Friday, 12/08/2022 - 03:56|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Thịnh
Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 02083855743
Email thinhnd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách