Kế hoạch dạy nghề

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LƯU NHÂN CHÚ

Số       /KH - NT

Về việc dạy nghề PT năm học 2011 - 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Đại Từ, ngày 05 tháng  09  năm 2011

 

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11

I- Mục đích yêu cầu:

- Đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của một số nghề PT, giúp cho học sinh có khả năng vận dụng kiến thức về nghề vào thực tiễn, có ý thức tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp sau này.

- Giúp học sinh có đủ điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông theo qui định của Bộ GD&ĐT.

II- Nội dung thực hiện:

1. Căn cứ thực hiện:

- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc tổ chức dạy nghề, thi nghề PT cho học sinh THPT năm học 2011-2012.

- Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường để chọn nghề dạy cho các em học sinh cho phù hợp.

- Căn cứ vào khung chương trình của Bộ, các nghề có trong danh mục nghề lớp 11. Bộ GD&ĐT đưa vào chương trình Giáo dục nghề phổ thông lớp 11.

2. Đối tượng thực hiện: 

- Các học sinh của khối 11 năm học 2011- 2012 đều phải học nghề PT để đủ điều kiện tham gia thi cấp chứng chỉ nghề.

3. Thời gian : (Bắt đầu ngay từ đầu năm học).

Dạy cả năm học 35  tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết.

+ Kỳ I: Thực hiện 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

+ Kỳ II: Thực hiện 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

4. Các nghề chọn dạy và phân công giáo viên dạy:

          A. Nghề tin học văn phòng : 2 lớp

STT

Họ và tên

Lớp dạy

Ngày dạy hàng tuần

Ghi chú

1

Nông Việt Vương

11A3

Thứ 2

 

2

Nông Việt Vương

11A4

Thứ 7

 

          B. Nghề điên dân dung :  5  lớp

STT

Họ và tên

Lớp dạy

Ngày dạy hàng tuần

Ghi chú

1

Hà Thị Ly

11A6

Thứ 7

 

2

Hà Thị Ly

11A9

Thứ 4

 

3

Hà Thị Ly

11A10

Thứ 2

 

4

Phạm Hồng Phong

11A7

Thứ 2

 

5

Phạm Hồng Phong

11A8

Thứ 4

 

          C. Nghề làm Vườn : 3 lớp

STT

Họ và tên

Lớp dạy

Ngày dạy hàng tuần

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngân

11A1

Thứ  5

 

2

Nguyễn Thị Ngân

11A2

Thứ 6

 

3

Nguyễn Thị Ngân

11A5

Thứ 2

 

5. Phân công phụ trách và phối hợp:

- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch; bố trí GV giảng dạy phù hợp với nghề được chọn; xếp thời khóa biểu dạy học.

- Quản lý dạy nghề :

          + Đ/c bảo vệ : trực trống và mở cửa các phòng học,phòng Hội đồng

          + BGH trực quản lý ( lịch kèm theo)

- Học sinh lớp 11 trong năm học 2011-2012 được học đủ chương trình Nghề phổ thông, hoàn thành chương trình 105 tiết để được thi lấy Chứng chỉ nghề phổ thông theo qui định.

6. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- Dựa trên nội dung hướng dẫn của CV số 8608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT V/v thực hiện hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11 năm học 2007-2008.

- Việc đánh giá được thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tính điểm TB như một môn học, xếp loại theo quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại THPT ban hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập. Kỹ năng được chú trọng ở thao tác thực hành, quy trình kỹ thuật. Thái độ được thể hiện qua sự tự giác rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật trong khi học tập.

- Kết quả học Nghề phổ thông của học sinh được lấy làm tiêu chí khuyến khích khi xếp loại hạnh kiểm học kỳ, cả năm học và điều kiện để học sinh thi lấy chứng chỉ Nghề phổ thông có chế độ cộng điểm  khuyến khích khi tham thi gia tốt nghiệp THPT.

III.Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch dạy nghề phổ thông năm học 2011 - 2012 được xây dựng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Thái Nguyên, quán triệt và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

- Kế hoạch đã được BGH trường THPT Lưu Nhân Chú thống nhất triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch.

-  BGH nhà trường yêu cầu các thầy cô giáo được phân công giảng dạy, các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  Vương Lâm

 

Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :