Thứ tư, 21/04/2021 - 02:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hưng
Họ và tên Nguyễn Văn Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám Đốc
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Email hungnv.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách