KẾ HOẠCH Học tập, thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUAN TRIỀU  CHI BỘ TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Số: 36/CB-TH HVT                           Quan Triều, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Học tập, thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người về thăm Thái Nguyên

 ngày 01/01/1964

 

Thực hiện kế hoạch số 02 –KH/ĐU, ngày 10/03/2013 của Đảng Ủy phường Quan Triều về việc “Học tập, thấm nhuần lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964”. Chi bộ trường tiểu học Hoàng Văn Thụ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

          I. Mục đích,yêu cầu:

          1. Mục đích:

          - Giúp cán bộ, giáo viên, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về những tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, nhất là qua những tháng năm Bác và Trung Ương ở tại ATK Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; 07 lần Bác chính thức trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh ta kể từ khi người rời ATK để tiếp quản Thủ đô (tháng 10/1954)

          - Hiểu rõ về truyền thống cách mạng, truyền thống lao động, chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, những chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp cụ thể để “Ra sức làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” như lời Bác Hồ căn dặn.

          - Liên hệ và vận dụng vào từng tổ chuyên môn, từng cán bộ, đảng viên để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần vượt qua khó khăn, làm cho tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

          2. Yêu cầu:

       - Trên cơ sở kế hoạch này, tổ Đảng các tổ thuộc chi bộ tiểu học Hoàng Văn Thụ thực hiện, tổ chức học tập và tuyên truyền rộng rãi các nội dung cho đông đảo cán bộ, giáo viên, đảng viên và quần chúng, thảo luận, viết thu hoạch trình bày nhận thức của mình, kế hoạch của cá nhân làm gì để góp sức vào việc thực hiên đó.

         II. Nội dung:

        1. Đối tượng học tập và tuyên truyền:

        - Đối tượng học tập: Toàn thể cán bộ giáo viên, đảng viên quần chúng trong hội đồng sư phạm nhà trường

       - Đối tượng tuyên truyền: Tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên….tuyên truyền rộng rãi đến học sinh và nhân dân.

       2. Nội dung, phương pháp :

       - Tổ đảng sinh hoạt, học tập, phổ biến nội dung của Đề cương, tổ chức thảo luận, viết thu hoạch theo yêu cầu câu hỏi (viết tay ngắn gọn không quá 4 trang A4 theo mẫu gửi kèm )

       - Tổ chuyên môn cùng các đoàn thể : Tổ chức phổ biến nội dung Đề cương tới đông đảo cán bộ, giáo viên, đảng viên, quần chúng trong hội đồng sư phạm nhà trường.

       3. Tài liệu :

       - Đề cương tuyên truyền, học tập lời căn dặn của Bác Hồ đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên khi Người đến thăm Thái Nguyên lần cuối cùng (ngày 01/01/1964)

       III. Tổ chức thực hiện:

       1. Ban chi ủy chuẩn bị toàn bộ nội dung,tài liệu học tập,tuyên truyền.

       2. Các tổ chuyên môn, tổ Đảng và các đoàn thể: Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, đảng viên và quần chúng đơn vị mình. Báo cáo kết quả số cán bộ giáo viên, đảng viên và quần chúng được học tập, tuyên truyền của đơn vị mình.

       3. Các tổ chuyên môn, tổ Đảng và các đoàn thể tổ chức học tập, gắn việc thực hiện nội dung này với nội dung của chỉ thị số 03 và đề án số 09 (về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013). Kịp thời phát hiện, uốn nắn những cán bộ giáo viên, đảng viên và quần chúng trong đơn vị mình chưa làm tốt, làm chưa đúng hoặc qua loa đối phó, nhất là việc viết bản thu hoạch cá nhân. Bản thu hoạch cá nhân phải đảm bảo về nhận thức và có liên hệ với bản thân làm gì để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường và góp phần làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Báo cáo kết quả thực hiện cần đầy đủ số liệu (số cán bộ giáo viên, đảng viên, quần chúng tham gia học tập, số bài thu hoạch ).

- Trong thời gian thực hiện, có gì vướng mắc xin liên hệ với Ban chỉ đạo để kịp thời giải quyết.

- Thời gian triển khai thực hiên xong báo cáo gửi về Ban chi ủy trước ngày 20/04/2013, để tổng hợp báo cáo Đảng ủy.

                

Nơi nhận

- Đảng ủy Quan Triều;

- Các bộ phận chuyên môn;

- Lưu chi bộ.

TM Chi bộ

Bí thư

 

 

 

Nguyễn Bích Hiền

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Quan Triều - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.844679