Tuesday, 06/12/2022 - 05:17|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912580749
  • Email:
   nguyenngochung.so@thainguyen.edu.vn
 • Hoàng Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   daoht.so@thainguyen.edu.vn