KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW4 - KHÓA 11

ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ BÌNH

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH

Số 02-KH/ĐU

" Về việc thực hiện  NQTW4"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                        Phú Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

           - Căn cứ Kế hoạch số 21 - KH/HU, ngày 24 tháng 04 năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình khoá XXV về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

         -  Căn cứ Kế hoạch số 04 - KH/BTT, ngày 25 tháng 07 năm 2012 của Ban thường trực TW4 Huyện uỷ Phú Bình.

          - Đảng uỷ trường THPT Phú Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Nghị quyết phải đảm báo chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, thận trọng, phải đảm bảo đạt kết quả thực chất; Tránh làm hình thức, chiếu lệ.

- Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng thực hiện Nghị quyết để trù dập, vu cáo với động cơ không trong sáng.

- Người đứng đầu phải gương mẫu và có hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình.

- Cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn.

 II. NỘI DUNG

 1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

  - Đồng chí Bí thư Đảng bộ, xin ý kiến đóng góp của Đảng uỷ cấp trên đồng thời nhận ý kiến đóng góp của ba chi bộ trực thuộc cho Đảng uỷ và cá nhân đồng chí bí thư, thực hiện kiểm điểm trước toàn Đảng bộ.

  - Các đồng chí đảng viên khác thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại chi bộ đang sinh hoạt. 

2. Nội dung kiểm điểm

  Thực hiện theo Hướng dẫn đề cương viết kiểm điểm số 02-CV/BTT ngày 23

   tháng 07 năm 2012 của Ban thường trực TW4 Huyện uỷ Phú Bình (Gửi kèm theo kế hoạch cho các chi bộ).

3. Phương pháp kiểm điểm

Thực hiện tự phê bình và phê bình

Bước 1

Đồng chí Bí thư Đảng bộ lấy ý kiến đóng góp của Đảng uỷ cấp trên cho BCH Đảng bộ và cá nhân đồng chí Bí thư.

Bước 2

Đồng chí Bí thư Đảng bộ lấy ý kiến đóng góp của ba chi bộ trực thuộc cho BCH Đảng bộ và cá nhân đồng chí Bí thư.

Bước 3

BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư trình bày tự kiểm điểm trước toàn Đảng bộ để các đồng chí khác góp ý trực tiếp tại hội nghị. Sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm.

Bước 4

Các đảng viên khác trình bày tự kiểm điểm trước toàn chi bộ để các đồng chí khác góp ý trực tiếp tại hội nghị. Sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm (Cấp uỷ thực hiện trước tiếp đó là các đảng viên khác).

Bước 5

Báo cáo kết quả kiểm điểm của Đảng bộ và đồng chí bí thư cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BCH Đảng bộ thực hiện trong tháng 10 năm 2012.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đảng viên của Đảng bộ thực hiện trong tháng 10 năm 2012.

  Chú ý: Tất cả các đảng viên lần lượt trình bày bản tự kiểm điểm trước, sau đó tiếp thu các ý kiến đóng góp.

- Báo cáo BTC Huyện uỷ trước ngày 10 tháng 11 năm 2012.   

 Nơi nhận:                                                      T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

                                                                                            Bí thư

- Huyện uỷ (để báo cáo)

- Các chi bộ trực thuộc

- Các chi bộ trực thuộc

- Lưu

                                                                                                  


                                                                                    Nguyễn Xuân Bách


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tổ 2 - Thị trấn Hương Sơn - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803.867230 - Fax : 02803. 867230
Website : thptphubinh.edu.vn