MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHUYẾN HỌC GIAI ĐOẠN 2007 - 2012
ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG LÀM LẠI BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN THEO MẪU VÀ GỬI VỀ HKH HUYỆN TRƯỚC 23/11/2012.

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


BIÊN BẢN

Họp Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 9/11/2012, tại hội trường tầng 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Phú Lương tiến hành họp bình xét các tập thể và cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng tại Đại hội Biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu huyện Phú Lương lần thứ III giai đoạn 2007 - 2012.

Có mặt: 5/6

Vắng 01: Bà Hoàng Thị Đài (Có lý do)

Chủ trì: Ông Hoàng Quốc Hiếu – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

Thư kí: Ông Lâm Việt Phương – Thường trực Hội Khuyến học huyện.

Nội dung: Ông Hoàng Quốc Hiếu – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện quán triệt nội dung và yêu cầu của cuộc họp, thong qua báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể; các thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến.

 Hội nghị đã tham gia ý kiến và thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 gia đình; 3 dòng họ; 7 chi hội khuyến học xóm, bản, Hội Khuyến học huyện, xã, thị trấn và 03 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2007 - 2012(Có danh sách kèm theo ).

 

Ban Thường vụ HKH huyện đã thống nhất biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, kết quả 5/5 =100% nhất trí trình Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 09 cá nhân (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10' cùng ngày, biên bản đã được thông qua và nhất trí 100%./.

 

 

Thư kí

 

 

 

 

Lâm Việt Phương

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Quốc Hiếu

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 


BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

 

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2012, tại Hội trường gác II Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1- Ông Lâm Việt Phương                      - Tổ trưởng

2- Ông  Bùi Đăng Tài                             - Uỷ viên

3- Ông Phan Đình Tường                       - Uỷ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2007 - 2012.

Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện có mặt: 5/6 thành viên, vắng 01 (có lý do):

Số phiếu phát ra                 = 5 phiếu

Số phiếu thu về                  = 5 phiếu

Số phiếu hợp lệ                  = 5 phiếu

Số phiếu không hợp lệ       =   0 phiếu

I. Trình Chủ tịch UBND huyện tặng khen thưởng 5 gia đình; 3 dòng họ; 07 chi hội khuyến học xóm, bản, Hội Khuyến học huyện, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 03 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho quỹ Khuyến học huyện.

* Kết quả bỏ phiếu như sau:

I. GIA ĐÌNH HIẾU HỌC TIÊU BIỂU:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

P. bầu

Đạt %

1

Trần Thị Thu Hà

Xóm 6, xã Sơn Cẩm

5/5

100

2

Phạm Đức Lợi

Xã Phấn Mễ

5/5

100

3

Cao Văn Bình

Xóm Làng, xã Yên Đổ

5/5

100

4

Lê Thị Kim Hoa

Xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng

5/5

100

5

Trần Văn Nguyên

Xã Tức Tranh

5/5

100

 

II. DÒNG HỌ HIẾU HỌC TIÊU BIỂU:

STT

Dòng họ

Địa chỉ

P. bầu

Đạt %

1

Dòng họ Khổng Văn

Xã Phấn Mễ

5/5

100

2

Dòng họ Phan Đình

Xã Ôn Lương

5/5

100

3

Dòng họ Trịnh

Xã Tức Tranh

5/5

100

 

 

III. CỘNG ĐỒNG KHUYẾN HỌC TIÊU BIỂU:

STT

Tên tập thể

P. bầu

Đạt %

1

Chi hội Khuyến học Xóm Bản Cái, xã Ôn Lương

5/5

100

2

Chi hội Khuyến học Xóm Làng, xã Yên Đổ

5/5

100

3

Hội Khuyến học huyện Phú Lương

5/5

100

4

Hội Khuyến học Xã Hợp Thành

5/5

100

5

Hội Khuyến học Xã Phú Đô

5/5

100

6

Hội Khuyến học Xã Sơn Cẩm

5/5

100

7

Hội Khuyến học Xã Phấn Mễ

5/5

100

 

IV. DOANH NGHIỆP:

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

P. bầu

Đạt %

1

Chi nhánh Khai thác và Chế biến Khoáng sản - Công ty Luyện kim màu Việt Bắc

Xóm Khe nác, xã Yên Đổ

5/5

100

2

Công ty xây dựng Bắc Ninh

TP Thái Nguyên

5/5

100

3

Công ty TNHH Phú Thuận

TK Cầu Trắng, TT Đu

5/5

100

 

 

 

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện và làm căn cứ để đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hoàng Quốc Hiếu

             

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

           

 

 

 

Lâm Việt Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân).

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

 

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm  …..

 

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG …
(1)

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(ghi đầy đủ, không viết tắt)

I- Đặc điểm, tình hình:

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên (bí danh), ngày tháng, năm sinh; quê quán, nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác …

II- Thành tích đạt được:

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng xuất, chất lượng, hiệu quả … đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận
(ký, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị (2)
(ký, đóng dấu)

 …………………………………………………………………………………

Ghi chú:

- (1): Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương.

- (2): Đối với cá nhân: ký và ghi rõ họ, tên.

 

Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài).

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm  …

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG …
(1)

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(ghi đầy đủ, không viết tắt)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình:

- Đối với tập thể ghi rõ trụ sở chính tại Việt Nam (nếu đơn vị, cá nhân làm việc tại Việt Nam). Cơ sở thành lập, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động.

- Đối với cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn …

II- Thành tích đạt được:

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của tập thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam (2).

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán …) và các hoạt động từ thiện, nhân đạo …

- Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới …

III- Các hình thức khen thưởng đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng:

 Thủ trưởng đơn vị phối hợp hoạt động xác nhận (3)
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 ………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

- (1): Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

- (2): Đối với công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh cần thống kê kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 03 năm, 05 năm (tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng).

- (3): Đối với các công ty liên doanh với Việt Nam.

- (4): Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc kết thúc giai đoạn công tác tại Việt Nam.

          Mẫu số 9: Bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng".

1- Kích thước:

- Chiều dài: 400 mm, chiều rộng: 300 mm.

- Hoa văn bên trong: chiều dài 320 mm, chiều rộng 230mm

2- Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/m2.

3- Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1).

4- Nội dung:

- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).

Khoảng trống

- Dòng 3: Thẩm quyền quyết định (3).

- Dòng 4: Tặng danh hiệu … (4).

- Dòng 5: Tập thể lao động xuất sắc (hoặc Đơn vị quyết thắng) (5).

Khoảng trống

- Dòng 6: Tên đơn vị (cá nhân) được tặng thưởng (6).

- Dòng 7: Thành tích (7).

Khoảng trống

- Dòng 8:  + Bên trái: Quyết định số, ngày, tháng, năm.

                 + Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (8)

- Dòng 9:  + Bên trái: Số sổ vàng (9).

                 + Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (10).

Khoảng trống (3,5 cm): chữ ký, dấu

- Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (11).

 ……………………………………………………………………………………

Ghi chú:

- (1): Đối với cơ quan quản lý nhà nước in hình Quốc huy; các cơ quan, tổ chức khác in biểu tượng của cơ quan, đơn vị.

- (2): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (chữ in đậm, màu đen).

+ Dòng chữ: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (chữ thường, đậm, màu đen).

- (3): Thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 79 Luật Thi đua, Khen thưởng (chữ in, màu đỏ).

- (4): Chữ in, màu đen.

- (5): Chữ in, màu đỏ.

- (6), (7), (8), (9): Chữ thường, màu đen.

- (10): Chữ in, màu đen.

- (11): Chữ thường, màu đen.

- Cỡ chữ trong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bảo hình thức đẹp, trang trọng.

(Quốc huy)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

TẶNG DANH HIỆU

CHIẾN SỸ THI ĐUA TỈNH NAM ĐỊNH

 

Ông Nguyễn Văn A

Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009

 

Quyết định số:    ngày     /      /2010

Vào sổ số:        /QĐ-KT

Nam Định, ngày    tháng    năm 2010
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn B

 


Mẫu số 10: Bằng chứng nhận danh hiệu: "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến", “Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ tiên tiến", "Thôn (ấp, bản, làng, tổ dân phố) văn hóa", "Gia đình văn hóa".

1- Kích thước:

- Chiều dài: 360 mm, chiều rộng: 270 mm.

- Hoa văn bên trong: chiều dài 290 mm, chiều rộng 210 mm

2- Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/m2.

3- Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1).

4- Nội dung:

- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).

Khoảng trống

- Dòng 3: Thẩm quyền quyết định (3).

- Dòng 4: Tặng danh hiệu … (4).

- Dòng 5: Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, thôn (ấp, bản, làng, tổ dân phố văn hóa), Gia đình văn hóa (5).

Khoảng trống

- Dòng 6: Tên đơn vị (cá nhân) được tặng thưởng (6).

- Dòng 7: Thành tích (7).

Khoảng trống

- Dòng 8: + Bên trái: Quyết định số, ngày, tháng, năm.

                + Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (8)

- Dòng 9: + Bên trái: Số sổ vàng (9).

                + Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (10).

Khoảng trống (3,5 cm): chữ ký, dấu

- Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (11).

 …………………………………………………………………………………

Ghi chú:

- (1): Đối với cơ quan quản lý nhà nước in hình Quốc huy; các cơ quan, tổ chức khác in biểu tượng của cơ quan, đơn vị.

- (2): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (chữ in đậm, màu đen).

+ Dòng chữ: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (chữ thường, đậm, màu đen).

- (3): Thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 80 Luật Thi đua, Khen thưởng và điểm b khoản 3 mục I Thông tư này (chữ in, màu đỏ).

- (4): Chữ in, màu đen.

- (5): Chữ in, màu đỏ.

- (6), (7), (8), (9): Chữ thường, màu đen.

- (10): Chữ in, màu đen.

- (11): Chữ thường, màu đen.

- Cỡ chữ trong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bảo hình thức đẹp, trang trọng.

(Quốc huy)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM NINH, TỈNH NAM ĐỊNH

TẶNG DANH HIỆU

TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009

 

Quyết định số:    ngày     /     /2010

Vào sổ số:        /QĐ-KT

Nam Định, ngày    tháng    năm 2010
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn C

 

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :