Kế hoạch hoạt động năm học

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  TÂN LẬP                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 22 /KH-THTL                      TP. Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 – 2013

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG CĂN CỨ

I/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ chỉ thị số 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013;

Căn cứ hướng dẫn số 1830/ HD-SGD&ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên,

Căn cứ Kế hoạch số 516/KH-GD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2012-2013, trường tiểu học Tân Lập xây dựng kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 như sau:

II/ Đặc điểm tình hình:

          1. Đặc điểm chung của năm học

- Năm học 2012-2013 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020;

- Năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          2. Đặc điểm của nhà trường:

a) Số liệu về giáo viên, học sinh trong năm học

+ Giáo viên: Tổng số cán bộ giáo viên 31 đồng chí. Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 02 đồngchí.

- Giáo viên tiểu học: 22 đồng chí.

- Giáo viên chuyên: Âm nhạc 01 Đ/c; Mỹ thuật 01 Đ/c;Thể dục  01 Đ/c.

- Giáo viên hợp đồng: Tin học 01 đồng chí; Ngoại ngữ 01 đồng chí.

- Nhân viên: 03 đồng chí ( Kế toán, Thư viện, Y tế)

+ Học sinh: 659 em với 18 lớp. Trong đó:

Lớp 1: 3 lớp

= 131 học sinh

Lớp 2: 4 lớp

= 162 học sinh

Lớp 3: 4 lớp

= 132 học sinh

lớp 4: 4 lớp

= 139 học sinh

Lớp 5: 3 lớp

= 95 học sinh

 b) Những thuận lợi

+ Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục.

+ Đội ngũ CBGV có tinh thần trách nhiệm, học sinh ngoan.

Với thuân lợi trên năm học 2011-2012 nhà trường đạt được những thành tích tốt trong phong trò thi đua dạy tôt học tốt. Cụ thể là:

* Về học sinh

- Học sinh giỏi trường:              448 em        đạt 71,2%

- Học sinh Tiên tiến:        123 em        đạt 19,5%

- Cháu ngoan Bác Hồ:     629 em đạt 100%

- Lên lớp: 629 em đạt       100%

- Học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%

- Lớp tiên tiến: 18 lớp trong đó có 06 lớp đạt tiên tiến xuất sắc

- Thi vở sạch chữ đẹp cấp TP : 33 em đạt giải trong đó Giải A: 33 em.

          - Thi viết chữ đẹp cấp TP: Giải nhất: 13 em, giải nhì: 09.

- Thi Toán, Tiếng Anh trên Internet có cấp thành phố : 18 em đạt giải.

- Thi học sinh giỏi lớp 5 cấp thành phố :7 em đạt giải .

Tham gia thi Văn nghệ thể dục thể thao có 11 em đạt giải, nhà trường đạt giải ba toàn đoàn Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố , giải khuyến khích toàn đoàn trong Hội Thi AEROBIK cấp thành phố .

- Thi viết chữ đẹp cấp tỉnh : 10 em đạt giải.

- Thi Toán trên Internet cấp tỉnh: 02 học sinh đạt giải.

* Về giáo viên

- GV dạy giỏi cấp cơ sở : 13 đồng chí.

- Giáo viên thi viết chữ đẹp cấp thành phố: 03đ/c đạt giải  nhất

- Giáo viên TPT thi đạt giỏi trong hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh.

- Tham dự Liên hoan đàn Pianô kỹ thuật số đạt giải ba cấp TP, cấp tỉnh.

Các danh hiệu thi đua của nhà trường được Hội đồng thi đua khen thưởng  thành phố và tỉnh công nhận gồm có:

- CSTĐ cơ sở: 4 đ/c; LĐTT:   14đ/c

- Liên đội mạnh xuất sắc cấp Tỉnh.

- Công đoàn VMXS được Liên đoàn lao động TP tặng bằng khen.

- Trường tiên tiến xuất sắc.

- Cơ quan đạt cơ quan văn hóa.

 - Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng với thành tích xuất sắc trong  2 năm học 2010-2011, 2011-2012.

c) Khó khăn

+ Có sự thay đổi về cán bộ quản lý.

