QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH CẢ

 

CĐGD HUYỆN VÕ NHAI

CĐTH ĐÌNH CẢ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

Đình Cả, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 Ban chấp hành Công đoàn Trường TH Thị trấn Đình Cả

Năm học 2011 - 2012

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường TH Thị trấn Đình Cả ngày 21/10/2011.

- Căn cứ vào Nghị quyết  Hội nghị cán bộ công chức ngày 21/10/2010.

Ban chấp hành công đoàn Trường TH Thị trấn Đình Cả ban hành quy chế hoạt động của BCH Công đoàn như sau:

 

I/ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH.

1. Quyết định những chủ trương nhiệm vụ, chương trình kế hoạch, biện pháp công tác Công đoàn hàng năm và nghị quyết Công đoàn Trường TH Thị trấn Đình Cả

2. Đề ra những biện pháp nhằm phối hợp với chuyên môn - BGH tổ chức hoạt động chính trị của ngành trong đội ngũ cán bộ giáo viên, đoàn viên Công đoàn và người lao động.

3. Quyết định những nội dung theo phạm vi chức năng của Công đoàn để tham gia, đề xuất với BCH trong việc với Phòng Giáo dục, Công đoàn Giáo dục huyện Võ Nhai, LĐLĐ Huyện quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động cũng như bảo vệ quyền lợi của cán bộ, giáo viên trong trường TH Thị trấn Đình Cả

 4. Quyết định những vấn đề về tài chính, tài sản công đoàn, thông qua dự toán, quyết toán thu chi ngân sách tài chính Công đoàn hàng năm.

5. Chuẩn bị các nội dung hội nghị và đại hội Công đoàn hết nhiệm kỳ trong phạm vi được phân công phụ trách.

 

II/ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH.

1. Tham gia các kì họp của BCH, nghiên cứu đóng góp xây dựng các nghị quyết, quyết định của BCH, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết cho Chủ tịch Công đoàn. Tham gia các hoạt động do Chủ tịch Công đoàn và BCH Công đoàn phân công, gương mẫu thực hiện nghị quyết của Công đoàn, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Uỷ viên BCH là cán bộ chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của BCH.

3. Uỷ viên BCH được quyền đề nghị với chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ trả lời những vấn đề mà mình quan tâm.

 

III/ NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH.

1. BCH công đoàn Trường TH Thị trấn Đình Cả làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ, mọi hoạt động của BCH được công khai dân chủ, các chủ trương nghị quyết của BCH được thảo luận và quyết địng theo đa số, khi thi hành cá nhân phải thi hành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH.

2. BCH công đoàn có trương trình công tác hàng năm và được cụ thể hoá trương trình, kế hoạch biện pháp thật cụ thể cho phù hợp có hiệu quả, các cuộc họp thường kì của BCH theo đúng quy định của điều lệ BCH công đoàn Việt Nam.

3. Trong các kì họp của BCH các uỷ viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến, những ý kiến khác nhau được tổ chức thảo luận trước khi biểu quyết. Quyết định của BCH phải được quá 50% số lượng uỷ viên BCH mới có giá trị, uỷ viên BCH được bảo lưu ý kiến  nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết của BCH.

4. Trong các kỳ họp của BCH, các uỷ viên khi vắng mặt phải báo cáo rõ lý do, điều hành cuộc họp của BCH là Chủ tịch công đoàn

 

IV/ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ

   Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, cách làm việc của BCH theo những nội dung của quy chế này,từng uỷ viên BCH nghiêm chỉnh thực hiện quy chế. Hàng năm BCH rút kinh nghiệm những nội dung không phù hợp phải kịp thời sửa chữa, bổ sung hoàn thiện để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

                      HIỆU TRƯỞNG                                             T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                       Chủ tịch

                                                 

                         Nguyễn Thị Bích Thuỷ                                              Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ : TT Đình Cả - Võ Nhai – Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3827.472