Thursday, 21/01/2021 - 02:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Thịnh
Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Email thinhnd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách