Tuesday, 26/01/2021 - 23:00|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Đào
Chuyên viên Hoàng Thị Đào
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Email daoht.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách