đình: mnthuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Điềm Thuỵ: mndiemthuy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Nhã Lộng: mnnhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Úc Kỳ: mnucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Nga My: mnngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Hà Châu: mnhachau.phongpb@thainguyen.edu.vn
 
 (NTT - Phòng GD&ĐT Phú Bình)
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :