HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 - 2012 Ở CẤP TIỂU HỌC

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC  & ĐT

 


Số : 402 /CV – GD & ĐT

V/v: Hướng dẫn thực hiện

nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 đối với giáo dục Tiểu học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Phổ Yên, ngày 7  tháng 9  năm  2011

 

HƯỚNG DẪN

NHIỆM VỤ NĂM  HỌC 2011 - 2012  Ở CẤP TIỂU HỌC

 

Căn cứ Công văn số 5438/BGDĐT-GDTH, ngày 17/ 8/ 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 2038/SGD&ĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của cấp tiểu học năm học 2011 - 2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học huyện Phổ Yên cụ thể như sau:

A . NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2011 - 2012, các trường Tiểu học tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

2. Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí học sinh Tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2012; duy trì và phát huy chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ I, triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I lần 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ II, mở rộng quy mô trường, lớp có tổ chức bán trú cho học sinh.

3. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ  PHONG TRÀO THI ĐUA

 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích đội ngũ nhà giáo, nhân viên và cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Không tổ chức dạy học trước chương trình và thi tuyển học sinh vào lớp 1. Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí; đánh giá đúng chất lượng giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT - BGDĐT, ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT, ngày 22/7/2008 của Bộ GD và ĐT  về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào các hoạt động:

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và đủ nhà vệ sinh ( kể cả ở các điểm trường ) cho học sinh và giáo viên.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, dân ca...Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

- Tổ chức khai giảng năm học mới (với phần lễ và phần hội ) trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng cho học sinh lớp 5, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trước khi ra trường.

- Tiến hành đánh giá, công nhận các trường đạt danh hiệu "trường học thân thiện, học sinh tích cực", tổ chức giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở địa phương.

II. THỰC HIỆN KH GIÁO DỤC VÀ KH THỜI GIAN NĂM HỌC

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Các trường, lớp dạy học 1 buổi/ ngày

Tiếp tục thực hiện chương trình theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với lớp 1 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 5 tiết/ buổi, tối thiểu 5 buổi/ tuần.

Nội dung hoạt động  giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/ tháng) được thực hiện tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/ Kĩ thuật, theo hướng dạy học phù hợp thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hóa, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

1.2. Các trường, lớp dạy học 2 buổi/ ngày

Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với trường, lớp 2 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

+ Về nội dung: Giáo viên được chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp nêu ở điểm 1.1 mục II và  điểm 2 mục III của công văn này; thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

            Đối với những trường khó khăn, trường có đông học sinh dân tộc thiểu số ( TH Thành Công 3, TH Phúc Thuận 1, 3 ), việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày chủ yếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học, củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt, Toán hoặc tăng cường tiếng Việt.

       G  iáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Trường có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.

+ Tổ chức bán trú: Khuyến khích các trường tổ chức bán trú cho học sinh; linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú: tổ chức nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh. Nhà trường cần có đầy đủ hồ sơ theo dõi hoạt động của lớp bán trú, tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo  sức khoẻ học sinh.

         + Động viên cha mẹ học sinh đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

2. Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012

Kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của cấp Tiểu học thực hiện theo quyết định số 1445/QĐ-UBND, ngày 13 /6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Các quy định về số buổi học trong tuần, thời gian cho mỗi tiết học, chào cờ đầu tuần, nghỉ chuyển tiết, nghỉ vui chơi, thể dục giữa giờ... thực hiện như đã hướng dẫn ở năm học trước.

III. CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Chương trình

a) Thực hiện theo Quyết định 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học;  Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở Tiểu học; Hướng dẫn thực hiện tài liệu giáo dục địa phương đối với các môn ít giờ.

b) Theo hướng dẫn của Bộ, thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu theo hướng “giảm tải” các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.

Việc tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giáo viên.

          Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học từ lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD & ĐT ở các trường có đủ điều kiện.

Tiếp tục thực hiện dạy học ngoại ngữ từ lớp 3, thời lượng 2 tiết/ tuần.

c) Chuẩn bị triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có các văn bản hướng dẫn riêng.

2. Sách

 - Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Tiếng Việt 1

(tập 1)

2. Tiếng Việt 1

 (tập 2)

3. Vở Tập viết 1

(tập 1)

4. Vở Tập viết 1

(tập 2)

5. Toán 1

6. Tự nhiên và

Xã hội 1   

1. Tiếng Việt 2

(tập 1)

2. Tiếng Việt 2

(tập 2)

3. Vở Tập viết 2

(tập 1)

4. Vở Tập viết 2

 (tập 2)

5. Toán 2

6. Tự nhiên và

Xã hội 2

 

1. Tiếng Việt 3

 (tập 1)

2. Tiếng Việt 3

 (tập 2)

3. Vở Tập viết 3

(tập 1)

4. Vở Tập viết 3 (

tập 2)

5. Toán 3

6. Tự nhiên và

Xã hội 3

 

1. Tiếng Việt 4

 (tập 1)

2. Tiếng Việt 4

 (tập 2)

3. Toán 4

4. Đạo đức 4

5. Khoa học 4

6. Lịch sử và

Địa lí 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Kĩ thuật 4

1. Tiếng Việt 5

 (tập 1)

2. Tiếng Việt 5

 (tập 2)

3. Toán 5

4. Đạo đức 5

5. Khoa học 5

6. Lịch sử và

 Địa lí 5

7. Âm nhạc 5

8. Mĩ thuật 5

9. Kĩ thuật 5

Ngoài sách quy định tối thiểu, từ năm học này, học sinh sẽ có thêm sách về phần giáo dục địa phương thuộc một  số môn ít giờ.

+ Môn Tin học: sử dụng cuốn Cùng em học Tin học  quyển 1, quyển 2, quyển 3 của NXBGD.

+ Môn Tiếng Anh: sử dụng các bộ sách như  Let’s Go , Let’s Learn English.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Các trường xây dựng tủ sách dùng chung, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Các trường tiếp tục áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện” phù hợp điều kiện thực tế. Có nhiều biện pháp sáng tạo nhằm phát huy giá trị của Thư viện 01, Thư viện tiên tiến và Thư viện thân thiện, đồng thời luôn bổ sung làm phong phú các tủ sách của thư viện. Phát động  phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Những trường có điểm trường lẻ cần có kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu sách và phục vụ bạn đọc ở tất cả các điểm trường. Tổ chức tốt các hoạt động thư viện nhằm phục vụ tốt nhất bạn đọc. 100% các trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức “ Ngày Hội sách ” vào ngày 23/4/2012. Giao cho trường TH Trung Thành I tổ chức điểm “ Ngày Hội sách”.

- Đối với giáo viên, ngoài yêu cầu tối thiểu phải có sách GK, sách GV, tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức các môn học cần phải có một số tài liệu chuyên môn và sách tham khảo cần thiết theo sự chỉ đạo hướng dẫn của các cấp quản lí chuyên môn ( Phòng GDTH và Vụ GDTH ) như: Văn học và tuổi trẻ; Toán tuổi thơ; Chuyên đề giáo dục; Thế giới trong ta....

3. Thiết bị dạy học

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục TBDH tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội ( như đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kĩ năng sống…).

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành. Tổ chức thi đồ dùng tự làm cấp trường.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO DẠY HỌC

1. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học; đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiếp tục thực hiện tinh thần văn bản 896/BGDĐT-GDTH, ngày 13/2/2006. Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phải đạt được các yêu cầu cơ bản:

+  Giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học (giáo án) bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng bài. Thực hiện nghiêm túc quy định của Phòng Giáo dục về việc soạn giáo án tại công văn số 291/CV – GDĐT, ngày 24 tháng 8 năm 2011.

+ Quan tâm đến từng học sinh trong lớp, giảng dạy theo đúng yêu cầu chuẩn kiến thức và kĩ năng, sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp để mọi học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

         + Bên cạnh việc nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy từng bài ở lớp được phân công phụ trách, giáo viên cần phải nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên... của các lớp khác để hiểu được cấu trúc hệ thống, mức độ yêu cầu kiến thức và kỹ năng phục vụ hiệu quả cho giảng dạy.

+ Duy trì sinh hoạt tổ, khối chuyên môn hàng tuần, tập trung vào một số nội dung sau: soạn bài tập thể, xây dựng tiết dạy mẫu, dự giờ, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề cấp trường; sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh...tham khảo các tiết dạy đã ghi hình; rèn chữ viết trên bảng lớp theo mẫu chữ hiện hành, rèn phát âm và kĩ năng kể chuyện, thực hành kĩ năng thiết kế bài dạy trên phần mềm soạn thảo Power Point, Violet, phần mềm Trí Việt ...

+ Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm, luân phiên một lần/tháng tại các đơn vị; thành lập tổ giáo viên cốt cán của cấp học nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập tích cực tại các nhà trường.

+ Thực hiện việc thay đổi chỗ ngồi học của học sinh trong lớp 1 tháng/1 lần; xưng hô trong trường học theo đúng quy định.

+ Quan tâm đặc biệt đến từng học sinh yếu kém ở trong lớp, đặc biệt là các học sinh yếu kém về môn Tiếng Việt, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ số học sinh này đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng. Nhà trường phải có hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của học sinh yếu kém của từng lớp.

2. Kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh

Thực hiện thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ GD ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học và công văn số 717/BGDĐT-GDTH, ngày 11/2/2010 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT.

Việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu.

Các trường tự ra đề và  tổ chức việc khảo sát chất lượng học sinh lớp 2, 3, 4, 5 vào đầu năm học đối với 2 môn Tiếng Việt và Toán làm căn cứ để xây dựng kế hoạch dạy học, điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng học sinh ở trong lớp. Báo cáo kết quả khảo sát  ( có đối chiếu với kết quả năm học trước )và đề khảo sát, hướng dẫn chấm về Phòng Giáo dục trước ngày 20 tháng 9 năm 2011.

Tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên; Trao đổi thường xuyên thông tin về chất lượng học sinh trong lớp giữa các giáo viên trực tiếp giảng tại lớp đó. Thực hiện việc bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành CTTH giữa trường Tiểu học với trường THCS.

Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm cần đặc biệt coi trọng việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất theo yêu cầu quy định trong chuẩn kiến thức, kỹ năng. Trong hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh, tuyệt đối không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc khách quan, chính xác.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học thực hiện theo công văn số 5276/BGD&ĐT-GDTH, ngày 25/5/2007 và thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Đối với số học sinh chưa được công nhận HTCT Tiểu học ở năm học trước, các trường có trách nhiệm bố trí cho các em học lại lớp 5.

Trong hè, tổ chức ôn tập, kiểm tra cho học sinh yếu ở các lớp 1, 2, 3, 4 và hướng dẫn ôn tập, kiểm tra để xét HTCT cho số học sinh lớp 5 chưa được công nhận HTCT ở lần 1.

3. Dạy học các môn tự chọn: Tiếng Anh  và Tin học

 Thực hiện chương trình theo Quyết định số 16/2006/BGD&ĐT - QĐ, ngày 5/5/2006.

+ Môn Tin học: sử dụng cuốn "Cùng em học Tin học" quyển 1, quyển 2, quyển 3 của NXBGD. Các trường cần cài đặt đủ các trò chơi, các phần mềm học tập phục vụ cho môn Tin học.

+ Đối với môn Tiếng Anh, bộ sách dùng cho học sinh phải đồng bộ, phù hợp chương trình, đảm bảo chất lượng tốt về nội dung và hình thức, đảm bảo tính khoa học, tính hiện đại. Huy động các nguồn kinh phí trong và ngoài ngân sách để đầu tư thiết bị, trả thù lao cho giáo viên. Sử dụng giáo viên hợp đồng theo đúng quy định của Luật lao động.

4. Học 2 buổi/ngày

- Giữ vững tỉ lệ 100% các lớp học 2 buổi/ ngày, trong đó khuyến khích mở rộng, nâng cao số lượng và chất lượng lớp học bán trú, tiếp tục coi đó là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển giáo dục.

5. Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

a. Dạy  học cho học sinh dân tộc thiểu số

Thực hiện theo các công văn: số 896/BGDĐT-GDTH, ngày 13/2/2006 ; số 8114/BGDĐT, ngày 15/9/2009 ; số 145/TB-BGDĐT, ngày 2/7/2010 về việc dạy học Tiếng Việt cho phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh dân tộc. Căn cứ vào trình độ tiếng Việt của học sinh dân tộc ở địa phương, các trường TH Thành Công 3, TH Phúc Thuận 1, TH Phúc Thuận 3 tập trung giảng dạy tốt môn Tiếng Việt để học sinh dân tộc tiếp thu có hiệu quả nội dung, chương trình Tiểu học.

b. Giáo dục trẻ khuyết tật

Thực hiện quy định về giáo dục hoà nhập dành cho trẻ khuyết tật ban hành theo quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 25/5/2006; thông tư 39/2009/TT-BGDĐT quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn và Luật người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011).

- Các trường phân loại tật, lập hồ sơ theo dõi trẻ khuyết tật theo đúng quy định.

- Học sinh khuyết tật là đối tượng được quan tâm chăm sóc để được hưởng quyền giáo dục. Đối với trẻ khuyết tật nặng giáo viên chỉ cần lựa chọn một số môn học phù hợp với năng lực của các em để dạy. Các môn còn lại tổ chức cho các em tham gia và chỉ xem xét sự tiến bộ của học sinh. Tuyệt đối không được xem là ngồi nhầm lớp đối với đối tượng học sinh khuyết tật.

-         Thanh tra chuyên đề về giáo dục trẻ khuyết tật.

V. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

1. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phấn đấu đạt 50% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2012; Sử dụng phần mềm để quản lí dữ liệu về đối tượng phổ cập theo độ tuổi.

Nắm vững, theo dõi chính xác số lượng trẻ em trong độ tuổi tiểu học và số trẻ chưa đến tuổi tiểu học ở từng thôn (xóm) trong xã; Nắm chắc số học sinh ở các xã khác đến học tại nhà trường và có sự trao đổi thông tin với nhà trường thuộc xã khác trong địa bàn huyện có học sinh đến học để phối hợp theo dõi; Huy động triệt để trẻ trong độ tuổi ra lớp, vận động triệt để học sinh bỏ học trở lại lớp ( nếu có ); Từng tháng, từng học kì các trường phải báo cáo chính xác kịp thời số liệu học sinh bỏ học ( nếu có ); Theo dõi chặt chẽ số học sinh chuyển trường; Bổ sung cập nhật các loại số liệu trong bộ hồ sơ phổ cập của đơn vị xã, báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả phổ cập năm 2011.

Thực hiện các công việc chuẩn bị cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2011 - 2012 bắt đầu từ tháng 01/2012.

2. Xây dựng trường  chuẩn Quốc gia

- Đối với trường TH Thuận Thành phải đánh giá thật cụ thể thực trạng của từng tiêu chuẩn, định rõ thời gian phấn đấu và các biện pháp cụ thể để thực hiện. 

- Đối với các trường đã đạt Chuẩn Quốc gia cần tiếp tục củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất, tránh nguy cơ tụt chuẩn. Đối với các trường đã đạt chuẩn được 5 năm (TH Hồng Tiến 1, TH Minh Đức, TH Tân Hương, TH Thành Công 1, TH Trung Thành 2) tiến hành kiểm tra, rà soát theo tiêu chuẩn, để được công nhận lại chuẩn mức độ 1 lần 2 vào tháng 4 năm 2012.

- Nghiêm túc thực hiện đánh giá Mức chất lượng tối thiểu của trường, điểm trường theo Quyết định số 55/2007/QĐ - BGD & ĐT, ngày 28/9/2007.

VI. TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL GIÁO DỤC

1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên về dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; năng lực đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, quản lý thư viện. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Giám hiệu đối với mọi hoạt động của nhà trường; chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình các môn học, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng học sinh, thể hiện rõ nét vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lý nhà trường; thực hiện “ ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo Thông tư số 09/2009/TT – BGD&ĐT, ngày 7 tháng 5 năm 2009 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và theo chỉ thị số 47/2008/CT – BGD&ĐT.

 

2. Thực hiện nghiêm túc và thực chất việc đánh giá giáo viên, đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn.

3. Chỉ đạo sát công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải theo dõi, nắm chắc học sinh về mọi mặt, đặc biệt là sự tiến bộ trong học tập của học sinh sau từng bài học ở từng môn học cụ thể. Các trường cần chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa các giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cùng một lớp góp phần nâng cao chất lượng buổi 2.

4. Sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để từng đối tượng học sinh đều đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng. Chống khuynh hướng dạy quá tải từ phía giáo viên.

 5. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo chuyên môn của  Bộ GD, Sở GD, Phòng GD về sách giáo khoa, sách giáo viên, vở viết và tài liệu tham khảo. Hiệu trưởng trường Tiểu học phải hướng dẫn, kiểm soát đồng thời chịu trách nhiệm về việc sử dụng sách, vở,  tài liệu tham khảo trong trường theo quy định tại công văn 3913/VP, ngày 18/05/2004  và điều 28 của Điều lệ trường Tiểu học (ban hành theo thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010).

6. Làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước hết là đối với phụ huynh học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để khai thác, tranh thủ huy động những nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

           7. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng với nhiều hình thức  cho giáo viên, nhân viên để nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

8. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, chính xác quy định về báo cáo,  thống kê; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục;

9. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên đi tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

10. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm tiếp thu, truyền đạt và xây dựng hệ thống kế hoạch để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của năm học đồng thời tiến hành việc sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi học kỳ và cuối năm học.

VII. ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÍ VÀ TRONG DẠY HỌC

- Các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên, khả năng sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý và dạy học, kĩ năng soạn và trình chiếu bài giảng trên phần mềm Power Point, phần mềm Violet,  phần mềm Trí Việt. Đối với các trường có bảng tương tác phải thực hiện việc soạn giảng trên bảng tương tác. Tích cực khai thác sử dụng INTENET để phục vụ công tác quản lí, giảng dạy và học tập.

- Huy động, khai thác các nguồn lực để trang bị mới cơ sở vật chất cho công nghệ thông tin, mua các phần mềm, trang bị thêm các loại thiết bị CNTT để hỗ trợ cho công tác quản lý và dạy học theo hướng dẫn, đồng thời bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị CNTT đã có.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Web của Phòng Giáo dục, đưa tin bài, ảnh kịp thời về các hoạt động của trường lên trang Web của trường mình.

VIII. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

1. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; giao lưu cán bộ quản lí giỏi cấp huyện (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2012) để chuẩn bị tham gia giao lưu CBQL giỏi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2012) và  giáo viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ tư (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2012).

2. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, liên hoan tiếng hát dân ca, festival “Khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội ”, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, tham gia thí nghiệm Toàn cầu về Hoá học do UNESCO phát động…phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh Tiểu học. Tổ chức Liên hoan đàn piano kĩ thuật số ( dự kiến tháng 11/2011 ); triển khai phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” ở một số đơn vị có điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Mua mới, thay thế, sửa chữa, sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn, ghế học sinh theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT.

Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh Tiểu học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.

4. Tổ chức giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 3, 4, 5; thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức “ Tuổi thơ khám phá cấp trường ”.

5. Công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc Quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số: 83/2008/QĐ – BGD&ĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ BGD&ĐT; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

- Năm học 2011 - 2012, tất cả các trường ( trừ trường TH Hồng Tiến 1, TH Ba Hàng, TH Đồng Tiến, TH Tân Hương, TH Trung Thành 1, TH Đắc Sơn 1, TH Đông Cao ) đăng kí đánh giá ngoài.

7. Xây dựng Thư viện tiên tiến, Thư viện tiên tiến xuất sắc, Thư viện thân thiện:

Các trường đã đạt chuẩn thư viện theo QĐ số 01, thư viện tiên tiên tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, bổ sung sách cho tất cả các tủ sách, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở trung tâm và các điểm trường lẻ, lập kế hoạch xây dựng Thư viện tiên tiến, Thư viện tiên tiến xuất sắc, Thư viện thân thiện. Phòng Giáo dục giao cho các trường TH Tiên Phong 2, TH Phúc Thuận 1, TH  Vạn Phái 2, TH Vạn Phái 1, TH Thành Công 2  xây dựng thư viện tiên tiến; các trường TH  Hồng Tiến 1, TH Trung Thành 1, TH Ba Hàng, TH Phúc Thuận 2 xây dựng Thư viện tiên tiến xuất sắc ( Thời hạn hoàn thành dự kiến tháng 5/2012).

8. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trang trí trường, lớp học (sáng tạo, đẹp và phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi), bố trí sắp xếp văn phòng khoa học, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại trung tâm và tất cả các điểm trường lẻ. Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em; chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác giáo dục của nhà trường với công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các trường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phổ biến đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận lập kế hoạch, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của trường phải gửi về Phòng GD&ĐT để theo dõi và chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời bằng văn bản về Phòng GD&ĐT( Tổ Tiểu học).

Trên đây là nội dung nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với cấp Tiểu học huyện Phổ Yên. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDTH Sở:( Để báo cáo)

- Các trường TH: ( Để thực hiện)

- Lưu: VP, GDTH

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( đã kí )

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ : TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863261