Friday, 22/10/2021 - 08:06|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Đào
Họ và tên Hoàng Thị Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Thạc sỹ
Email daoht.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách