LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2013
                  Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình, của trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Xuân Phương về công tác bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hè 2013. Buổi sáng, ngày 18 tháng 07 năm 2013, tại hội trường UBND xã Xuân Phương, cán bộ, giáo viên, nhân viên của 3 nhà trường đã tham gia lớp Bồi dưỡng chính trị do báo cáo viên Trịnh Trọng Hiếu- Ban tuyên giáo Huyện uỷ- Huyện Phú Bình  trình bày.

Các nội dung đã được triển khai tại lớp học:
      1. Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong các kết luận, nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); trong đó đặc biệt chú trọng kết luận về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Những vấn đề cơ bản trong dự thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992. Bổ sung, sửa đổi Luật đất đai...

3. Nội dung chuyên đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013;

4. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2013; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

  Lớp bồi dưỡng chính trị giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 3 trường những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc. Cuối đợt bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều được viết thu hoạch về  nhận thức tư tưởng chính trị của cá nhân qua các nội dung đã được tiếp thu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực quan điểm nhận thức về giáo dục và đào tạo của tỉnh, huyện nhà trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Sau đây là một số hình ảnh lớp học:Thầy giáo Lê Văn Thái - Hiệu trưởng - Trường THCS Xuân Phương 
                              khai mạc lớp học.Đ/c Trịnh Trọng Hiếu- Ban tuyên giáo Huyện uỷ triển khai nội dung.

                          Toàn cảnh lớp học chính trị hè 2013
                        Theo: Hồ Đình Bắc - Trường THCS Xuân Phương

Địa chỉ : Xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.767051