Tuesday, 26/01/2021 - 22:19|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hải
Chủ tịch công đoàn ngành Nguyễn Văn Hải
Giới tính
Điện thoại 0911234828
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách