TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CÁC MODULE

   

Thực hiện công văn số 877/NGCBQLGD – NG ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về việc đăng tải bộ tài liệu BDTXGV lên mạng.

Thực hiện công văn số 890/NGCBQLGD – NG ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng.

Thực hiện công văn số 1094/SGD&ĐT - TCCB  ngày 021 tháng 10 năm 2013 của Sở giáo dục Thái Nguyên  về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng.

Hiện nay Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã đưa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên lên mạng để các giáo viên các cấp học khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên. Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu là: http://taphuan.moet.gov.vn

Các đồng chí giáo viên có thể tìm tài liệu theo địa chỉ trên hoặc vào mục tài nguyên của trường TH Ba Hàng để tải Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT và tài liệu tập huấn từng module.

(lưu ý khi tải từng bài về xong muốn mở tài liệu để xem bạn thấy xuất hiện một bảng nhỏ yêu cầu điền mật khẩu thì bạn hãy điền các số 123456 rồi bấm OK)

Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261