+ Tỷ lệ giáo viên tập sự cao = 28%.

+ Thiếu phòng học, phòng học hẹp không đủ tiêu chuẩn theo quy định; Tỷ lệ học sinh/lớp cao ( khối 1, 2)

+ CSVC tổng thể chưa đủ theo yêu cầu của một đơn vị chuẩn.(Sân tập chưa có, chưa có phòng học môn chuyên).

PHẦN THỨ HAI

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

A. Nhiệm vụ chung:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy học;  tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai dạy học ngoại ngữ theo quyết định số 50/QĐ-BGD ĐT; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, xâydựng thư việntiên tiến và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lí.

B. Nhiệm vụ cụ thể:

I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

* Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử “ và “Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

- Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở nhà trường.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, tổ chức tốt việc bàn giao chất lượng giáo dục, học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn tham gia Giao lưu học sinh giỏi các cấp .

* Tiếp tục triển khai và củng cố những thành quả đạt được trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào các hoạt động :

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và  phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống cho học sinh.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đảm bảo thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.

- Tiếp tục giáo dục truyền thống văn hóa vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…nhằm hướng tới các hoạt động thân thiện

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

        1. Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với trường, lớp 2 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 7 tiết/ngày với các yêu cầu:

+ Về nội dung: Chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp; thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá… một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh.

Giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.

+ Tổ chức bán trú: Tiếp tục duy trì và củng cố công tác bán trú với nguyên tắc tự nguyện; tổ chức nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh một cách khoa học.Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh để các em học buổi 2 có hiệu quả.

+ Làm tốt công tác XHH giáo dục để cha mẹ học sinh đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

III. Thực hiện Chương trình, sách, thiết bị dạy học

1. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo Quyết định số

16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học;  Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn ở tiểu học..

Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học, Tiếng Anh  theo quyếtđịnh 50/QĐ-BGD&ĐT vớithờilượng 2 tiết/ tuần. Sách các khối lớp theo quy định của ph

2. Sách , vở viết các lớp theo quy định của phòng Giáo dục và Đào tạo.

 - Thực hiện cấp sách cho 1 học sinh con thương binh; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Cuối năm học, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cho nhà trường để góp phần xây dựng tủ sách dùng chung.

- Phấn đấu xây dựng thư viện tiên tiến; tổ chức tốt “Ngày hội đọc” để khuyến khích các em học sinh đọc sách, dần hình thành thói quen đọc sách và tự học.

- Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra việc sử dụng sách, vở, tài liệu tham khảo trong trường. Chuẩn bị đủ tài liệu để giáo viên giảng dạy

3. Thiết bị dạy học

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản  đồ dùng dạy học. Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5893/BGD ĐT-CSVC ngày 06/9/2011, không mua sắm các thiết bị đắt tiền, hiệu quả sử dụng thấp.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để đưa vào sử dụng.

          IV. Công tác chỉ đạo dạy và học

          1. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp dạy học

          Thực hiện nghiêm túc công văn số 5842/BGD&ĐT-VP, ngày 1/9/2009 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học. Tiếp tục thực hiện việc dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình tiểu học; đẩy mạnh việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

          Tiếp tục thực hiện tinh thần văn bản 896/BGD&ĐT-GDTH, ngày 13/2/2006 . Việc thực hiện đổi mới PPDH phải đạt các yêu cầu cơ bản sau:

          - Trên cơ sở nghiên cứu kỹ SGK, SGV, các tài liệu tham khảo và dối tượng HS, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học( giáo án) bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của từng bài học; kế hoạch bài học phải thể hiện rõ hoạt động của GV, hoạt động của HS và những thiết bị đồ dung sẽ sử dụng…;

          - Trong mỗi tiết dạy GV cần quan tâm đến từng HS trong lớp, giảng dạy theo đúng Chuẩn KT,KN đã quy định. Dạy đúng, dạy đủ nội dung chương trình; xác định đúng yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ  năng của từng bài học theo hướng dẫn.Sử dung các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

          - Duy trì sinh hoạt tổ, khối chuyên môn theo đúng quy định ( SH tổ 2 lần/tháng; SH khối 1 lần/ tuần). Nôi dung sinh hoạt tập trung vào việc soạn bài tập thể, xây dựng tiết dạy mẫu, dự giờ  thao giảng, trao đổi rút kinh nghiệm, chuyên đề các môn học; trao đổi về kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả đồ dung trang thiết bị dạy học; tham khảo các tiết dạy đã ghi hình; rèn chữ viết trên bảng lớp theo mẫu chữ quy định; rèn phát âm và kỹ năng kể chuyện…

          - Mỗi giáo viên phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng và tăng cường dự giờ đồng nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm về đổi mới PPDH (mỗi tháng dự ít nhất 2 tiết, không kể các tiết dự chuyên đề, thao giảng ).

          - Thực hiện thay đổi chỗ ngồi học của HS trong lớp 1tháng/1 lần; xưng hô trong trường học đúng quy định.

          - Quan tâm đặc biệt đến HS yếu kém trong lớp, đặc biệt là HS yếu kém môn Tiếng Việt, cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ các HS này đạt chuẩn KT, KN.

          Nhà trường phải có danh sách HS yếu kém của từng lớp.

          2. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh:

          Thực hiện Thông tư 32/ 2009 /TT- BGDĐT ngày 27/10/2009  của Bộ GD&ĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học và công văn số 717/BGD&ĐT, ngày 11/2/2010 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/ 2009  /TT-BGDĐT.

          Tổ chức ra đề và tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2 môn Tiếng Việt và Toán đối với lớp 2, 3, 4, 5. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch dạy học và điều chỉnh PPDH cho phù hợp với đối tượng HS trong lớp.

          Thực hiện việc trao đổi thường xuyên giữa GV dạy buổi một với GV dạy buổi hai về thông tin chất lượng HS trong lớp.

          Đặc biệt coi trọng việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiêm túc việc ra đề và tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại HS đúng thực chất, đảm bảo đúng theo yêu cầu quy định trong chuẩn KT, KN.

          Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học thực hiện theo công văn 5276/BGD&ĐT-GDTH, ngày 25/5/2007 và Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009  của Bộ GD&ĐT.

          Trong hè, tổ chức ôn tập, kiểm tra cho HS yếu ở lớp 1, 2, 3, 4 và hướng dẫn ôn tập, kiểm tra để xét HTCTTH cho HS lớp 5 chưa được công nhận HTCT  lần 1.

          3. Dạy môn tự chọn: Tiếng Anh và Tin học  

           Duy trì dạy 2 môn tự chọn ở 100% các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Huy động các nguồn kinh phí để đầu tư thiết bị, trả thù lao cho GV.

          4. Tổ chức học 2 buổi/ngày:

          Nhà trường chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để tiếp tục giữ vững và mở rộng quy mô số lớp học 2 buổi/ ngày, tiếp tục coi đó là mục tiêu ưu tiên trong phát triển giáo dục ở địa phương. Thực hiện xã hội hóa để có nguồn kinh phí tổ chức dạy buổi thứ 2. Tiếp tục mở rộng bán trú.

          Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng sách, vở, tài liệu tham khảo phục vụ cho dạy và học các môn Toán, Tiếng Việt và các môn học khác ở buổi thứ hai.

          5. Giáo dục trẻ khuyết tật:

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là Luật người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 

Phối hợp với cơ quan y tế của địa phương tiến hành khám, phân loại tật cho trẻ đồng thời huy động nguồn lực để hỗ trợ cho dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nhà trường quan tâm tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng, được giáo dục các kĩ năng sống, học văn hóa, để trẻ hòa nhập cộng đồng. Đối với trẻ khuyết tật nặng, giáo viên chỉ cần lựa chọn một số môn học phù hợp với năng lực của các em để dạy.Các môn còn lại tổ chức cho các em tham gia và chỉ xem xét sự tiến bộ của HS.

V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH)

Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT  mức độ 2 của phường Tân Lập  đồng thời tham mưu với địa phương để tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị thiết lập hồ sơ đón đoàn kiểm tra công nhận lại năm2012 theo yêu cầu của thành phố.Triển khai tốt các công việc chuẩn bị cho Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường cho năm học tới, bắt đầu từ tháng 01 năm 2013.

2. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

Trong năm học bổ sung, hoàn thiện và nâng cao từng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia; Hoàn thiện hồ sơ đón đoàn kiểm tra của tỉnh  kiểm tra công nhận lại.

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục

1. Tập trung bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về: Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học theo chuẩn KT, KN nói riêng. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới PPDH. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

          2. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập đội tuyển tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt kết quả cao.

          3. Lập kế hoạch chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương ngay từ những ngày đầu năm học; chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Tăng cường công tác kiểm tra của hiệu trưởng đối với công tác giảng dạy và giáo dục HS của giáo viên.

          4. Nhà trường chủ động trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong việc thực hiện chương trình các môn học, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng HS; Thực hiện “ba công khai” theo thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT và “bốn kiểm tra” theo Chỉ thị 47/2008/CT-BGD&ĐT.

          5. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên và Hiệu trưởng theo chuẩn

          6. Chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp của GV. GVCN phải nắm chắc HS về mọi mặt, đặc biệt là sự tiến bộ của HS sau từng bài học ở từng môn cụ thể. Quản lý tốt việc bàn giao chất lượng giữa GV dạy buổi 1 và buổi 2 để nâng cao chất lượng buổi 2.

          7. Chỉ đạo có hiêụ quả việc sử dụng trang thiết bị và phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Tích cực đổi mới PPDH, thường xuyên kiểm tra chống khuynh hướng dạy quá tải từ phía giáo viên.

          8. Nghiêm túc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

          9. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình , nhà trường và xã hội để khai thác, tranh thủ huy động nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

          10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

VII. Một số nhiệm vụ khác

1. Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương cho phép thực hiện XHHGD để có nguồn kinh phí tổ chức dạy 2 buổi/ ngày; tổ chức bán trú; bồi dưỡng học sinh yếu kém trong hè; bổ sung, sửa chữa hoặc xây dựng mới CSVC trường học. Trong năm học sửa chữa 2 phòng học cấp IV và nhà thư viện từ nguồn vốn XHH giáo dục.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” thông qua việc tổ chức các kỳ thi: GVdạy giỏi; viết chữ đẹp;  ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đổi mới phương pháp dạy học ; sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác … dành cho giáo viên; thi viết chữ đẹp; tuổi thơ khám phá; giao lưu học sinh giỏi; liên hoan tiếng hát dân ca, festival khám phá khoa học, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học... đối với học sinh.

4.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp.

6. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo quy định.

7. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

8. Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục. Làm tốt công tác kiểm định chất lượng trường tiểu học, thu thập minh chứng cho các tiêu chí;  cuối năm họcnộp báo cáo tự đánh giá về PGD&ĐT.

III/ Các chỉ tiêu phấn đấu:

1. Xếp loại hạnh kiểm, giáo dục của học sinh toàn trường

a. Phấn đấu về mặt giáo dục

*Về hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của người học sinh: Đạt 100%

   * Về xếp loại học lực

- Các môn đánh giá bằng điểm số

          Giỏi  : 60 %                   Trung bình: 15 %

     Khá  :  25 %                              Yếu: Không

- Các môn đánh giá bằng nhận xét

+ Hoàn thành tốt:     5 %

  + Hoàn thành:          95 %

     b. Các hoạt động khác

- Thi VSCĐ cấp cơ sở 10% HS/lớp .

- Thi Viết chữ đẹp cấp cơ sở 10% HS/lớp.

- 100% tham gia dự thi viết chữ đẹp đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh.

 - Tham gia các cuộc thi khác do ngành tổ chức đạt giải 100%.

     c. Phấn đấu xét khen thưởng cuối năm đối với học sinh

- Danh hiệu học sinh giỏi:   60 %                  

- Danh hiệu học sinh tiên tiến: 25 %                             

       + Lên lớp thẳng:  đạt 100 %

       + Hoàn thành chương trình tiểu học:  đạt 100 %

       + Lớp tiên tiến xuất sắc: 7 lớp.

