Tuesday, 26/01/2021 - 23:21|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thảo
Phó chủ tịch CĐ ngành Nguyễn Thị Thảo
Giới tính Nam
Điện thoại 0914947152
Email nguyenthithao.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách