Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 (Áp dụng từ 01/01/2012)

Së gd & ®t th¸i nguyªn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tr­êng thpt trÇn phó

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Vâ Nhai, ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011

            

                                                   Quy chÕ

Chi tiªu néi bé vµ ph©n phèi thu nhËp do tiÕt kiÖm kinh phÝ

cña tr­êng THHPT TrÇn Phó n¨m 2012

(KÌm theo Q§ sè:     /Q§HT ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011

 cña HiÖu tr­ëng tr­êng THPT TrÇn Phó)

 

I. Quy ®Þnh chung vµ c¸c v¨n b¶n  ®Ó x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

          - C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh  sè 43/2006 N§-CP ngµy 25/4/2006 cña chÝnh phñ qui ®Þnh quyÒn tù chñ tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp.

          - C¨n cø  vµo th«ng t­ h­íng dÉn  sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/8/2006 vÒ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  sè 43 /2006 N§-CP ngµy 25/4/2006 cña chÝnh phñ qui ®Þnh quyÒn tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp.

          - C¨n cø th«ng t­ liªn tÞch s« 50/2008/TTLT/BGDDT-BNV-BTC, ngµy 09/9/2008 vÒ chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê ®èi víi nhµ gi¸o.

- Thùc hiÖn nghiªm chØnh Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña Trung ­¬ng, cña tØnh vµ Së Gi¸o dôc - §µo t¹o Th¸i Nguyªn vÒ tiÕt kiÖm chi tiªu ng©n s¸ch.

- §¶m b¶o sö dông kinh phÝ qu¶n lÝ vµ tµi s¶n cña c¬ quan ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt nhiÖm vô chuyªn m«n.

- N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao.

- Sö dông kinh phÝ chi hµnh chÝnh ®¶m b¶o nguyªn t¾c: §èi víi kho¸n chi cã ®Þnh møc cña nhµ n­íc, cña tØnh: Thùc hiÖn chi c¬ b¶n theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc ®· ban hµnh; ®èi víi kho¸n chi kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cô thÓ d­íi ®©y:

 

II. Néi dung thùc hiÖn

 

1.VÒ chi tr¶ tiÒn l­¬ng

1.1. Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ møc l­¬ng tèi thiÓu vµ tÝnh theo ng¹ch - bËc cña c¸n bé CNVC. §¶m b¶o ®óng ®ñ, ®óng thêi h¹n (tõ ngµy 21 ®Õn ngµy 26 hµng th¸ng cã l­¬ng). Víi c¸n bé, nh©n viªn hîp ®ång th× thùc hiÖn theo hîp ®ång lao ®éng hai bªn ®· ký kÕt.

1.2. Víi CBGV trong th¸ng cã tæng sè ngµy nghØ èm, nghØ ch¨m sãc con èm tõ 3 ngµy trë lªn ( C¸c ngµy nghØ cã thÓ liªn tôc hoÆc kh«ng liªn tôc) th× ph¶i truy thu tiÒn l­¬ng c¸c ngµy nghØ ®ã ( tõ ngµy nghØ thø 3 trë ®i) ë th¸ng liÒn kÒ. Sè tiÒn ph¶i truy thu ®èi víi GV ®­îc tÝnh nh­ sau:

Sè giê trong c¸c ngµy nghØ ( cã ng­êi d¹y thay) x tiÒn l­¬ng 1giê d¹y cña GV nghØ.

 

Tiền lương

1 giờ dạy

 

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm tài chính

  Số giờ tiêu chuẩn trong tuần x 52 (tuần)/năm

 

 

 

 

Víi nh©n viªn thùc hiÖn trõ theo ngµy c«ng.

1.3. CBGV sÏ ®­îc h­ëng l­¬ng BHXH cña c¸c ngµy nghØ, khi cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ ®Ó lµm thñ tôc h­ëng chÕ ®é.

2. C«ng t¸c phÝ: theo th«ng t­ sè 97/2010/TT-BTC ngµy 06/6/2010 cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c vµ chÕ ®é chi héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp. Thñ tôc thanh to¸n ngoµi giÊy c«ng lÖnh hîp lÖ, ph¶i kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp häp hoÆc giÊy giao viÖc do l·nh ®¹o ký duyÖt. ( bao gåm ®i tËp huÊn , ®i c«ng t¸c, ®i héi nghÞ ...)

a) TiÒn tµu xe ®i c«ng vô :

+ NÕu ®i c«ng vô ngoµi tØnh ph¶i cã vÐ tµu xe ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n hoÆc x¸c nhËn cña n¬i c­ tró (nÕu kh«ng cã vÐ tµu xe cã thÓ tÝnh nh­ ®i c«ng t¸c trong tØnh).

+ NÕu ®i c«ng t¸c trong tØnh b»ng ph­¬ng tiÖn tù tóc tÝnh 700®/km.

+ NÕu nhµ tr­êng hîp ®ång xe ®i c«ng vô  th× tiÒn tµu xe kh«ng ®­îc tÝnh vµo tiÒn tµu xe ®i c«ng vô cña c¸ nh©n n÷a)

+ Qui chÕ thuª xe « t« ®i häp, héi nghÞ, xÐt duyÖt c¸c chÕ ®é cña nhµ tr­êng :

          Ph¶i tõ 03 ng­êi ®i trë lªn th× míi hîp ®ång thuª xe « t«.

          C¸c tr­êng hîp kh¸c do HiÖu tr­ëng xem xÐt quyÕt ®Þnh cho thuª xe.

b) Phô cÊp c«ng t¸c phÝ : 60.000®/ngµy ®i c«ng t¸c, héi nghÞ, tËp huÊn .

c) TiÒn ngñ trä:

   - §Þnh møc kho¸n tiÒn ngñ, tiÒn trä (kh«ng cã ho¸ ®¬n):

+ §i c«ng t¸c ë quËn thuéc thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh møc tèi ®a kh«ng qu¸ 150.000®/1 ng­êi/1ngµy.

+ §i c«ng t¸c ë quËn thuéc thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, t¹i thµnh phè thÞ x· thuéc tØnh møc tèi ®a kh«ng qu¸ 120.000®/1 ng­êi/1 ngµy.

+ C¸ nh©n ®i c«ng t¸c trªn ®Þa bµn cña tØnh Th¸i Nguyªn  møc tèi ®a kh«ng qu¸ 80.000®/ng­êi/ngµy.

+ Trong tr­êng hîp møc kho¸n nªu trªn kh«ng ®ñ ®Ó thuª chç nghØ ®­îc c¬ quan thanh to¸n theo gi¸ thuª phßng thùc tÕ (cã ho¸ ®¬n hîp ph¸p), do Thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh cô thÓ nh­ sau: Thanh to¸n theo gi¸ thuª phßng thùc tÕ cña kh¸ch s¹n th«ng th­êng, nh­ng møc thanh to¸n tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 300.000 ®ång/ngµy/phßng 2 ng­êi, tr­êng hîp ®i c«ng t¸c mét m×nh hoÆc ®oµn c«ng t¸c cã lÎ ng­êi hoÆc lÎ ng­êi kh¸c giíi th× ®­îc thanh to¸n theo møc thuª phßng tèi ®a kh«ng qu¸ 300.000 ®ång/ngµy/phßng.

- Hå s¬ chøng tõ thanh to¸n

+ Khi ®i c«ng t¸c vÒ ph¶i b¸o ngay víi BGH hoÆc bé phËn tµi vô nép giÊy ®i c«ng vô, lËp b¶ng kª sè tèi ph¶i thuª ngñ hoÆc trä (tr­êng hîp kho¸n kh«ng lÊy ho¸ ®¬n BTC) ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n ( TËp huÊn kh«ng qu¸ 7 ngµy, héi nghÞ kh«ng qu¸ 3 ngµy)

+ NÕu c¸c ®oµn häc sinh ®i tham gia cuéc thi do c¸c cÊp tæ chøc t¹i Thµnh phè Th¸i Nguyªn tiÒn ngñ trä tèi ®a kh«ng qu¸ 70.000®/HS/tèi.

3. Chi tiÒn lµm thªm giê - d¹y thªm giê - trang phôc víi GV GDQP, c¸n bé b¶o vÖ, ytÕ häc ®­êng.

  + Hµng th¸ng c¸c tæ, c¸ nh©n ph¶i cã chi tiÕt c¸c giê d¹y thõa giê ghi trªn b¶ng tæng hîp theo dâi hµng th¸ng treo ë c¸c tæ vµ hÕt th¸ng ký vµo x¸c nhËn cña b¶ng tæng hîp giê d¹y ®ã ®Ó cho tæ V¨n phßng - Qu¶n lý tæng hîp sè giê d¹y thõa giê ( thªm giê) tr×nh lªn BGH duyÖt.

  + Thanh to¸n d¹y thõa giê theo TTLT sè 50/2008/TTLT-BGD-BNV-BTC ( Nguyªn t¾c: T¹m øng theo kú vµ quyÕt to¸n vµo cuèi n¨m tµi chÝnh ).

  + Chi lµm thªm giê, c¨n cø theo th«ng t­ liªn tÞch s« 50/2008/TTLT/BGDDT-BNV-BTC, ngµy 09/9/2008 vÒ chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê ®èi víi nhµ gi¸o.

  + Chi hç trî gi¸o viªn thao gi¶ng 50.000®/ng­êi/lÇn, thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng 100.000®/ ng­êi/lÇn, thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh 200.000®/ng­êi/lÇn (§èi víi gi¸o viªn ®­îc thi phÇn gi¶ng d¹y). Chi cho hç trî gi¸m kh¶o chÊm thao gi¶ng 15.000®/ 1 tiÕt d¹y. Gi¸m kh¶o mêi chi tr¶ theo quy ®Þnh.

 + Chi cho gi¸o viªn båi d­ìng häc sinh dù thi HS giái cÊp tØnh c¸c m«n v¨n ho¸ 30.000®/tiÕt (Cã kÕ ho¹ch, gi¸o ¸n cô thÓ do chuyªn m«n chØ ®¹o; Thêi l­îng kh«ng qu¸ 40 tiÕt/m«n/khèi. (NÕu kh«ng cã gi¶i chØ thanh to¸n 30 tiÕt/m«n/khèi)

+ Chi båi d­ìng coi thi, kiÓm tra cÊp tr­êng : Buæi coi thi tõ 120 phót lµ 25.000® /buæi ; C¸c buæi coi thi cßn l¹i lµ 20.000® /buæi ( ChØ ¸p dông cho kiÓm tra häc kú, thi häc sinh giái cÊp tr­êng ).

+  Víi c¸c ho¹t ®éng V¨n nghÖ - TDTT:

        Chi hç trî GV huÊn luyÖn HS n¨ng khiÕu møc tèi ®a 50.000®/ng­êi/ngµy ( Cã kÕ ho¹ch ®­îc phª duyÖt).

        Chi hç trî båi d­ìng HS n¨ng khiÕu tËp luyÖn ®i thi ®Êu( N­íc uèng, gi¶i kh¸t,...) møc tèi ®a 7.000®/HS/ngµy.

        Chi båi d­ìng tiÒn ¨n cho häc sinh ®i tham gia c¸c ho¹t ®éng VH,TDTT t¹i huyÖn lµ 40.000®/ngµy. Khi tham gia thi ®Êu t¹i tØnh, møc chi lµ 50.000®/HS/ngµy ( Thùc hiÖn theo Q§ sè 27/2009/Q§-UBND ngµy 27/8/2009, cña UBND tØnh TN).

+ Gi¸o viªn GDQP ®­îc mua trang phôc víi sè tiÒn kh«ng qu¸ 500.000®/ ng­êi /n¨m häc gåm c¸c trang phôc sau:

1. 02 bé qu©n ¸o dµi kiÓu d¸ng qu©n phôc ®Ó gi¶ng d¹y

2. D©y l­ng, mò mÒn hoÆc mò cøng

3. GiÇy ®i.

+ C¸n bé b¶o vÖ, ytÕ häc ®­êng mua trang phôc theo nhu cÇu thùc tÕ nguån tµi chÝnh cña nhµ tr­êng.

+ Chi båi d­ìng giê d¹y cho GV GDQP theo v¨n b¶n hiÖn hµnh.

4. Chi chÌ uèng n­íc cña nhµ tr­êng.

Chi mua chÌ, n­íc uèng cña nhµ tr­êng do tæ hµnh chÝnh mua vµ quyÕt to¸n hµng th¸ng trªn nguyªn t¾c thùc hµnh tiÕt kiÖm, nh­ng mua chÌ ®¶m b¶o chÊt l­îng. N­íc uèng cho gi¸o viªn vµ nh©n viªn do nh©n viªn phôc vô thùc hiÖn t¹i phßng chê vµ cã dù trï ®Ó l·nh ®¹o duyÖt chi hµng th¸ng nh­ng kh«ng qu¸ 2 kg/th¸ng.

5. Chi mua v¨n phßng phÈm vµ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng chuyªn m«n, chi mua s¾m,söa ch÷a TSC§ th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng:

* Chi v¨n phßng phÈm CM :

+ §èi víi gi¸o viªn ®øng líp sÏ ®­îc lÜnh tiÒnVPP thµnh 2 kú trong n¨m häc gåm :

Tèi ®a kh«ng qu¸ 160.000®/ng­êi/n¨m, gi¸o viªn chñ nhiÖm céng thªm 20.000®/ng­êi/n¨m

  + Víi BGH, tæ tr­ëng vµ tæ phã CM vµ CBVP ®­îc ph¸t sæ s¸ch víi møc tèi ®a kh«ng qu¸ 50.000®/ng­êi/HKú;

+ C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm cÇn thiÕt kh¸c do c¸c bé phËn ®Ò nghÞ, HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh mua s¾m theo tõng c«ng viÖc.

* Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho CM:

     §Çu n¨m häc c¸c tæ tr­ëng tËp hîp nhu cÇu mua s¾m thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ cao ( lµ TSC§ sö dông  tõ 1 n¨m trë lªn) cÇn thiÕt cho chuyªn m«n tæ m×nh, tæ chuyªn m«n tr×nh dù trï kinh phÝ l·nh ®¹o nhµ tr­êng ®Ó xem c©n ®èi mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 3 % tæng kinh phÝ ®­îc giao trong n¨m tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ( §­îc ph©n bæ vµo ®Çu n¨m häc).

* Mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tu bæ c¬ së h¹ tÇng th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng ë møc cÇn thiÕt th× ph¶i cã bµn b¹c thèng nhÊt cña l·nh ®¹o nhµ tr­êng ®Ó mua s¾m, söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 10 % tæng kinh phÝ ®­îc giao trong n¨m tµi chÝnh cña ®¬n vÞ

* M¸y in, giÊy in, mùc in phßng hµnh chÝnh qu¶n lÝ trªn c¬ së sö dông hÕt søc tiÕt kiÖm, khi hÕt mùc in lËp biªn b¶n cã x¸c nhËn cña l·nh ®¹o vµ gäi ®¹i lý b¸n mùc trùc tiÕp xuèng thay míi. Mçi m¸y in chØ ®­îc thay hép mùc in 1 lÇn/1n¨m vµ ®æ mùc kh«ng qu¸ 3 lÇn/ 1n¨m.

* ViÖc ph« t« v¨n b¶n tµi liÖu ph¶i ®­îc l·nh ®¹o ®ång ý vµ cho phÐp vµ ghi nhËt kÝ p«to v¨n b¶n ®Ó thay mùc vµ b¶o d­ìng m¸y ph« t« ®Þnh kú.

6. Mua s¸ch b¸o tµi liÖu nghiªn cøu vµ qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn

- ViÖc ®Æt mua s¸ch, b¸o, tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô chuyªn m«n hoÆc do ng­êi ®i dù tËp huÊn, héi th¶o nhËn thÊy thËt thiÕt thùc th× quyÕt ®Þnh mua, sau tr×nh l·nh ®¹o ®Ó thanh to¸n. Nhµ tr­êng mua c¸c b¸o vµ t¹p chÝ thiÕt yÕu phôc vô CB, GV, CNV: c¸c b¸o Nh©n d©n, Lao ®éng, TiÒn phong, Gi¸o dôc & Thêi ®¹i, S¸ch, b¨ng, ®Üa, tµi liÖu ®­îc mua vÒ ph¶i lµm thñ tôc nhËp vµo th­ viÖn míi ®­îc thanh to¸n. KhuyÕn khÝch sö dông b¸o ®iÖn tö.

- Khi cÇn tuyªn truyÒn th«ng tin trªn c¸c t¹p chÝ, b¸o, theo ®Ò nghÞ cña c¸c cÊp vµ cña nhµ tr­êng th× tËp thÓ l·nh ®¹o bµn b¹c, HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh.

7. Chi cho ®iÖn tho¹i c¬ quan (M¸y ®Çu 0280):

+ HiÖu tr­ëng, BÝ th­ chi bé sö dông kh«ng qu¸ 200.000®/th¸ng .

+ P.hiÖu tr­ëng phô tr¸ch CM sö dông kh«ng qu¸ 150.000®/th¸ng

+ VPhßng sö dông kh«ng qu¸ 150.000®/th¸ng.

+ M¹ng internet kh«ng qu¸: 800.000®/th¸ng

8. Qu¶n lÝ tµi s¶n, dông cô cña c¬ quan.

Nh÷ng tµi s¶n, dông cô trang bÞ ë c¸c phßng lµm viÖc ®­îc nhµ tr­êng giao cho c¸c tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n phô tr¸ch th× c¸c tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n b¶o qu¶n gi÷ g×n cÈn thËn, nÕu lµm mÊt m¸t, háng hãc kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng th× nhµ tr­êng söa ch÷a do c¸c c¸ nh©n ph¶i båi th­êng. ViÖc trùc nhËt phßng chuyªn m«n do c¸c tæ V¨n phßng ®iÒu hµnh.

9. Sö dông ®iÖn qu¹t m¸t, th¾p s¸ng, sinh ho¹t.

C¸n bé c«ng chøc lµm viÖc ë c¸c phßng ph¶i cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn khi th¾p s¸ng,qu¹t m¸t tr­íc khi ra khái phßng ph¶i t¾t qu¹t, t¾t ®Ìn vµ c¸c thiÕt bÞ trong phßng lµm viÖc. §èi víi c¸c líp häc, nhµ tr­êng giao cho tõng líp tù qu¶n lÝ. C¸c líp ph¶i cã ý thøc tiÕt kiÖm khi th¾p s¸ng, qu¹t m¸t. Dïng ®Ìn chiÕu s¸ng, qu¹t m¸t trong phßng theo nguyªn t¾c ®ñ m¸t, ®ñ s¸ng phôc vô häc tËp.

10. Chi héi nghÞ, c¸c ngµy lÔ lín, chi tiÕp kh¸ch .

  * Chi kh¸nh tiÕt cho héi nghÞ tuú thuéc vµo néi dung cña c¸c héi nghÞ nh­ng kh«ng qu¸ c¸c chØ tiªu sau :

          + TiÒn c¾t khung ch÷, pa n« ¸p phÝch kh«ng qu¸ 200.000®

          + TiÒn chÌ n­íc :  kh«ng qu¸ 7.000®/ng­êi.

          + Chi phÝ kh¸c kh«ng qu¸ 400.000®/ héi nghÞ.

* Chi hç trî tiÒn ¨n cho CBGV trong c¸c ngµy khai gi¶ng, héi nghÞ CNVC, 20-11 vµ bÕ gi¶ng n¨m häc víi møc hç trî tèi ®a kh«ng qu¸ 50.000®/ng­êi/1 b÷a.

* Chi tiÕp kh¸ch víi tr­êng hîp ®Æc biÖt:

          + Chi tiÕp gÆp mÆt c¸c thÇy c« gi¸o c¸c tr­êng ®Õn coi thi tèt nghiÖp, c¸c kú thi häc sinh giái ; C¸c c¬ quan cÊp trung ­¬ng, tØnh, huyÖn ®Õn lµm viÖc t¹i  tr­êng (TiÕp 1 b÷a c¬m trong 1 ®ît ®Õn lµm viÖc).

          + Tr­êng hîp ®i lµm viÖc, giao dÞch ë c¸c c¬ quan ngoµi huyÖn cã mèi quan hÖ th­êng xuyªn hoÆc cã ¶nh h­ëng nhiÒu tíi viÖc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ.

          Sè tiÒn chi tiÕp kh¸ch tr­êng hîp ®Æc biÖt tèi ®a kh«ng qu¸ 100.000®/ ng­êi/b÷a.

C¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt kh¸c do HiÖu tr­ëng xem xÐt quyÕt ®Þnh.

11. Chi cho c¸n bé, gi¸o viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é

+ Néi dung vµ møc chi:

          01 l­ît ®i l¹i tõ c¬ quan ®Õn n¬i häc theo c­íc phÝ v.t¶i hµnh kh¸ch th«ng th­êng.

          Hç trî tiÒn ¨n: C¸c líp do tØnh tæ chøc, møc hç trî: 25.000®/ng­êi/ngµy. C¸c líp do huyÖn tæ chøc, møc hç trî: 10.000®/ng­êi/ngµy.

          Hç trî tiÒn mua tµi liÖu thiÕt thùc cho häc tËp theo ho¸ ®¬n cña c¬ së ®µo t¹o hoÆc theo hîp ®ång dÞch vô do cÊp cã thÈm quyÒn ký víi c¬ së ®µo t¹o.

+ Víi häc th¹c sü: Chi hç trî ( 1 phÇn häc phÝ, tµi liÖu,... ) cho toµn kho¸ häc kh«ng qu¸ 8 triÖu ®ång.

12. Chi hç trî kinh phÝ cho c¸c c¸c tæ chøc:

a) Chi hç trî cho ho¹t ®éng cña §¶ng bé ( §¹i héi c¸c chi bé, mua tµi liÖu, ... ) theo kÕ ho¹ch cña §¶ng uû ®· ®­îc huyÖn uû phª duyÖt ( Nh­ng kh«ng qu¸ 0,5% trªn tæng quü tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña ®¬n vÞ, theo Q§ sè 84- Q§/TW ).

b) Chi hç trî cho ho¹t ®éng cña Tù vÖ, an ninh quèc phßng tr­êng kh«ng qu¸ 5.000.000®/n¨m.

c) Chi hç trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn Tr­êng kh«ng qu¸ 10.000.000®/n¨m.

d) Chi hç trî cho ho¹t ®éng §oµn thanh niªn kh«ng qu¸ 10.000.000®/n¨m.

13. Chi c¸c nguån thu kh¸c:

13.1. Häc phÝ c«ng lËp vµ häc phÝ d¹y nghÒ.

Bæ xung 40% cho quü l­¬ng theo qui ®Þnh nhµ n­íc cßn l¹i ph©n bæ theo tØ lÖ sau:

- 5 %: Chi qu¶n lÝ vµ c«ng t¸c thu nép mua biªn lai , sæ s¸ch.

- 25%: Chi t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt.

- 20%: Chi hç trî ho¹t ®éng chuyªn m«n.

- 10%: Khen th­ëng , phóc lîi.

13.2. TiÒn coi xe ®¹p: Møc ®ãng gãp tho¶ thuËn víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ HS, sau khi ®ãng thuÕ theo quy ®Þnh: + Chi tr¶ l­¬ng tr«ng coi. + Chi söa ch÷a th­êng xuyªn. + Chi cho qu¶n lý quü më sæ s¸ch theo dâi quü. + sè cßn l¹i sÏ ®­îc bæ xung vµo quü phóc lîi cña ®¬n vÞ ( Chi: BD­ìng nh©n c¸c ngµy lÔ lín, th¨m quan, häc tËp,...)

13.3. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lÝ phÝ quü häc phÝ ( 5%):

+ 1,5% tæng sè thu cña líp chi cho gi¸o viªn ®«n ®èc nh¾c nhë häc sinh thu nép häc phÝ, viÕt biªn lai.

+ 1,5% chi cho bé phËn v¨n phßng thu tiÒn häc phÝ.

+ 1,5% chi c«ng t¸c qu¶n lÝ quü.

+ 0,5% chi mua biªn lai, ho¸ ®¬n.

13.4. C¸c líp häc «n tËp, phô ®¹o theo tho¶ thuËn víi CMHS:

Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 57/2008/Q§-UB ngµy 29/10/2008 cña UBND tØnh. V/v D¹y thªm häc thªm trong nhµ tr­êng

a. PhÇn thu: Cã sù tho¶ thuËn cña gia ®×nh vµ häc sinh khi tham gia c¸c líp häc «n nh­ng kh«ng qu¸ møc qui ®Þnh cña tØnh

b. PhÇn chi : Sau khi nép thuÕ theo qui ®Þnh, sè cßn l¹i ®­îc chi nh­ sau:

75% Chi cho gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y .

15% Chi cho tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lÝ  (ViÖc chi theo tØ lÖ cho c¸c thµnh viªn trong bé phËn qu¶n lÝ do thñ tr­ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh tuú trªn tõng vÞ trÝ c«ng viÖc mçi c¸ nh©n ®¶m nhËn).

5% Chi cho tu bæ c¬ së vËt chÊt tr­êng häc.

5% Chi bæ xung quü phóc lîi tËp thÓ.

13.5. C¸c kho¶n thu chi kh¸c: TiÕn hµnh thu, chi theo h­íng dÉn cña Së GD&§T hoÆc liªn së GD - Tµi chÝnh Th¸i Nguyªn ( LÖ phÝ thi tuyÓn, tèt nghiÖp, ... ).

14. Chi khen th­ëng, thi ®ua: C¸c CBGV ®¹t danh hiÖu thi ®ua trong n¨m häc ®­îc th­ëng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ban hµnh.

15. Chi phóc lîi vµ ph©n phèi tiÕt kiÖm.

15.1. Phóc lîi nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m:

TÕt ©m lÞch kh«ng qu¸ 300.000®/ng­êi.

Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam, tÕt d­¬ng lÞch: 100.000®/ng­êi.

          C¸c ngµy lÔ (TÕt ®éc lËp 02-9, Gi¶i phãng MM 30/4, Quèc tÕ lao ®éng 01/5, Ngµy giç tæ Hïng V­¬ng, TÕt Trung Thu, Héi nghÞ CBCVC, ngµy truyÒn thèng tr­êng): 50.000 ng­êi/®ît, (nÕu cã cßn kinh phÝ tiÕt kiÖm);

           TÕt thiÕu nhi (chi cho c¸c ch¸u d­íi 15 tuæi): 50.000®/1 ch¸u

15.2. Chi cho c¸c viÖc Th¨m hái - HiÕu- Hû.

* Th¨m hái:

+ C¸c l·nh ®¹o ( Htr, PHtr) ®­îc ®Ò b¹t chuyÓn c«ng t¸c, CBGV nghØ h­u th× ®­îc tÆng quµ l­u niÖm tõ 300.000® ®Õn 500.000®/ng­êi; C¸c c¸n bé GV trong biªn chÕ ®­îc chuyÓn vïng c«ng t¸c ®­îc tÆng quµ l­u niÖm cã gi¸ trÞ kh«ng qu¸ 200.000®/ng­êi.

+ §i dù lÔ kû niÖm cña c¸c c¬ quan ( cã giÊy mêi ): 200.000® ( trong ®Þa bµn huyÖn cã hoa vµ kÌm theo phong b×).

+ §i dù lÔ kû niÖm cña ngµnh vµ c¸c tr­êng trong ®Þa bµn tØnh: 300.000®/giÊy mêi.

* HiÕu:

+ §¸m hiÕu bè, mÑ (vî hoÆc chång) cña CBVC nhµ tr­êng : Phóng viÕng: 250.000®/ ng­êi ( TiÒn phóng, ch­íng, h­¬ng vµng hoa qu¶). ngoµi ra cßn tïy t©m cña c¸c ®/c CBGV trong tr­êng vµ cña c¸c tËp thÓ HS trong nhµ tr­êng.

+ §¸m HiÕu cña c¸c l·nh ®¹o cña c¸c c¬ quan trong huyÖn cã th«ng b¸o ®Õn nhµ tr­êng Møc phóng viÕng: 150.000®/ ng­êi ( TiÒn phóng, ch­íng, h­¬ng vµng hoa qu¶)  ngoµi huyÖn, ngµnh th× 250.000®/ng­êi.

