Tuesday, 26/01/2021 - 21:53|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Ninh
Chuyên viên Nguyễn Đức Ninh
Giới tính Nam
Trình độ Tiến sĩ
Email ninhnd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách