Triển khai chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Năm 2014

Chuyên đề: NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM,

CHỐNG  CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

1.1. Về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm 

- Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc nhận lấy về mình. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội.

- Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác.

- Tư tưởng của Bác về trách nhiệm công dân và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

  +  Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật, hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản, bảo vệ Tổ quốc…

  + Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng vì họ là những người tiên tiến trong XH, phải đi trước một bước để mọi người noi theo. Người nhấn mạnh: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của riêng cá nhân mình.”

  + Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (ĐV), công chức đối với Tổ quốc, nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý: “ Lấy dân làm gốc”, “ sự nghiệp cách mạnh (CM) là do nhân dân tiến hành”.

1.2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

a)Tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

Nêu cao tinh thần trách nhiệm là khi được Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, dù to hay nhỏ, khó hay dễ phải làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm.

b) Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác

Tất cả mọi người ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Người khẳng định: Nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.

c) Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ và thấm nhuần chính sách. Để thực hiện cán bộ phải tuyên truyền, giải thích, hỏi han, bàn bạc với quần chúng. Tóm lại “ phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, Chính phủ, với nhân dân.”

d) Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi

Theo Bác Hồ quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn dễ dao động, ngả nghiêng.

Đối với cán bộ, ĐV, công chức bệnh quan liêu dẫn tới chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền. Trong công việc “ chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn”. Kết quả bệnh quan liêu là hỏng việc. Nguyên nhân của bệnh quan liêu do: “ Xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, không dân, không yêu thương nhân dân”. Quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ, là “ kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm ngay trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta.”

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

2.1 Về chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “ Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể”. Nó là mẹ đẻ ra sự lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa…Đây là sự nguy hiểm tiềm tàng làm cho Đảng mất dần tính cách mạng, tính trí tuệ, tính đạo đức, tính nhân dân.

Hồ Chí Minh coi việc chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. Cuộc đấu tranh đó quyết liệt không kém cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù ngoại xâm, bởi chủ nghĩa cá nhân không lộ nguyên hình, nó ẩn nấp trong tư tưởng, suy nghĩ của mỗi cá nhân và hành vi của mỗi cá nhân  đó.

2.2 Những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân

a) Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

 - Bệnh nể nang: Đồng chí mình mắc khuyết điểm, lẽ ra phải kỷ luật nhưng vì ảm tình nên chỉ phê bình qua loa cho xong chuyện.

 - Bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị: Bè cánh được lôi kéo từ những người có có họ hàng, là bà con, cháu, chắt, thân tín thậm chí mở  rộng ra là người cùng xóm, cùng quê. Lợi dụng bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, dồn những người tốt, có tài để “ tiêu diệt” đẻ thao túng.

 - Bệnh cá nhân: Nhưỡng người này trong cuộc họp thấy đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, được lòng tất cả mọi người. Những người này khi đạt mục đích rồi bắt đầu nịnh trên, nạt dưới, kéo bè, kéo cánh.

 - Bệnh hữu danh vô thực: “ Làm việc không thiết thực, không tự chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm nên. Làm được ít suýt ra nhiều”

 - Bệnh tham lam: Hồ Chí Minh cho rằng: “ Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc.” Dùng của công làm việc tư.

 - Bệnh lười biếng: Lười biếng biểu hiện ở sự thoả mãn với sự học, kiến thức vốn có của mình.

 - Bệnh tham ô: “ Đứng về phía cán bộ tham ô là : Ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội… Đứng về phía nhân dân tham ô là: Ăn cắp của công, khai gian, lận thuế”.

b) Tác hại của chủ nghĩa cá nhân

 - Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí…

 - Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm phải nhiều sai lầm, làm mất nhân cách con người, uy tín cán bộ ĐV.

 - Chủ nghĩa cá nhân là một trong ba nguy cơ đối với Đảng cầm quyền.

3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

3.1. Về nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nói đi đôi với làm

- Nói đi đôi với làm là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh: Nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.

- Nói đi đôi với làm là thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động nhận thức và việc làm.

- Nói đi đôi với làm là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, ĐV, công chức nêu gương trước nhân dân.

3.2. Nôị dung tưởng Hồ Chí Minh về “ Nói đi đôi với làm

a) Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai

 - Cán bộ, ĐV phải nắm vững đường lối của Đảng để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng.

 - Để nói đúng quan điểm, đường lối của Đảng, cán bộ, ĐV phải nghiên cứu học tập lý luận Mác – Lênin

b) Nói đi đôi với làm, không được “ nói một đàng làm một nẻo”

Không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Để chống việc nói một đàng làm một nẻo cần xác định rõ trách nhiệm của mình. Khi nói phải gắn với công việc nhiệm vụ cụ thể, không chung chung, đại khái dẫn đến nói chung ai cũng nói được, nghe thì hay, nhưng không biết thực hiện thế nào.

c) Không được hứa mà không làm

Lời hứa chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, ĐV đã nói thì phải làm “ Tốt nhất là miệng nói tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.

4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

4.1. Tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm

Năm 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước, mang theo hoài bão giành lại nền độc lập dân tộc cho Tổ quốc. Những hoạt động của Người trong thời gian tìm đường cứu nước là công việc tự giác, là trách nhiệm của một người dân đối với Tổ quốc, đối với nhân dân. Trải qua bao sự tìm tòi, vất vả cuối cùng Người đã tìm được con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, hoàn thành trách nhiệm đầu tiên do chính mình đặt ra.

Sau khi tìm được con đường cứu nước HCM tự xác định trách nhiệm thức tỉnh dân tộc, trước hết là lớp trí thức thanh niên yêu nước về nhiệm vụ và con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Đầu năm 1930, Người đã hoàn thành một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam để lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành lại nền độc lập của Tổ quốc.

Khi ở trong tù Hồ Chí Minh không nề gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình, mà nỗi lo lớn nhất của Người là những công việc chưa làm xong, ai sẽ tiếp tục làm thay.

Sau khi về nước, Người khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiều công việc quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Người xác định: “ Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dẫu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”.

Từ sau năm 1945, với cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Hồ Chí Minh đã tự xác định cho mình trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo cao nhất.

Trong quan hệ với nhà nước và nhân dân, Hồ Chí Minh nhận thức rõ đó là sự uỷ thác của quốc dân, đồng bào, hoàn thành trách nhiệm được Tổ quốc giao phó “Cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận”.

Trong lãnh đạo cách mạng có lúc Đảng phạm phải sai lầm, khuyết điểm Người đã dám chịu trách nhiệm, không né tránh.

4.2. Tấm gương của Bác về chống chủ nghĩa cá nhân.

Trước hết, Người là tấm gương chống sùng bái cá nhân. Hồ Chí Minh không bao giờ nghĩ mình là bậc vĩ nhân, không bao giờ đặt cái tôi cao hơn tập thể và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng về cách sống chân thành, khiêm tốn, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân.

Hồ Chí Minh khuyên mọi người sống trong sạch, không tham lam, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.

4.3. Tấm gương của Bác về “ nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm là một trong những phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Toàn bộ cuộc đời Hồ Chí Minh thực hành năm nội dung: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ; thực hành dân vận; thực hành đại đoàn kết; thực hành đạo đức cách mạng và đạo đức làm người. Ở Hồ Chí Minh lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn. Người nói ít, nhưng làm nhiều, có những vấn đề đạo đức Người không nói mà chỉ làm.

Sức thuyết phục mạnh trong tấm gương đạo đức của Bác là ở chỗ, nói đi đôi với làm, dù việc lớn hay nhỏ tự mình phải làm gương trước. Tấm gương nói đi đôi với làm của Người bắt nguồn từ quan niệm của Người, từ lòng dạ trong sáng, chính tâm, thật sự nêu gương của Người.

Phẩm chất nói đi đôi với làm của  Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta về lẽ sống “thật”, đối lập với giả, với dối như Người đã cảnh báo “ Có những người miệng thì nói: Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng bị vật chất dỗ dành mà phạm vào tham ô, lãng phí, hại đến Tổ quốc, nhân dân”

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng và nhân dân ta là công việc thường xuyên lâu dài, quan trọng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là di sản tinh thần vô giá Người để lại cho chúng ta.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển KT- XH 2011- 2020. Sự phát triển của KH& CN, sự liên kết kinh tế quốc tế và khu vực. Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ , Đảng viên, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực tế trên đang yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội theo tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

2.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Mỗi cán bộ, ĐV phải xác định mình là công bộc của dân. Nêu cao tinh  thần trách nhiệm phải tự mình vượt qua và chống lại những nhận thức và quan điểm sai trái. Cán bộ, ĐV không được nhầm lẫn giữa sự uỷ quyền của nhân dân với quyền lực cá nhân dẫn tới chạy quyền, mua quyền, bán quyền, lộng quyền, cửa quyền…Muốn thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, ĐV đối với Tổ quốc, với nhân dân không thể tách rời cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.Trước tình hình đất nước và thế giới đang có những biến chuyển sâu sắc cán bộ, ĐV phải tiếp tục thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

- Mỗi người phải xác định rõ cách thức và mức độ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thông qua nhiệm vụ cụ thể, trong từng hoàn cảnh cụ thể.

2.2. Phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

 - Theo Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là công việc liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, quan trọng và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta.

 - Trong giai đoạn hiện nay, cần có nhận thức đúng về tác hại của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong quan hệ giữa Đảng với dân. Hiểu rõ nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, tác hại và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng là điều kiện cần thiết để nêu cao tinh thần tự giác, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng.

 - Học tập và làm theo Bác, chống chủ nghĩa cá nhân, mọi người phải tự cảnh giác với chính mình, vượt qua được những tiêu cực, cám dỗ của lợi ích vật chất và những tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, cảnh giác trước sự chống phá của kẻ thù.

2.3. Nói đi đôi với làm, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 - Thực hiện “ nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức của dân tộc. Thục hiện “nói đi đôi với làm” hiện nay phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến cán bộ, ĐV, công chức ở cơ sở. Kiên quyết xoá bỏ cơ chế quản lý lỗi thời, phải thực hiện công khai minh bạch, cần giáo dục lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm của mỗi người, chống chủ nghĩa cá nhân trong chính con người mình

 - Nói đi đôi với làm là để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Hồ Chí Minh căn dặn: “ Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải là mực thước cho người ta bắt chước”. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân.

2.4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2006, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu yêu cầu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong Đảng và xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói phải đi đôi với làm là thực hành đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “ Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, đảng viên dễ bị tha hoá, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo , quản lý dễ sa vào tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn cảnh giác với chính mình đề phòng sa ngã vì những cám dỗ của vật chất và quyền lực. Phải thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh hiện nay, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật. Đạo đức cách mạng theo Người phải “ Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân.” Những điều đó phải trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” hiện nay đang có giá trị to lớn trong xã hội, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và khôi phục niềm tin của nhân dân.

                                                                                                  Sưu tầm: Trần Thị Hải Yến
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :