Hướng dẫn xét Kỷ niệm chương năm 2011

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

Phßng gi¸o dôc & §T   

Sè:   56  /CV - GD

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.

Phæ Yªn, ngµy  16   th¸ng  02  n¨m 2011

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

 

          Thực hiện công văn số 334/SGD&ĐT-VP ngày 05/02/2011 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011, phòng GD&ĐT Phổ Yên hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1.     Những căn cứ xét chọn và hoàn chỉnh hồ sơ.

Các đơn vị căn cứ Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tại Quyết định số 27/2005/BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ GD&ĐT ( Phòng GD&ĐT đã gửi cho các đơn vị trong các đợt xét trước) để xét chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình và trình hồ sơ về Phòng GD&ĐT xét duyệt.

2. Ngoài những quy định về hồ sơ tại Quy chế trên, Phòng GD&ĐT yêu cầu như sau:

2.1 Với những trường hợp được xét tặng theo mục b và mục c trong điều 4 của Quy chế: cá nhân phải phô tô kèm theo bản khai thành tích những Quyết định khen thưởng hoặc giấy chứng nhận của cá nhân theo quy định của quy chế.

2.2 Với những đối tượng cán bộ giáo viên, công nhân viên công tác trong ngành nay đã nghỉ hưu, hoặc chuyển ngành. Hồ sơ đề nghị do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hoặc chuyển ngành xét. Tuy nhiên những cá nhân này phải có giấy xác nhận của địa phương ( cán bộ hưu) hoặc thủ trưởng cơ quan ( đối với cán bộ đã chuyển ngành) không bị kỷ luật theo quy định tại điều 4 của Quy chế.

2.3 Với những cá nhân công tác ngoài ngành GD&ĐT.

Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân công tác ngoài ngành GD&ĐT là công tác cần được quan tâm và coi trọng trong quá trình ngành GD&ĐT thực hiện xã hội hoá giáo dục. vì vậy các đơn vị chủ động đề xuất và cung cấp mẫu báo cáo thành tích cho các cá nhân công tác ngoài ngành GD&ĐT có đủ điều kiện xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD&ĐT làm hồ sơ.

Để đảm bảo đúng quy định về hồ sơ, đúng quy trình xét chọn, phòng GD&ĐT hướng dẫn chi tiết thêm về một số vấn đề sau:

* Với đối tượng là những cán bộ chủ chốt của cấp xã, cấp huyện.

          - Quy trình xét chọn để trình Sở GD&ĐT.

          Hội đồng thi đua các đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, chủ động đề xuất với những cá nhân đó làm báo cáo thành tích theo quy định. Báo cáo thành tích của cá nhân đó phải có: xác nhận thành tích của đơn vị đề nghị, xác nhận thành tích và sự nhất trí của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xã ( nếu là cán bộ cấp xã) và cấp huyện. Năm 2011 ngành GD&ĐT Phổ Yên xét chọn từ 1-2 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trình Sở GD&ĐT xét chọn, để trình Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương.

          - Yêu cầu về báo cáo thành tích.

          Trong nội dung báo cáo thành tích phải nêu rõ: những đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục địa phương một cách cụ thể, có số liệu chứng minh, tránh nói chung chung; nêu rõ hiệu quả của sự đóng góp. Phải nêu rõ những thành tích nổi trội về sự phát triển Giáo dục của địa phương đó ( báo cáo thành tích phải trình bày ít nhất trong 02 trang giấy khổ A4 – có mẫu gửi kèm) .

* Các đơn vị giới thiệu cho Phòng GD những cá nhân đã hiến đất xây trường học trong giai đoạn vừa qua để ngành GD&ĐT ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT kịp thời.

3. Về hồ sơ trình HĐTĐKT ngành GD&ĐT.

- Theo yêu cầu quy định .

- Các bản tóm tắt thành tích cá nhân phải xếp theo trình tự theo danh sách đề nghị xét tặng.

- Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối cùng 15 tháng 03 năm 2011.

- Nơi nhận: Thường trực thi đua phòng GD&ĐT ( Đ/c Thảo)

          - Đơn vị nào sau khi xét chọn không có đối tượng vào diện xét tặng, đều phải báo cáo phòng GD&ĐT ngày 15/03/2011.

          - Ngoài hồ sơ quy định nộp cho phòng GD, các văn bản liên quan trong quá trình xét duyệt yêu cầu các đơn vị lưu giữ trong hồ sơ thi đua của đơn vị tối thiểu 5 năm.

          - Ngoài hồ sơ quy định bằng văn bản đề nghị nộp một đĩa có toàn thể các thông tin theo yêu cầu của một bộ hồ sơ. Yêu cầu các bản đánh vi tính theo phông chữ Times New Roman-Unicode

          * Lưu ý: Hiện nay Phòng GD&ĐT Phổ Yên vừa mới nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của các can bộ giáo viên đề nghị năm 2010. Các đơn vị có cá nhân được xét đề nghị KNC năm 2010 cử cán bộ lên nhận tại Phòng GD&ĐT Phổ Yên vào ngày 25/02/2011. 

Nơi nhận:

- UBND huyện( báo cáo)

- Như kính gửi ( thực hiện)

- Các bộ phận PGD

- Lưu VP, TĐ

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Cao

Địa chỉ : Xã Phúc Tân - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.708 538