       + Lớp tiên tiến: 11lớp.

       + Sao nhi đồng: 100% sao đạt Sao cháu ngoan Bác Hồ.

       + Liên đội phấn đấu: Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

 2. Phấn đấu về đội ngũ CB-GV-NV  

a. Công tác kiểm tra nội bộ

- Phấn đấu kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn 100% số giáo viên đạt từ

khá trở lên.

-   Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đạt 100%.

-   100% giáo viên dự thi GVDG cấp thành phố đạt giải .

-   Thi Viết chữ đẹp cấp cơ sở 100% giáo viên tham gia dự thi; cấp TP 100% giáo viên dự thi đạt giải.

-   Phấn đấu 100% giáo viên tham gia các cuộc thi khác cấp thành phố; tỉnh đạt giải.

-   Tổng phụ trách giỏi cấp thành phố: 1 đ/c.

-   Phụ trách đội giỏi cấp cơ sở 100%.

-   Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 18 đồng chí .

-   Chiến sĩ thi đua cơ sở: 09 đ/c

-   Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại: 9 SK

     - Lao động tiên tiến: 15 đồng chí.

3. Danh hiệu tập thể

- Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

- Cơ quan đạt cơ quan văn hoá năm 2012.

- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Liên đội mạnh xuất sắc cấp Tỉnh.

- Trường học thân thiện - Học sinh tích cực.

- Tập thể trường tiên tiến xuất sắc đề nghị khen cao.

IV/ Các giải pháp:

1. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào

- Tổ chức tuyên truyền, học tập các văn bản, Chỉ thị, Điều lệ nhà trường, những quy định về nhiệm vụ của giáo viên, học sinh. Đề ra nội quy, quy chế cơ quan, nội quy học sinh để cùng thực hiện tốt các cuộc vận động và một phong trào.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, pháp lệnh Công chức, duy trì công tác thi đua, kiểm tra, để thực hiện tốt mọi kỷ cương nề nếp.

+ Thực hiện hội họp, dạy và học trên lớp, hoạt động các phong trào đúng giờ, có chất lượng, chống tiêu cực và bệnh thành tích.

+ Không xúc phạm thân thể, danh dự học sinh.

+ Coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo.

+ Tích cực đổi mới phương pháp, rèn kĩ năng cho học sinh, giảm tối đa học sinh yếu và không có học sinh yếu. Tổ chức giao lưu học sinh giỏi lớp 5. Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống thông qua các môn học, trò chơi dân gian, làn điệu dân ca....

+ Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm

+ Phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực’’ giai đoạn 2010 - 2013 xếp loại xuất sắc.

Cụ thể:

-   Xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp. Làm các biển báo pano tuyên truyền trong nhà trường. Nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh sạch sẽ.

+ Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Quan tâm, giúp đỡ, tặng quà học sinh  có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, giáo viên thuộc diện chính sách bằng nguồn quỹ vì bạn nghèo, quỹ đội.

      + Tổ chức các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, chơi chuyền, các hoạt động

ngoài giờ lên lớp. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình (Thông qua sổ liên lạc hàng tháng).

-       Tổ chức giao lưu và học tập kinh nghiệm 1 lần/ năm.

-       Tự đánh giá theo tiêu chuẩn “Trường học thân thiện- học sinh tích cực”.

 2. Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục và thời gian năm học theo quy định

- 100% học sinh được học chương trình 2 buổi/ ngày. Dạy 7 tiết/ ngày.

- Phù đạo học sinh yếu kém đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng (đặc biệt môn Toán + Tiếng Việt), rèn chữ viết.

- Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu (hình thức câu lạc bộ).

- Dạy môn học tự chọn: Tiếng Anh, Tin học từ lớp 3 đến lớp 5.

* Công tác bán trú

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn.

- Tăng cường CSVC phục vụ cho bán trú, đăng ký bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.

- Động viên cha mẹ học sinh đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Thực hiện chương trình, sách, thiết bị dạy học

- Tặng sách giáo khoa cuối năm học cho đối tượng học sinh gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Sắp xếp thư viện, bổ sung thêm đầu sách, đồ dùng, tủ sách dùng chung đảm bảo tài liệu cho GV và học sinh.

-  Học sinh mang sách vở theo thời khoá biểu (GVCN kiểm tra sát sao qua 15 phút đầu giờ, qua giờ học).

4. Công tác chỉ đạo dạy và học

- Tập huấn CB-GV học tập chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học; học tập phương pháp giáo dục tích cực, hướng dẫn giảm tải.

- Tăng cường kiểm tra kế hoạch bài dạy, dự giờ và chỉ đạo việc dạy và học phù

hợp với đối tượng học sinh.

- Tăng cường kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện, dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ đột xuất, kiểm tra cách đánh giá, cho điểm hàng ngày các môn (Khoa học - Lịch sử - Địa lí). Kiểm tra sách vở, nề nếp học sinh.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đúng nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng, không cắt xén, không tự ý thay đổi chương trình.

- Kế hoạch phải thể hiện rõ hoạt động của giáo viên, học sinh và các thiết bị đồ dùng dạy học. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, không dạy chay.

- Tăng cường dự giờ, thăm lớp học hỏi đồng nghiệp để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Dự giờ 2 tiết/tháng không kể các tiết chuyên đề, hội thảo, thi GVDG.

- Tổ chức soạn bài tập thể, thao giảng, trao đổi rút kinh nghiệm, xây dựng tiết dạy mẫu - hội thảo, chuyên đề khối, chuyên đề cấp trường hàng tháng (2 chuyên đề/ tháng). Chuyên đề theo môn học, chữ viết, Toán + Tiếng việt, giải toán khó, Tiếng việt khó, chuyên đề chữ viết.

+ Sinh hoạt tổ, khối chuyên môn định kỳ 2 tuần 1 lần theo Điều lệ trường Tiểu học. Nhà trường 1 lần/tháng.

     + Tổ chức các cuộc thi cấp cơ sở.

+ Thi viết, trình bày bảng, đọc diễn cảm, kể chuyện. Tổ chức cho giáo viên 2 tuần luyện viết 1 bài (2 kiểu chữ) theo quy định. Kiểm tra hàng tháng xếp loại thi đua.

     + Thực hiện thay đổi chỗ ngồi học sinh 1lần/tháng.

     + Có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ để học sinh yếu kém đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng (đặc biệt môn Toán + Tiếng Việt).

-   Nhà trường có danh sách học sinh yếu kém.

-   Giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập. Tự làm thêm đồ dùng dạy học.

     + Thi làm đồ dùng dạy học: 1 đồ dùng/ giáo viên.

     + 100% CB-GV-NV có sổ tự học, tự bồi dưỡng, đầy đủ các đầu sổ theo quy định, thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

-  Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 100% giáo viên theo thông tư 21 gồm 1 bài thi lý thuyết; SKKN và 2 tiết thực hành.

-   Mỗi học kỳ giáo viên được đánh giá chuyên môn một lần, thông qua quá trình

kiểm tra, dự giờ của TTCM, Ban Giám hiệu.

-  Kiểm tra toàn diện 1/3 số giáo viên. Kiểm tra chuyên môn 100% (những giáo viên không phải kiểm tra toàn diện), hình thức kiểm tra (báo trước hoặc đột xuất).

-   Chỉ đạo tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần.

-   Quản lý có hiệu quả việc dạy và học cũng như các hoạt động khác.

-  Chăm sóc sức khoẻ học sinh - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/ năm.

* Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh

- Đảm bảo các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo TT 32 và công văn 717/BGD&ĐT GDTH kết hợp căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng & hướng dẫn giảm tải.

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, có biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh.

- Coi trọng việc kiểm tra đánh giá, chấm chữa bài thường xuyên, kiểm tra học kỳ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, khách quan, chính xác. Ra đề đảm bảo nội dung kiến thức cơ bản; Đúng chương trình phù hợp đối tượng học sinh.

-       Xét và công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, bồi dưỡng học sinh yếu lớp 1,2,3,4 ôn tập và kiểm tra xong trước ngày 1/7/2013.

5. Nâng cao chất lượng PCGDTH và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng nhằm huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp.

Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo duy trì 100% học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường  học thân thiện, học sinh tích cực, tạo mổitường xanh, sạch, đẹp nhằm thu hút trẻ đến trường.

- Chọn giáo viên có năng lực để làm công tác phổ cập.

- Chuẩn bị tốt cho ngày toàn dân đưa trẻ tới trường năm 2013.

- Tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, các tiêu chí còn thiếu để đón đoàn kiểm

tra công nhận lại trường chuẩn Quốc gia.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

      a.Tham mưu với các cấp quản lý  tuyển đủ giáo viên theo quy định; Tiếp tục hợp đồng giáo viên giảng dạy môn tự chọn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

       b. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý. Năng lực đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

c. Hiệu trưởng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra giáo viên - học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ; Lập kế hoạch chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương.

      d. Nhà trường chủ động trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình các môn học, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đối tượng học sinh.

e. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên, đánh giá Hiệu trưởng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc và thực chất việc đánh giá giáo viên chính xác theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

f. Quan tâm chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải nắm chắc tình hình học sinh về mọi mặt.

g. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên; Phòng GD&ĐT; tăng cường các hoạt động chuyên môn theo tổ, khối, trường.

h. Chỉ đạo có hiệu quả việc sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nghiêm túc xử lý và báo cáo các vi phạm.

i. Bố trí giáo viên đứng lớp phù hợp với khả năng từng đồng chí; xây dựng đội ngũ cán bộ - giáo viên nòng cốt; thực hiện chức năng theo quản lý nhà nước về sách giáo khoa, sách tham khảo.

k. Thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để tranh thủ huy động những nguồn lực cần thiết cho các hoạt động giáo dục.

l. Xây dựng kế hoạch tuyển viên chức để có đủ giáo viên dạy các môn học.

+ Tổ chức công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng với nhiều hình thức khác nhau về hệ thống văn bản chỉ đạo năm học về nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh, để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo triển khai công tác chuyên môn đạt hiệu quả.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chỉ đạo về tài liệu chuyên môn các cấp.

+ Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tiếp thu, xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; tiến hành thành lập các tổ chức trong nhà trường. Quản lý CSVC, thu chi tài chính đúng quy định, công khai. Tiến hành việc sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi học kỳ và cuối năm học.

g. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học

 VII.  Một số nhiệm vụ khác

a. Tích cực đổi mới công tác quản lý: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, “Ba công khai”, “ Bốn kiểm tra”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

b. Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục. Tham mưu với chính quyền địa phương cho phép thực hiện xã hội hóa giáo dục để có nguồn kinh phí tổ chức bán trú; bổ sung sửa chữa hoặc làm mới CSVC trường học (Theo yêu cầu BGD&ĐT).

c. Tham gia liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp.

d. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, festival “Khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội”, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olimpic môn học, Olimpic cấp học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.

e. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng với công tác giáo dục của nhà trường.

g. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt ”. Tham gia tốt các kỳ thi các cấp: GVDG; Viết chữ đẹp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đổi mới phương pháp dạy học; Sử dụng hiệu quả đàn piano; Học sinh thi VCĐ; Tuổi thơ khám phá; Giao lưu học sinh giỏi...

LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013

( Dự kiến)

1. Các hoạt động được tiến hành thường xuyên trong năm học:

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, công tác Đội, Sao nhi đồng;    

- Rèn chữ viết và chính tả cho tất cả các lớp 2,3,4,5 (Theo QĐ số 31/QĐ-BGD&ĐT) với 1 bài/ 1 tháng.

- Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu.

- Hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và CBQL.

- Công tác điều tra bổ sung cập nhật số liệu trẻ trong độ tuổi PCGDTH ở từng địa bàn xã, phường; hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin về kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh với phụ huynh.

- Hội nghị giao ban CBQLcác trường tiểu học định kỳ hàng tháng

Địa chỉ : Phường Tân Lập - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.847470