* §¸m hû ®èi víi CBGV ®ang c«ng t¸c t¹i tr­êng : 200.000®/ ng­êi.

* Tr­êng hîp ®i hiÕu, hû ë xa th× nhµ tr­êng vµ C«ng ®oµn cïng bµn b¹c thèng nhÊt thuª xe « t« ®Ó c¸c thµnh phÇn sau ®©y cïng tham gia ®i: BGH, CtÞch C§oµn, BÝ th­ §oµn thanh niªn, c¸c tæ tr­ëng CM, 01 GV ë tæ cã lý do.

15.3.  Khen th­ëng:

          * Víi c¸n bé viªn chøc th­ëng theo c¬ cÊu gi¶i.

           + Nhãm m«n cã häc sinh giái cÊp tØnh ®­îc khen th­ëng ( kÓ c¶ VNghÖ, TThao ): NhÊt 200.000®/gi¶i; Nh×: 150.000®/gi¶i ; Ba: 100.000®/gi¶i; khuyÕn kÝch: 80.000®

          + Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­îc khen th­ëng theo thi ®ua tõng häc kú: Líp nhÊt: 80.000® ; Líp nh×: 60.000® ; ba: 40.000®.

        * Víi häc sinh: (Nguån tõ quü khuyÕn häc)

- Khen th­ëng c¸ nh©n ë c¸c møc sau:

          + Häc sinh thi ®¹t gi¶i tØnh:

             NhÊt: 100.000® ; Nh×: 80.000® ; Ba: 60.000®; KK: 40.000® ( Trõ gi¶i VnghÖ, TDTT v× ®· trao gi¶i ë tØnh)

           + Häc sinh ®¹t  giái toµn diÖn:  80.000®/hs

           + Häc sinh ®¹t tiªn tiÕn:  50.000®/hs

- Khen th­ëng tËp thÓ  ë c¸c møc sau :

    + TËp thÓ nhÊt:  100.000/1 líp

+ TËp thÓ nh×:  80.000/1 líp

+ TËp thÓ ba:  50.000/1 líp.

+ KhuyÕn khÝch:  40.000/1 líp.

15.4. Ph©n phèi tiÕt kiÖm: Sau khi chi phÝ c¸c kho¶n nªu trªn, sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc sÏ ph©n phèi nh»m t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, gi¸o viªn vµ nh©n viªn. Ph­¬ng thøc ph©n phèi theo hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸n bé c«ng chøc, do Ban gi¸m hiÖu vµ tæ chøc c«ng ®oµn thèng nhÊt råi HiÖu tr­ëng quyÕt ®Þnh.

Ngoµi c¸c môc chi  trªn c¸c tr­êng hîp kh¸c ph¸t sinh do thñ tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

III. tæ chøc thùc hiÖn

Tæ V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra nh¾c nhë c¸c tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn tèt quy ®Þnh nµy. KÕ to¸n ghi chÐp, gi¸m s¸t vµ ®Þnh kú hµng n¨m b¸o c¸o tr­íc héi nghÞ CBCNVC.

- C¸c tæ, nhãm cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai, ®«n ®èc c¸n bé c«ng chøc thuéc tæ, nhãm m×nh thùc hiÖn tèt quy ®Þnh nµy.

- Ban thanh tra nh©n d©n kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

- Khi c¸c v¨n b¶n nhµ n­íc cã sù thay ®æi th× gi÷a nhµ tr­êng vµ C«ng ®oµn häp bµn ®Ó quyÕt ®Þnh bæ sung vµo qui chÕ ®Ó phï hîp víi nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao.

Trªn ®©y lµ quy chÕ chi tiªu néi bé vµ viÖc ph©n phèi thu nhËp tõ nguån tiÕt kiÖm kinh phÝ cña tr­êng THPT TrÇn Phó trong n¨m 2012, toµn thÓ CBGV®· nhÊt trÝ vµ thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2012 cho ®Õn hÕt 31/12/2012.

 

   Chñ tÞch c«ng ®oµn                                                   thñ tr­ëng ®¬n vÞ

 

 

 

 

Địa chỉ : xã Cúc Đường - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02803829030 - 02803829799