Friday, 22/10/2021 - 07:02|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Ninh
Họ và tên Nguyễn Đức Ninh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Tiến sĩ
Email ninhnd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách