KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

     PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁ XUYÊN

             

              Số: 25/KH-THBX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Bá Xuyên, ngày 23  tháng 7 năm 2013


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013

 

 


          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;

          Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;   Căn cứ vào kế hoạch số 20/ SGD&ĐT ngày 12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2013;

Căn cứ vào công văn số 382/ PGD&ĐT-GDTH ngày 4/7/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Công về việc chỉ đạo các đơn vị công việc hè 2013 và chuẩn bị cho năm học 2013 - 2014;

Căn cứ vào năng lực và tình hình thực tế đội ngũ giáo viên của nhà trường;

Trường Tiểu học  Bá Xuyên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên nhà trường năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

- Mục đích: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL-GV-NV trong trường, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục hiện nay và nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Yêu cầu : Thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên của trường.

 Bồi dưỡng thường xuyên liên tục và có kế hoạch.

Thực hiện bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

          Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên toàn trường.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

*.  Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy Thái Nguyên và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*.  Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

          Nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên ở nội dung bồi dưỡng 2 vào thời gian bồi dưỡng hè (tháng 8/2013), cụ thể:

          - Nội dung giáo dục địa phương các môn học ít giờ: 12 tiết

          - Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 18 tiết

2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)  60 tiết/năm học/giáo viên. Mỗi giáo viên tự lựa chọn 04 modul bồi dưỡng đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Giáo viên đăng ký với nhà trường để được tạo điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả.

Sau khi giáo viên đăng ký 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2013 trường tiểu học Bá Xuyên lập kế hoạch  như sau:

Thời gian

Nội dung

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết)

Tháng 7/ 2013

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

TH1: Một số vấn đề về tâm lý học dạy học ở tiểu học

1. Tâm lý học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học.

2. Tâm lý học về sự hình thành kĩ năng  học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lý học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu học
Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lý học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục trong trường tiểu học

10

Tháng 8/ 2013

Tăng cường năng lực triển khai dạy học.

TH15:Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3, phương pháp hỏi đáp

4. Phương pháp bàn tay nặn bộtHiểu được mục đích, đặc điểm , quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học

9

Tháng 9/ 2013

Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập.

TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (Phòng học cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh., nhà trường-phụ huynh ...)
Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần, hiểu ý nghĩa và cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần

13

Tháng 10-11- 12/ 2013

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và UDCNTT trong dạy học

TH23: Mạng Internet- tìm kiếm và khai thác thông tin

1. những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

2. Cách sử dụng một trình duyệt Web.

3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

Biết cách sử dụng một trình duyệt Web

Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet


Biết cách gửi và nhận thư điện tử

12

Tháng 1–2/ 2014

Tăng cường năng lực triển khai dạy học

 

TH16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

 

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực.

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập.

5. kĩ thuật học tập hợp tác …Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học

9

Tháng 3 - 4 / 2014

Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

3. Phân loại kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học:

- Đánh giá kiến thức

- Đánh giá kĩ năng

- Đánh giá thái độ

Hiểu được chức năng cơ bản và nguyên tắc đánh giá kết quả học tập.

Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học.

Xác lập được nội dung đánh giá.

7

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường và cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX theo hướng dẫn của Sở, và thông tư 32 của Bộ GD&ĐT.

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường với Phòng GD&ĐT Sông Công.

- Nhà trường chỉ đạo và triển khai mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên, phân công giảng viên và người phụ trách lớp tập huấn.

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA

          Công tác kiểm tra được tiến hành bằng nhiều hình thức ( thường xuyên, định kì , đột xuất …)

          Kiểm tra định kì như sau:

+ Nội dung bồi dưỡng 1: Viết bài thu hoạch. ngay sau khi học tập bồi dưỡng xong

+ Nội dung bồi dưỡng 2 và Modul TH1: Kiểm tra vào cuối tháng 8/2013.

+ Nội dung bồi dưỡng 3: Modul T7: kiểm tra vào cuối tháng 9/2013

                                       Modul TH 23: Kiểm tra vào cuối tháng 12/2013

                                       Modul TH 16: : Kiểm tra vào cuối tháng 2/2014

                                      Modul TH 24: : Kiểm tra vào cuối tháng 4/2014

          Cách đánh giá: Theo mục V công văn số 20/KH-SGD&ĐT ngày 12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

VI. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:                                                                                               P  HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (b/c);

- Lưu: VP, CM(1b).

                                                                                   Đồng Văn Dũng

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Bá Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803862836