Tuesday, 06/12/2022 - 04:05|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0911234828