Friday, 12/08/2022 - 03:38|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hưng
Phó Giám Đốc Nguyễn Văn Hưng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02083855743
Email hungnv.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách