Danh sách Website các trường THCS:
   
 Trường THCS Dương Thành:
http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2duongthanhpb.aspx
Trường THCS Thanh Ninh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2thanhninhpb.aspx
Trường THCS Lương Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2luongphupb.aspx 
Trường THCS Kha Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2khasonpb.aspx
Trường THCS Hương Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2huongsonpb.aspx
Trường THCS Xuân Phương: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2xuanphuongpb.aspx
Trường THCS Tân Đức: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanducpb.aspx
Trường THCS Tân Hòa: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanhoapb.aspx
Trường THCS Tân Thành: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanthanhpb.aspx
Trường THCS Tân Kim: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tankimpb.aspx
Trường THCS Tân Khánh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tankhanhpb.aspx
Trường THCS Bảo Lý: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2baolypb.aspx
Trường THCS Đào Xá: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2daoxapb.aspx
Trường THCS Bàn Đạt: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2bandatpb.aspx
Trường THCS Đồng Liên: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2donglienpb.aspx
Trường THCS Thượng Đình: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2thuongdinhpb.aspx
Trường THCS Trần Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tranphupb.aspx
Trường THCS Nhã Lộng: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2nhalongpb.aspx
Trường THCS Úc Kỳ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2uckypb.aspx
Trường THCS Nga My: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2ngamypb.aspx
Trường THCS Hà Châu: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2hachaupb.aspx
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :