Friday, 22/10/2021 - 08:02|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hiền
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách